FILTER:    overené SKA  |  všetky  |  domáce  |  zahraničné
ZOBRAZENIE:    stručné  |  detailné
Výsledky súťaží
 
PHAROS - Business Port, BRATISLAVA
Vyhlasovateľ:
Development 4, s.r.o.
Typ súťaže:
Architektonicko-urbanistická
Predmet riešenia:
Predmetom súťaže je ideový návrh ( mierka hlavných výkresov 1 : 2 000) obchodného, administratívneho, kongresového a oddychového centra s hotelovým ubytovaním a stravovaním v území medzi diaľnicou a letiskom M.R.Štefánika.
Výsledky:
Program zasadnutia:

1. Otvorenie
2. Hodnotenie architektonických návrhov 1. kolo
3. Hodnotenie architektonických návrhov 2. kolo
4. Hodnotenie architektonických návrhov 3. kolo
5. Hlasovanie o prerozdelení cien
6. Hlasovanie o udelení cien a o odmenách
7. Otvorenie obálok so Spiatočnou adresou a Autormi ocenených a odmenených návrhov
8. Ukončenie zasadnutia komisie

Zloženie poroty:
Prof. Ing. arch., Akad. arch. Jiří Suchomel, Česká komora architektov – predseda poroty
Prof. Ing. arch. Štefan Šlachta PhD.
Pror. Ing.arch. robert Špaček PhD.
Ing. arch. Jozef Šoltés, za Slovenskú komoru architektov
Ivan Hrivňák
Ing. Peter Pisko
Ing.arch. Tomáš Macháč

Členovia poroty bez práva hlasovať:
Tomáš Plavec
Ing. arch. Anton Mikuláš
Martina Trnkusová

Sekretárka súťaže:
Ing. Zuzana Méryová

Vzhľadom k tomu, že žiadne z návrhov nebol dostatočne presvedčivý na udelenie prvej ceny, prebehla diskusia o prerozdelení cien a odmien nasledujúcim spôsobom:

Druhá zvýšená cena odmena: 300.000,- Skk
Druhá cena odmena: 200.000,- Skk
Tretia cena odmena: 100.000,- Skk

Rozhodnutie bolo prijaté všetkými hlasmi poroty.
Prebehlo hlasovanie o udelení cien a odmien:
Hlasovania sa zúčastnilo sedem hlasujúcich.
Rozhodnutie bolo prijaté všetkými hlasmi poroty a prijalo sa za odsúhlasené.

Hlasovania sa zúčastnilo sedem hlasujúcich, za prijatie návrhu boli štyria hlasujúci. Rozhodnutie sa týmto prijalo za odsúhlasené.

Predseda hodnotiacej komisie Prof. Ing. arch. akad. Arch. Jiří Suchomel podal návrh na udelenie Odmeny pre návrhy č.2, 3, 7, 9, 10.


Rozhodnutie bolo prijaté všetkými hlasmi poroty.


Prebehlo otvorenie obálok so „Spiatočnou adresou“ a obálok „Autorom“ ocenených a odmenených návrhov.


Druhá zvýšená cena
Návrh č. 5 SIEBERT + TALAŠ, Bratislava
Autori: Ondrej Horváth, Martin Marušinec, Alena Pečíková,
Matej Siebert, Roman Talaš.

Druhá cena
Návrh č. 11 Ing. Arch. Branislav Somora, PhD, Bratislava
Autori: Ing. arch. Branislav Somora, Phd, Ing. arch. Marian Šovčík, Csc., Ing.arch. Pavel Záriš

Tretia cena
Návrh č. 8 Spiatočná adresa: A&D atelier, s. r. o., Bratislava
Autori: Ing.arch. Dagmar Jurovatá, Ing.arch. Diana Astrabová,
Ing.arch. Michal Tačovský, Ing.arch. Juraj Mihálik

Odmena 20.000,- Sk návrhom:

Návrh č. 2 John Reed architecture, New York
Autor: John P. Reed, Christoph Timm, T. Kelly Wilson, Abigail Coover, Aaron Fox, Olivier Marceny, Guillaume Paturel

Návrh č. 3 Igor Palčo s.r.o., Bratislava
Autor: Doletinová Naďa, Karlubík Jozef, Kňava Rastislav, Novotný Miroslav, Palčo Igor

Návrh č. 7 Ing. arch. Peter Žalman, Csc., Bratislava
Autor: Ing.arch. Peter Žalman CSc, Bc. Emil Krížo, Daniel Gajan, Bc. Peter Polakovič

Návrh č. 9 Ajay Chauhan, Nottingham
Autor: Ajay Chauhan, Richard Flisher, Robert J Whydle, Niels, Christiansen

Návrh č. 10 Daniel Bobovský, Bratislava
Autor: Ing.Arch. Daniel Bobovský, kolektív UGS, Ing. Arch. Jozef Koštial

CINTORÍN S KREMATÓRIOM V PRIEVIDZI
Vyhlasovateľ: MESTO PRIEVIDZA
Typ súťaže: Architektonická

CENTRÁLNY MESTSKÝ PARK PREŠOV
Vyhlasovateľ: Vyhlasovateľ súťaže: Mesto Prešov, Mestský úrad, Hlavná 73, 080 01 Prešov
Typ súťaže: Urbanistická

Námestie S.H.Vajanského v Martine
Vyhlasovateľ: Útvar hlavného architekta mesta Martin, Nám. S:H: Vajanského 1. 036 01 Martin
Typ súťaže: Architektonicko-urbanistická

BYTOVÝ DOM PRI ŠTRKOVECKOM JAZERE V BRATISLAVE
Vyhlasovateľ: URBICOM, a.s. Bratislava
Typ súťaže: Architektonická

PARK ZA SLADOVŇOU
Vyhlasovateľ: ÚHA mesta Košice
Typ súťaže: Architektonicko-urbanistická

Nové centrum ŠTRBSKÉ PLESO
Vyhlasovateľ: KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.
Typ súťaže: Architektonická

Riešenie predstaničného priestoru v Piešťanoch
Vyhlasovateľ: Mesto Piešťany
Typ súťaže: Architektonicko-urbanistická

Memoriál obetiam leteckej katastrofy slovenského vojenského lietadla
Vyhlasovateľ: Ministerstvo Obrany SR v spolupráci so Slovenskou Komorou Architektov
Typ súťaže: Architektonická

Spracovanie návrhu riešenia Obchodnej uličky v Starom Smokovci
Vyhlasovateľ: Tatranské lanové dráhy, a.s. Lamačská cesta 3, Bratislava
Typ súťaže: Architektonicko-urbanistická