FILTER:    overené SKA  |  všetky  |  domáce  |  zahraničné
ZOBRAZENIE:    stručné  |  detailné
Výsledky súťaží
 
PHAROS - Business Port, BRATISLAVA
Vyhlasovateľ:
Development 4, s.r.o.
Typ súťaže:
Architektonicko-urbanistická
Predmet riešenia:
Predmetom súťaže je ideový návrh ( mierka hlavných výkresov 1 : 2 000) obchodného, administratívneho, kongresového a oddychového centra s hotelovým ubytovaním a stravovaním v území medzi diaľnicou a letiskom M.R.Štefánika.
Výsledky:
Program zasadnutia:

1. Otvorenie
2. Hodnotenie architektonických návrhov 1. kolo
3. Hodnotenie architektonických návrhov 2. kolo
4. Hodnotenie architektonických návrhov 3. kolo
5. Hlasovanie o prerozdelení cien
6. Hlasovanie o udelení cien a o odmenách
7. Otvorenie obálok so Spiatočnou adresou a Autormi ocenených a odmenených návrhov
8. Ukončenie zasadnutia komisie

Zloženie poroty:
Prof. Ing. arch., Akad. arch. Jiří Suchomel, Česká komora architektov – predseda poroty
Prof. Ing. arch. Štefan Šlachta PhD.
Pror. Ing.arch. robert Špaček PhD.
Ing. arch. Jozef Šoltés, za Slovenskú komoru architektov
Ivan Hrivňák
Ing. Peter Pisko
Ing.arch. Tomáš Macháč

Členovia poroty bez práva hlasovať:
Tomáš Plavec
Ing. arch. Anton Mikuláš
Martina Trnkusová

Sekretárka súťaže:
Ing. Zuzana Méryová

Vzhľadom k tomu, že žiadne z návrhov nebol dostatočne presvedčivý na udelenie prvej ceny, prebehla diskusia o prerozdelení cien a odmien nasledujúcim spôsobom:

Druhá zvýšená cena odmena: 300.000,- Skk
Druhá cena odmena: 200.000,- Skk
Tretia cena odmena: 100.000,- Skk

Rozhodnutie bolo prijaté všetkými hlasmi poroty.
Prebehlo hlasovanie o udelení cien a odmien:
Hlasovania sa zúčastnilo sedem hlasujúcich.
Rozhodnutie bolo prijaté všetkými hlasmi poroty a prijalo sa za odsúhlasené.

Hlasovania sa zúčastnilo sedem hlasujúcich, za prijatie návrhu boli štyria hlasujúci. Rozhodnutie sa týmto prijalo za odsúhlasené.

Predseda hodnotiacej komisie Prof. Ing. arch. akad. Arch. Jiří Suchomel podal návrh na udelenie Odmeny pre návrhy č.2, 3, 7, 9, 10.


Rozhodnutie bolo prijaté všetkými hlasmi poroty.


Prebehlo otvorenie obálok so „Spiatočnou adresou“ a obálok „Autorom“ ocenených a odmenených návrhov.


Druhá zvýšená cena
Návrh č. 5 SIEBERT + TALAŠ, Bratislava
Autori: Ondrej Horváth, Martin Marušinec, Alena Pečíková,
Matej Siebert, Roman Talaš.

Druhá cena
Návrh č. 11 Ing. Arch. Branislav Somora, PhD, Bratislava
Autori: Ing. arch. Branislav Somora, Phd, Ing. arch. Marian Šovčík, Csc., Ing.arch. Pavel Záriš

Tretia cena
Návrh č. 8 Spiatočná adresa: A&D atelier, s. r. o., Bratislava
Autori: Ing.arch. Dagmar Jurovatá, Ing.arch. Diana Astrabová,
Ing.arch. Michal Tačovský, Ing.arch. Juraj Mihálik

Odmena 20.000,- Sk návrhom:

Návrh č. 2 John Reed architecture, New York
Autor: John P. Reed, Christoph Timm, T. Kelly Wilson, Abigail Coover, Aaron Fox, Olivier Marceny, Guillaume Paturel

Návrh č. 3 Igor Palčo s.r.o., Bratislava
Autor: Doletinová Naďa, Karlubík Jozef, Kňava Rastislav, Novotný Miroslav, Palčo Igor

Návrh č. 7 Ing. arch. Peter Žalman, Csc., Bratislava
Autor: Ing.arch. Peter Žalman CSc, Bc. Emil Krížo, Daniel Gajan, Bc. Peter Polakovič

Návrh č. 9 Ajay Chauhan, Nottingham
Autor: Ajay Chauhan, Richard Flisher, Robert J Whydle, Niels, Christiansen

Návrh č. 10 Daniel Bobovský, Bratislava
Autor: Ing.Arch. Daniel Bobovský, kolektív UGS, Ing. Arch. Jozef Koštial

