FILTER:    overené SKA  |  všetky  |  domáce  |  zahraničné
ZOBRAZENIE:    stručné  |  detailné
Výsledky súťaží
 
PHAROS - Business Port, BRATISLAVA
Vyhlasovateľ: Development 4, s.r.o.
Typ súťaže: Architektonicko-urbanistická

CINTORÍN S KREMATÓRIOM V PRIEVIDZI
Vyhlasovateľ: MESTO PRIEVIDZA
Typ súťaže: Architektonická

CENTRÁLNY MESTSKÝ PARK PREŠOV
Vyhlasovateľ:
Vyhlasovateľ súťaže: Mesto Prešov, Mestský úrad, Hlavná 73, 080 01 Prešov
Typ súťaže:
Urbanistická
Predmet riešenia:
Ideový návrh riešenia „Centrálneho mestského parku Prešov“ v zmysle § 4 ods. 1 zákona 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov sa spracúva za účelom získania urbanistického riešenia vymedzeného územia pre funkciu centra rekreácie, regenerácie a relaxácie obyvateľov mesta ako aj určenia nárokov na dopravné a technické vybavenie riešeného územia pre navrhovanú funkciu.
Výsledky:
z vyhodnotenia ideovej urbanisticko-krajinárskej súťaže „Centrálny mestský park Prešov“, konaného dňa 8.9.2007 o 13.00 hod. na MsÚ v Prešove, Odbore hlavného architekta mesta.

Zoznam členov poroty, náhradníkov a pomocných orgánov poroty

Neúčasť v porote z dôvodu časovej zaneprázdnenosti oznámil mailovou poštou Doc. Ing. arch. Václav Kohlmayer, PhD. , ktorého na základe menovacieho dekrétu o vymenovaní za náhradníka člena poroty nahradil Ing. arch. Stanislav Komár.
Za predsedu komisie bol zvolený Ing.arch. Martin Drahovský.
Porota hodnotila súťažné návrhy v zložení: Ing. arch. Martin Drahovský, Ing. arch. Anna Soročinová, Ing. Zuzana Hudeková, Ing. arch. Viktor Tkačík, Ing. arch. Vladimír Ligus, Ing.arch. Helena Jacová, Ing. arch. Stanislav Komár.
Sekretár súťaže : Ing. Jana Palková, overovateľ návrhov: Ing. Pavel Tomčák.

Vyhlasovateľovi bolo doručených 6 návrhov, ktoré sekretár súťaže označil písmenami abecedy A, B, C, D, E, F.

Porota následne vyhodnotila návrhy A, C a D, ktoré postúpili do 2. kola hodnotenia. Vzhľadom na nesplnenie očakávaní vyhlasovateľa súťaže, týkajúcich sa ideového urbanisticko-krajinárskeho riešenia centrálneho mestského parku v Prešove, porota rozhodla o neudelení 1. ceny. Kvalitatívne porovnateľným návrhom C a D udelila dve druhé ceny a návrhu A tretiu cenu.

Udelenie cien a režijných odmien
Na základe hodnotenia návrhov „A“, „C“ a „D“ porota rozhodla, že udelí dve druhé ceny a jednu tretiu cenu nasledovne:
2. cena 25 000 Sk návrh „C“
2. cena 25 000 Sk návrh „D“
3. cena 15 000 Sk návrh „A“

Všetkým účastníkom bude vyplatená režijná odmena 10 000 Sk.

Po udelení cien porota pristúpila k otvoreniu obálok s označením „Autor“ a konštatuje:

- autorom návrhu „A“ je :
Dr. Ing. Peter Demčko

- autorom návrhu „C“ je :
Ing. arch. Michal Šourek
akad. arch. Pavel Hřebecký
Ing. Tomáš Sklenář
Ing.arch. Tomáš Filgas
Bc. Veronika Opletalová

- autorom návrhu „D“ je :
Ing.arch. Peter Hajtáš
Ing.arch. Alena Hajtášová
Eva Teplická
Ing. Lenka Hlohinová
Ing. Martin Kolník

Námestie S.H.Vajanského v Martine
Vyhlasovateľ: Útvar hlavného architekta mesta Martin, Nám. S:H: Vajanského 1. 036 01 Martin
Typ súťaže: Architektonicko-urbanistická

BYTOVÝ DOM PRI ŠTRKOVECKOM JAZERE V BRATISLAVE
Vyhlasovateľ: URBICOM, a.s. Bratislava
Typ súťaže: Architektonická

PARK ZA SLADOVŇOU
Vyhlasovateľ: ÚHA mesta Košice
Typ súťaže: Architektonicko-urbanistická

Nové centrum ŠTRBSKÉ PLESO
Vyhlasovateľ: KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.
Typ súťaže: Architektonická

Riešenie predstaničného priestoru v Piešťanoch
Vyhlasovateľ: Mesto Piešťany
Typ súťaže: Architektonicko-urbanistická

Memoriál obetiam leteckej katastrofy slovenského vojenského lietadla
Vyhlasovateľ: Ministerstvo Obrany SR v spolupráci so Slovenskou Komorou Architektov
Typ súťaže: Architektonická

Spracovanie návrhu riešenia Obchodnej uličky v Starom Smokovci
Vyhlasovateľ: Tatranské lanové dráhy, a.s. Lamačská cesta 3, Bratislava
Typ súťaže: Architektonicko-urbanistická