CINTORÍN S KREMATÓRIOM V PRIEVIDZI
Vyhlasovateľ:
MESTO PRIEVIDZA
Typ súťaže:
Architektonická
Predmet riešenia:
Predmetom súťaže je spracovanie návrhu architektonického riešenia komplexu nového Cintorína s krematóriom pre Mesto Prievidza. Nový cintorín bude umiestnený v lokalite Pod Banskou, ktorá sa nachádza na okraji mesta. Lokalita je vymedzená z JV cestou I. triedy č. 50 v smere na Handlovú z JZ existujúcou zástavbou – záhradkárskou osadou, zo SZ pozemkom železničnej trate Prievidza – Handlová a so SV lesným porastom. Územie je svahovité so sklonom 8 – 27 % so Z až SZ orientáciou svahu.
Výsledky:
Súťažná porota na vyhodnotenie súťažných návrhov pracovala v zložení:
Ing. arch. Jozef Šoltés - predseda, Ing. arch. Stanislav Mečiar, Ing. arch. Rudolf Žákovský,
Ing. arch. Vladimír Falat, Ing. Milan Dérer s hlasom za člena poroty p. Dvonča (hospotalizovaný), Ing. arch. Jaroslav Janes ako náhradník s hlasom poradným na základe menovacieho dekrétu primátora mesta Prievidza.

Porota vyhodnocovala predložené návrhy podľa nasledovných kritérii, ktoré boli stanovené v súťažných podmienkach:
1. architektonická kvalita návrhu (kompozície a funkčných väzieb riešeného územia,
dotvorenie prostredia, nápaditosť a využitie prvkov drobnej architektúry a zelene)
2. dispozično –prevádzkové riešenie ( optimalizácia prevádzky a jej prepojenia )
3. ekonomická efektivita a realizovateľnosť navrhovaného riešenia;

Výsledné poradie je nasledovné:
1. cena – neudeľuje sa
2. cena – 120.000,- Sk – súťažný návrh č. 4
2. cena - 120.000,- Sk – súťažný návrh č. 12
3. cena - 80.000,- Sk – súťažný návrh č. 1
3. cena - 80.000,- Sk - súťažný návrh č. 19

1. cena : neudeľuje sa

2. cena : súťažný návrh č. 4 : Mgr.art. Boris Kopaj, Nové Zámky
2. cena : súťažný návrh č. 12 : Mgr.art.Ing.arch.Ing. Marek Danihel, Zvolen

3. cena : súťažný návrh č. 1 : ARCOS – architektonicko projekčný ateliér Prievidza
Bc. Hudek Peter, Juríčková Michaela, Kati Roman
Ing. Žaneta Spišáková
3. cena : súťažný návrh č. 19 : SPACIO Bratislava
Ing. arch. Martin Németh
Ing. arch. Miloš Pokšiva
Bc. arch. Ján Legény


Porota doporučila ďalej rokovať s uchádzačmi umiestnenými na 2. mieste o uzavretí zmluvy na vypracovanie projektovej dokumentácie, t.j. s Mgr.art. Borisom Kopajom, Nové Zámky a s Mgr.art.Ing.arch.Ing. Marekom Danihelom, Zvolen, podľa Zákona č. 25/2006 Z.z.o verejnom obstarávaní.

Ďalej porota rozhodla o udelení zvláštnych odmien pre návrhy, ktoré priniesli pozoruhodné čiastkové podnety a riešenia a to pre návrhy č. 16 a č. 18 zhodne po 25.000,- Sk.
1. odmena : súťažný návrh č. 16 : P – T, s.r.o. Bratislava
25.000,- Sk Autor: Ing. arch. Juraj Hermann
Spolupráca: Ing. arch. Lenka Halinárová
Ing. arch. Janka Kramáriková
Ing. arch. Martin Medlen
Ing. arch. Patrik Pavlásek
Ing. arch. Daniel Ružička
Ing. arch. Peter Srpoň

2. odmena : súťažný návrh č. 18 : Autor: Ing. arch. Radoslav Buzinkay MAS ETH
25.000,- Sk Ing. arch. Andrej Ferenčík
Bc. Jakub Viskupič
Ing. arch. Ivan Múranica
Spoluautor: Bc. Karol Dudík
Spolupráca: Tomáš Krištek

CENTRÁLNY MESTSKÝ PARK PREŠOV
Vyhlasovateľ:
Vyhlasovateľ súťaže: Mesto Prešov, Mestský úrad, Hlavná 73, 080 01 Prešov
Typ súťaže:
Urbanistická
Predmet riešenia:
Ideový návrh riešenia „Centrálneho mestského parku Prešov“ v zmysle § 4 ods. 1 zákona 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov sa spracúva za účelom získania urbanistického riešenia vymedzeného územia pre funkciu centra rekreácie, regenerácie a relaxácie obyvateľov mesta ako aj určenia nárokov na dopravné a technické vybavenie riešeného územia pre navrhovanú funkciu.
Výsledky:
z vyhodnotenia ideovej urbanisticko-krajinárskej súťaže „Centrálny mestský park Prešov“, konaného dňa 8.9.2007 o 13.00 hod. na MsÚ v Prešove, Odbore hlavného architekta mesta.

Zoznam členov poroty, náhradníkov a pomocných orgánov poroty

Neúčasť v porote z dôvodu časovej zaneprázdnenosti oznámil mailovou poštou Doc. Ing. arch. Václav Kohlmayer, PhD. , ktorého na základe menovacieho dekrétu o vymenovaní za náhradníka člena poroty nahradil Ing. arch. Stanislav Komár.
Za predsedu komisie bol zvolený Ing.arch. Martin Drahovský.
Porota hodnotila súťažné návrhy v zložení: Ing. arch. Martin Drahovský, Ing. arch. Anna Soročinová, Ing. Zuzana Hudeková, Ing. arch. Viktor Tkačík, Ing. arch. Vladimír Ligus, Ing.arch. Helena Jacová, Ing. arch. Stanislav Komár.
Sekretár súťaže : Ing. Jana Palková, overovateľ návrhov: Ing. Pavel Tomčák.

Vyhlasovateľovi bolo doručených 6 návrhov, ktoré sekretár súťaže označil písmenami abecedy A, B, C, D, E, F.

Porota následne vyhodnotila návrhy A, C a D, ktoré postúpili do 2. kola hodnotenia. Vzhľadom na nesplnenie očakávaní vyhlasovateľa súťaže, týkajúcich sa ideového urbanisticko-krajinárskeho riešenia centrálneho mestského parku v Prešove, porota rozhodla o neudelení 1. ceny. Kvalitatívne porovnateľným návrhom C a D udelila dve druhé ceny a návrhu A tretiu cenu.

Udelenie cien a režijných odmien
Na základe hodnotenia návrhov „A“, „C“ a „D“ porota rozhodla, že udelí dve druhé ceny a jednu tretiu cenu nasledovne:
2. cena 25 000 Sk návrh „C“
2. cena 25 000 Sk návrh „D“
3. cena 15 000 Sk návrh „A“

Všetkým účastníkom bude vyplatená režijná odmena 10 000 Sk.

Po udelení cien porota pristúpila k otvoreniu obálok s označením „Autor“ a konštatuje:

- autorom návrhu „A“ je :
Dr. Ing. Peter Demčko

- autorom návrhu „C“ je :
Ing. arch. Michal Šourek
akad. arch. Pavel Hřebecký
Ing. Tomáš Sklenář
Ing.arch. Tomáš Filgas
Bc. Veronika Opletalová

- autorom návrhu „D“ je :
Ing.arch. Peter Hajtáš
Ing.arch. Alena Hajtášová
Eva Teplická
Ing. Lenka Hlohinová
Ing. Martin Kolník

Námestie S.H.Vajanského v Martine
Vyhlasovateľ:
Útvar hlavného architekta mesta Martin, Nám. S:H: Vajanského 1. 036 01 Martin
Typ súťaže:
Architektonicko-urbanistická
Predmet riešenia:
Súťaž sa vyhlasuje podľa Občianskeho zákonníka
Riešenie Námestia S.H. Vajanského v Martine. Ideová súťaž na prestavbu súčasného námestia v centre mesta realizovaného v 70-ych rokoch. Priestor námestia je potrebné riešiť v kontexte jestvujúcej zástavby a väzieb na historické centrum mesta.
Výsledky:
Verejná anonymná urbanisticko-architektonická súťaž na riešenie
Nám. S.H. Vajanského v Martine

Záznam zo zasadnutia súťažnej poroty konaného dňa 23.07.2008 v Martine za účasti jej členov a náhradníkov podľa prezenčnej listiny

12. POROTA SÚŤAŽE


1. Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč PhD, predseda poroty
2. Mgr. art. Róbert Dúbravec, podpredseda poroty
3. Doc. Ing. arch. Akad. arch. Ján Bahna
4. Ing. arch. Drahomíra Dobrotková - za SKA - ospravedlnená
5. Ing. arch. Martin Drahovský
6. Ing. arch. Michal Gaj st.
7. Ing. arch. Zoltán Holocsy
8. Ing. arch. Marta Kropiláková
9. Prof. Ing. arch. Peter Vodrážka PhD.

Náhradníci v poradí:
1. Ing. arch. Magdaléna Krajčírovičová – členka poroty za arch. Dobrotkovú
2. Ing. arch. Denisa Valašková - ospravedlnená
3. Akad. arch. Milan Jesenský

Z rokovania poroty sa ospravedlnili Ing. arch. Dobrotková (členka poroty) a Ing. arch. Valašková (2. náhradníčka poroty). Zasadnutie súťažnej poroty otvoril o 9.00 hod. predseda Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč PhD. Ospravedlnil neprítomných a navrhol doplnenie poroty o Ing. arch. Krajčírovičovú – 1. náhradníčku za Ing. arch. Dobrotkovú. Doplnenie poroty na 9 členov bolo hlasovaním odsúhlasené.

Výsledné poradie súťažných návrhov na základe predchádzajúcich hlasovaní a rozhodnutí súťažnej poroty:

Ocenené návrhy:

1. 1.cena – súťažný návrh F
2. 2.cena – súťažný návrh I
3. 3.cena – súťažný návrh K

Odmenené návrhy:

4. 1. odmena – súťažný návrh E
5. 2. odmena – súťažný návrh C

Podľa Súťažných podmienok v súťaží na riešenia Námestia S.H. Vajanského v Martine mali byť udelené ceny vo výške 150 000,- Sk za 1. cenu, 90 000,- Sk za 2. cenu a 60 000,- Sk za 3. cenu. Na základe toho a výsledkov rozhodnutia hlasovania súťažná porota jednohlasne ceny udelila nasledovne:

Ocenené návrhy:

1.cena – súťažný návrh F - 150 000,- Sk
2.cena – súťažný návrh I - 90 000,- Sk
3.cena – súťažný návrh K - 60 000,- Sk
V súlade so Súťažnými podmienkami porota jednohlasne rozhodla o výške odmien a o tom, že 1. odmena bude udelená vo výške 48 000,- Sk a 2. odmena vo výške 24 000,- Sk.

1. odmena – súťažný návrh E - 48 000,- Sk
2. odmena – súťažný návrh C - 24 000,- Sk

Následne porota jednohlasne rozhodla o udelení odmien bez určenia poradia vo výške 5 000,- Sk všetkým súťažným návrhom, ktoré nepostúpili do 2. kola hodnotenia, teda návrhom: A, B. D, G, H, J, a L.

1. cena – návrh F - kolektív autorov: Ing. arch. Imrich Pleidel a.a.
Mgr. art. Peter Masár
Mgr. art. Ing. Jaroslav Holota
Ing. arch. Jaroslav Šugár

2. cena – návrh I - kolektív autorov: Mgr. art. Tomáš Amtmann
Mgr. art. Martin Šimek

3. cena – návrh K - kolektív autorov: Mgr. art. Aleš Šedivec
Mgr. art. Barbara Zavarská, ArtD

1. odmena – návrh E - kolektív autorov: Ing. arch. Pavol Jarab
Ing. arch. Miroslav Jošt

2. odmena – návrh C - kolektív autorov: Ing. arch. Peter Kopecký
Ing. arch. Martin Hörmann

5. – 12. odmeny bez určenia poradia:

– návrh A - kolektív autorov: Marek Jesenský
Frédéric Gallio

– návrh B - kolektív autorov: Mgr. A. Marcel Turic
Ing. arch. Radek Dastych

– návrh D - kolektív autorov: Martin Boleš
Pavol Šrankota

– návrh G - kolektív autorov: Ing. arch. Tibor Gombarček
Ing. arch. Ivan Trylč
Mgr. art. Martin Václavik

– návrh H - kolektív autorov: Ing. arch. Vladimír Hladký
Ing. arch. Martin Pavlík
Ing. arch. Michal Maršala
Ing. arch. Alena Brodencová

– návrh J - kolektív autorov: Ing. arch. Peter Stec, CSc.
Ing. arch. Štefan Kačani
Ing. arch. Ján Kamenský
spolupráca: Alena Striešová

– návrh L - kolektív autorov: Peter Löffler
Vladimír Hrivňák

V termíne do 3 mesiacov sa v Martine uskutoční výstava súťažných návrhov. O mieste a presnom termíne bude verejnosť informovaná.

V Martine 23.07.2008

Ing. arch. Viera Šottníková, sekretárka súťaže

BYTOVÝ DOM PRI ŠTRKOVECKOM JAZERE V BRATISLAVE
Vyhlasovateľ:
URBICOM, a.s. Bratislava
Typ súťaže:
Architektonická
Predmet riešenia:
Predmetom súťaže je architektonické riešenie výškového bytového domu pri Štrkoveckom jazere v mestskej časti Ružinov v Bratislave.
Výsledky:
>>> Galéria súťažných návrhov <<<

Priebeh zasadnutia:
1. Členovia súťažnej poroty jednotlivo zhodnotili všetkých 21 návrhov, z ktorých následne hlasovaním vybrali 11 návrhov do druhého kola. Do druhého kola postúpili všetky súťažné návrhy, ktoré obdržali minimálne jeden hlas. Do druhého kola postúpili nasledujúce návrhy: 3 (1 hlas), 5 (3 hlasy), 6 (2 hlasy), 7 (5hlasov), 9 (5 hlasov), 10 (3 hlasy), 12 (5 hlasov), 15 (4 hlasy), 17 (1 hlas), 18 (1 hlas), 19 (4 hlasy).
2. K 11 návrhom, ktoré postúpili do druhého kola sa členovia komisie postupne vyjadrovali a následne prebehlo hlasovanie, kde bolo vybraných 6 návrhov, ktoré v druhom kole hlasovania obdŕžali nadpolovičnú väčšinu hlasov, t.j. minimálne tri. Do tretieho kola postúpilo 6 návrhov: 5 (3 hlasy), 7 (5 hlasov), 9 (5 hlasov), 12 (4 hlasy), 15(4 hlasy), a 19(4 hlasy).
3. Hodnotenie návrhov tretieho kola:
Návrh číslo 5: neocenený
Návrh číslo 7: 1. miesto (200.000,-Sk)
Návrh číslo 9: odmenený (25.000,-Sk)
Návrh číslo 12: 3. miesto (60.000,-Sk)
Návrh číslo 15: 2. miesto (100.000,-Sk)
Návrh číslo 19: odmenený (25.000,-Sk)
4.
Po otvorení obálok s menami autorov ocenených návrhov sme zistili že autormi sú:

1. cena – návrh č. 7
Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski, GRIDO SK, s.r.o.,
Spoluautori: Ing. arch. Borislav Benedek, Ing. arch. Daniel Bartoš
Spolupráca: Ing. arch. Kateřina Müllerová

2. cena – návrh č. 15
Ing. arch. Dušan Fischer, Bratislava
Ing. arch. Richard Koseček, Bratislava
Ing. arch. Ján Jacko, Dolný Kubín
Ing. arch. Zoran Samoľ, Šaľa
Ing. Monika Jankechová, Senica
Mojmír Vychodil, Bratislava

Spolupráca:
Bc. Ján Maruškin, Bc. Michal Bryndza, Peter Slančík

3. cena – návrh č. 12
cakov-makara, s.r.o., Bratislava
Ing. arch. Kalin Cakov, Ing. arch. Emil Makara a kolektív architektov ateliéru cakov- makara

1. odmena – návrh č. 9
Ing. arch. M. Žitňanský, PhD, Bratislava
Ing. arch. V. Šimkovič, PhD., Bratislava
Ing. arch P. Gonda, Sliač
Bc. V. Buc, Spišská Nová Ves
Bc. J. Kamenský, Vidina
Bc. Š. Kačáni, Bratislava

2. odmena – návrh č. 19
Ing. arch. Ľubica Koreňová, Žilina
Ing. arch. Miriam Lišková, Žilina
Ing. arch. Michal Sulo, Barcelona
Spolupráca:
Ing. arch. Boris Chmel, Ing. arch. Anna Mäkká
dátum zverejnenia informácie: 20. marca 2007

PARK ZA SLADOVŇOU
Vyhlasovateľ:
ÚHA mesta Košice
Typ súťaže:
Architektonicko-urbanistická
Predmet riešenia:
Urbanisticko-architektonický a sadovnícky návrh priestorového,výtvarného a funkčnoprevádzkového usporiadania parku v lokalite za Starou sladovňou Košice
Výsledky:
>>> Galéria súťažných návrhov <<<

Všetkých prítomných privítal riaditeľ ÚHA mesta Košice Ing. arch. Murko.
Na návrh Ing. arch. Ladislava Kočiša porota jednohlasne za svojho predsedu zvolila Akad. arch.
Ing. Karola Gregora.

Členovia poroty: Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. za SAS, Akad. Ing. arch. Karol Gregor za SKA,
Ing. Juraj Zvědělík, za sekciu krajinných architektov, Ing. arch. Ladislav Kočiš, za vyhlasovateľa-ÚHA, Ing. Marta Popríková, Správa mestskej zelene, Ing. Ernest Básti, zástupca starostu Mestskej časti Staré mesto, PhDr. Pavol Mutafov, starosta Mestskej časti Košice – Západ. Sekretárka súťaže Božena Lokajová

V úvode zasadnutia všetci členovia súťažnej poroty a jej pomocných orgánov čestne vyhlásili, že
sa priamo ani nepriamo nepodieľali na vypracovaní súťažných návrhov, nepoznajú mená autorov
odovzdaných súťažných návrhov a svoju funkciu budú vykonávať nestranne (písomné vyhlásenia – príloha č. 1).
Členom súťažnej poroty bol predložený záznam z overovania súťažných návrhov, ktoré sa konalo
dňa 21.12.2006 na ÚHA v Košiciach za účelom zistenia formálnej úplnosti všetkých v stanovenom termíne doručených a odovzdaných súťažných návrhov, označených poradovým číslom podľa termínu odovzdania (preberací protokol – príloha č. 2).
Na jeho základe je možné skonštatovať, že v stanovenom termíne – t. j. 20.12.2006 do 16.00 hod.
bolo odovzdaných - doručených 14 súťažných návrhov, 1 súťažný návrh prišiel v priebehu
vyhodnocovania. Tento návrh bol vylúčený z riadneho posudzovania a bol posudzovaný mimo súťaž.
V štyroch súťažných návrhoch neboli definované základné druhy vegetácie. Porota hlasovala
o posudzovaní týchto návrhov. Jednohlasne sa zhodla na tom, že tieto návrhy sa budú posudzovať
mimo súťaže. Sú to návrhy č. 6, 7, 12 a 14.
Overovatelia zistili u 3 súťažných návrhoch nedodržanie predpísanej mierky. Vzhľadom na to, že
uvedené nedodržanie mierky neznemožňuje posúdenie návrhov ani ich nezvýhodňuje oproti ostatným, predseda poroty navrhol pripustiť tieto návrhy do posudzovania s tým, že každý porotca zohľadní toto pochybenie vo svojom hodnotení. Porota jednohlasne odsúhlasila tento postup.
Dohodlo sa, že posudzovanie prebehne dvojkolovo.
V prvom kole jednotliví členovia súťažnej poroty k individuálne preskúmali každý predložený
súťažný návrh. V spoločnej diskusii o jednotlivých súťažných návrhoch vymenovali zistené klady
a nedostatky každého návrhu.
Následne hlasovali porotcovia o troch finálnych návrhoch. Každý porotca pridelil najlepšiemu návrhu 3 body, druhému v poradí 2 body a tretiemu v poradí 1 bod.
Výsledky hlasovania sú uvedené v tabuľke v prílohe č. 3.

Návrhy č. 6, 7, 12, a 14 sa nehodnotili.
Do 2. kola postúpili návrhy (uvádzame v poradí podľa úspešnosti) č. 10, 9, 11, 5 a 2.
V 2. kole hlasovania hlasovali porotcovia tým istým bodovým spôsobom o rozdelení prvých troch cien.
Na základe bodového hodnotenia vzniklo nasledovné poradie návrhov. Najviac bodov získal návrh č. 10 – 16 bodov, návrh č. 9 – 13 bodov a návrh č. 11 – 9 bodov.

Porota sa dohodla na znížení 1. ceny zo 40 000 Sk na 36 000 Sk a na udelení 1. odmeny vo výške
7 000 Sk dvom návrhom a 2. odmeny vo výške 5 000 Sk piatim návrhom
Navrhnuté rozdelenie cien a odmien porota hlasovaním odsúhlasila.
1. cena – návrh č. 10 (36 000 Sk)
2. cena – návrh č. 9 (24 000 Sk)
3. cena – návrh č. 11 (16 000Sk)
1. odmena vo výške 7 000 Sk – návrh č. 1 a 5
2. odmena vo výške 5 000 Sk – návrh č. 2, 3, 4, 8 a 13.

Po otvorení obálok s menami autorov ocenených návrhov sme zistili že autormi sú:
1. cena – návrh č. 10 - Katarína Beňová, Ing. arch. Roman Haviar a Peter Beňo
2. cena – návrh č. 9 - Ateliér DUMA, Záhradná architektúra, s. r. o., Ing. Magdaléna
Horňáková, Ing. arch. Robert Paál a Ing. Katarína Urbanská
3. cena – návrh č. 11 - Ing. arch. Eva Putrová, PhD, Ing. Katarína Gécová,, Michal
Marcinov a Barbora Šafáriková

Nové centrum ŠTRBSKÉ PLESO
Vyhlasovateľ:
KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.
Typ súťaže:
Architektonická
Predmet riešenia:
Predmetom súťaže je návrh architektonického riešenia nového centra polyfunkčnej vybavenosti pre Štrbské Pleso, ktorým sa zvýši úroveň vybavenosti v ťažisku západnej časti mesta Vysoké Tatry. Nové centrum bude rozložené na oboch stranách verejnej komunikácie, na mieste jestvujúcich hospodárskych objektov a otvoreného parkoviska, a bude tak vytvárať „vstupnú bránu“ do športovo-rekreačného a hotelového komplexu FIS v ústí Mlynickej doliny.
Pre zástavbu sú určené parcely č. 77, 78/1, 78/2 a pozemok s komunikáciou medzi nimi, pri zachovaní funkcie a všetkých parametrov verejnej obslužnej komunikácie. Riešené územie má výmeru cca 2 ha a zahŕňa aj exteriér bezprostredne súvisiaci s navrhovanou zástavbou.
Výsledky:
Dátum zasadnutia súťažnej poroty: 31.10.2006, 8.00 hod.
Kancelária KŠP a.s. – Objekt Helios, Štrbské Pleso

Predseda poroty:
Ing. Ján Mokoš, primátor mesta Vysoké Tatry;

Členovia poroty:
Ing. Tomáš Vančura, riaditeľ Tatranského národného parku;
Ing. Iveta Lačná, Pamiatkový úrad Poprad;
Ing. arch. Alexander Bél, nezávislý architekt;
Ing. arch. Juraj Šujan, Slovenská komora architektov;
Ing. arch. Rudolf Žákovský, Slovenská komora architektov;
Ing. Dušan Levák, projektový manažér KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.
Sekretár poroty:
Ing. Andrej Levický, KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.

Priebeh zasadnutia:
1. Ing. arch. Šujan viedol rokovanie poroty.
2. Porota sa oboznámila so zápisom o overení súťažných návrhov vyhotovený Ing. arch. Zajkovou (SKA), ktorý je prílohou tohoto protokolu.
3. Porota si postupne preštudovala jednotlivé súťažné návrhy a diskutovala o nich.
4. Porota v rozprave diskutovala o postupe hlasovania. Z diskusie vyplynul väčšinový názor poroty o možných návrhoch, postupujúcich do ďalšieho posudzovania.
5. Porota hlasovala o postúpení jednotlivých návrhov do ďalšieho hodnotenia. Stručné hodnotenie jednotlivých návrhov a výsledky hlasovania sú uvedené v tabuľke:

6. Porota podrobne hodnotila návrhy č. 1, 2, 5 a 6. Z diskusie vyplynul názor poroty o predbežnom poradí jednotlivých návrhov. Porota diskutovala o návrhoch č. 5 a 1.
7. Porota hlasovala o konečnom poradí a priznaní cien a odmien nasledovne:

Prvá cena 200 000,- Sk
Druhá cena 120 000,- Sk
Tretia cena 80 000,- Sk
Znížená tretia cena 60 000,- Sk
Odmeny 40 000,- Sk

Porota otvorila obálky s označením autorov ocenených návrhov a konštatovala, že autormi ocenených návrhov sú:
I. cena Ing. arch. Peter Marcinko, autorizovaný architekt a kol.
architektonické štúdio AMP, Prešov

Hodnotenie poroty:
Kvalitný urbanistický koncept posilnilo v druhom kole preloženie automobilovej dopravy z dnešnej polohy komunikácie na východný okraj riešeného územia, čím vzniká na pešej trase do Mlynickej doliny kľudné pobytové námestie. Peší ťah je smerom od stanice TEŽ bezkolízne prevedený pod cestou ku Štrbskému plesu. Návrh tvaruje dominantný západný objekt do oblúka, čím otvára maximálnu šírku námestia na jeho južnej strane a objemovo potláča a fragmentizuje západný objekt, pozostávajúci z troch drobných hmôt s dvoma podlažiami nad úrovňou námestia, prepojených transparentným premostením na poschodí (kaviareň, reštaurácia). Zvolená hmotovopriestorová kompozícia otvára atraktívne priehľady na panorámu hlavného hrebeňa Vysokých Tatier. Racionálnym dispozično-prevádzkovým členením a súčasným architektonickým výrazom, ktorý rešpektuje prostredie a nevyvoláva pochybnosti o technickej vhodnosti stavebnej štruktúry, táto koncepcia Nového centra najviac napĺňa požiadavky a zámer investora, komunálnej správy, pamiatkovej a prírodnej ochrany.


II. cena: Ing. arch. Peter Sticzay – Gromski Grido, architektura & design, s. r. o., Černošice

Hodnotenie poroty:
Orginálna idea štyroch kryštalických naklonených hranolov na krajinársky prekrytej podnoži s verejnými funkciami bola všetkými členmi poroty vysoko- hodnotená. Nedostatkom je prieťah cestnej dopravy do komplexu FIS a hotelov Patria a Helios spolu s peším pohybom v úzkom záreze do podnože, pričom zhromažďovací priestor „crystal plaza“ je až na úrovni 2. NP. Sklený predsadený plášť domov vyvoláva otázky o technickej, investičnej a prevádzkovej náročnosti návrhu.

Znížená III. cena: Ing. arch. Ľubomír Boháč, autorizovaný architekt
ATELIER ART, s. r. o. Bratislava

Hodnotenie poroty:
Návrh vytvára urbanisticky vhodnú konfiguráciu dvoch vzájomne posunutých zalomených blokov, otvárajúcich medzi sebou polootvorený priestor námestia pozdĺž peších ťahov a komunikácie smerom ku areálu FIS a Mlynickej doline. Porota nezaznamenala výrazný posun oproti riešeniu v prvom kole: návrh uspokojivo nevyriešil segregáciu pešej a automobilovej dopravy, odporúčané zmenšenie objemu východného bloku zostalo len v miernom znížení výšky tohto objektu. Porota však ocenila kultivované architektonické riešenie hmôt a kompozíciu materiálov fasád, ktoré nadväzujú na estetické kvality prírodného prostredia.Odmena: Ing. arch. Pavol Franko, Ing. arch. Radoslav Grečmal
a kolektív, GFI STUDIO, s. r. o., Bratislava

Hodnotenie poroty:
Návrh, ktorý už v prvom kole vytvoril námestie - ulicu pre peších, dôsledne segregované od cestnej premávky. Negatívny posun návrhu znamenalo zväčšenie objemu východného objektu, brániace výhľadu na východnú časť hlavného tatranského hrebeňa a premena architektonického výrazu fasád s akcentovaním vertikality až do podoby transformácie klasicistického vysokého rádu.

>>> Galéria súťažných návrhov <<<

Riešenie predstaničného priestoru v Piešťanoch
Vyhlasovateľ:
Mesto Piešťany
Typ súťaže:
Architektonicko-urbanistická
Predmet riešenia:
Cieľom súťaže je získať návrh riešenia dotvorenia priestorov, situovaných v priamej nadväznosti na železničnú a autobusovú stanicu v Piešťanoch.
Výsledky:
>>> Zápisnica: SKA zapisnica.doc <<<

>>> Hodnotenie súťažných návrhov: predstaničný -hodnotenia.doc <<<

>>> Galéria súťažných návrhov <<<

Memoriál obetiam leteckej katastrofy slovenského vojenského lietadla
Vyhlasovateľ:
Ministerstvo Obrany SR v spolupráci so Slovenskou Komorou Architektov
Typ súťaže:
Architektonická
Predmet riešenia:
Predmetom súťaže je návrh najvhodnejšieho architektonického riešenia a výtvarného stvárnenia Memoriálu obetiam leteckej katastrofy slovenského vojenského lietadla AN-24 v obci Hejce (Maďarská republika), (ďalej iba Memoriál) s osobitným zameraním na požiadavky vyhlasovateľa, pre potreby jeho následnej realizácie. Súťažný návrh musí rešpektovať skutočnosti miestneho koloritu.
Výsledky:
Konečné výsledky:

1. cena - návrh č. 28 100.000,- Sk
Autori: Akad. soch. Ladislav SABO
Ing. arch. Vavrinec PERLECZKÝ
Ing. Ladislav Molnár

2.cena znížená – návrh č. 19 40.000,- Sk
Autor: Akad. soch. František FINTA

3.cena znížená – návrh č. 32 30.000,- Sk
Autor. Ing. Michal BURÁK
Ing. arch. Dušan BURÁK, CSc.
Mgr. Art. Peter VALACH
Ing. Marek BAKALÁR

1. odmena – návrh č. 29 20.000,- Sk
Autor: Ing. arch. Ján JAKUBČÍK
Akad. soch. Ján LEŠKO

2. odmena – návrh č. 2 10,000,- Sk
Autor: Ing. František Guldan


Porota, v zmysle bodu 12.2 Súťažných podmienok prehodnotila rozdelenie cien podľa bodu 12.1 Súťažných podmienok a navrhla nové rozdelenie, tak aby finančné odmeny zodpovedali bodovému ohodnoteniu hlasovania.

Porota sa uzniesla na udelení:
1 ceny, vo výške 100.000,- Sk
2.ceny zníženej, vo výške 40.000,- Sk
3.ceny zníženej, vo výške 30.000,- Sk
1.odmeny, vo výške 20.000,- S
2.odmeny, vo výške 10.000,- Sk

Spracovanie návrhu riešenia Obchodnej uličky v Starom Smokovci
Vyhlasovateľ:
Tatranské lanové dráhy, a.s. Lamačská cesta 3, Bratislava
Typ súťaže:
Architektonicko-urbanistická
Súťaž overená SKA:
21.12.2005
Predmet riešenia:
Predmetom je spracovanie návrhu na architektonické riešenie obchodnej uličky v Starom Smokovci v rátane jej začlenenia do urbanistickej štruktúry mesta. K riešeniu je potrebné pristupovať v urb.-architektonických a prevádzkových súvislostiach bezprostredne priľahlého územia a tieto vnímať v kontextoch mestskej zóny. Územie sa nachádza na frekventovanom pešom ťahu ŽS Starý Smokovec - údolná stanica lanovky na Hrebienok.
Výsledky:
Porota hlasovala o jednotlivých návrhoch pre hodnotenie do ďalšieho kola.
Návrhy č.3,4,5,6,7,8 boli postupne hlasovaním vyradené z ďalšieho hodnotenia.
- Porota sa zhodla v názore neudeliť prvú cenu.
- Prebehla široká diskusia o návrhoch č.1,2 a 9.
- Porota v diskusii navrhla udeliť tri tretie ceny s odmenou 50.000,- Sk. Hlasovaním
jednomyseľne tento návrh odsúhlasila.
Autormi ocenených návrhov sú:

1. Autori:
Ing.arch. Rudolf Kruliac Mária Lachová
Jilemnického 341 Šrobárová 2668/10
059 52 Veľká Lomnica 58 01 Poprad
Percentuálny podiel: 40% percentuálny podiel: 20%
Ing. Ľuboš Gontkovský Ing. Jozef Petrík
L. Svobodu 2589/66 Tomášikova 47
058 01 Poprad 058 01 Poprad
Percentuálny podiel: 20% percentuálny podiel: 20%2. Autori:
Autorský kolektív autorov architektonického ateliéru ARCHSTUDIO spol. s r.o. Poprad:
Ing.arch. Radoslav Ivan
Ing.arch. Branislav Ivan
Ing.arch. Róbert Burger
Podiely: každý v 1/3.9. Autori:
Arch. Studio AMP PLAYARCHITECTS
Ing. Arch. Peter Marcinko Ing. Arch. Peter Znášik
Terasa Ševčenka 7 Ing. Arch. Matuš Gondek
080 01 Prešov Ing. Arch. Branislav Hantabal
IČO: 355 214 31 www.playarchitects.sk
Percentuálny podiel: 20% percentualny podiel: 80%Vytah z protokolu o priebehu sutaze.pdf (1064 KB), Galéria víťazných návrhov