FILTER:    overené SKA  |  všetky  |  domáce  |  zahraničné
ZOBRAZENIE:    stručné  |  detailné
Výsledky súťaží
 
PHAROS - Business Port, BRATISLAVA
Vyhlasovateľ: Development 4, s.r.o.
Typ súťaže: Architektonicko-urbanistická

CINTORÍN S KREMATÓRIOM V PRIEVIDZI
Vyhlasovateľ:
MESTO PRIEVIDZA
Typ súťaže:
Architektonická
Predmet riešenia:
Predmetom súťaže je spracovanie návrhu architektonického riešenia komplexu nového Cintorína s krematóriom pre Mesto Prievidza. Nový cintorín bude umiestnený v lokalite Pod Banskou, ktorá sa nachádza na okraji mesta. Lokalita je vymedzená z JV cestou I. triedy č. 50 v smere na Handlovú z JZ existujúcou zástavbou – záhradkárskou osadou, zo SZ pozemkom železničnej trate Prievidza – Handlová a so SV lesným porastom. Územie je svahovité so sklonom 8 – 27 % so Z až SZ orientáciou svahu.
Výsledky:
Súťažná porota na vyhodnotenie súťažných návrhov pracovala v zložení:
Ing. arch. Jozef Šoltés - predseda, Ing. arch. Stanislav Mečiar, Ing. arch. Rudolf Žákovský,
Ing. arch. Vladimír Falat, Ing. Milan Dérer s hlasom za člena poroty p. Dvonča (hospotalizovaný), Ing. arch. Jaroslav Janes ako náhradník s hlasom poradným na základe menovacieho dekrétu primátora mesta Prievidza.

Porota vyhodnocovala predložené návrhy podľa nasledovných kritérii, ktoré boli stanovené v súťažných podmienkach:
1. architektonická kvalita návrhu (kompozície a funkčných väzieb riešeného územia,
dotvorenie prostredia, nápaditosť a využitie prvkov drobnej architektúry a zelene)
2. dispozično –prevádzkové riešenie ( optimalizácia prevádzky a jej prepojenia )
3. ekonomická efektivita a realizovateľnosť navrhovaného riešenia;

Výsledné poradie je nasledovné:
1. cena – neudeľuje sa
2. cena – 120.000,- Sk – súťažný návrh č. 4
2. cena - 120.000,- Sk – súťažný návrh č. 12
3. cena - 80.000,- Sk – súťažný návrh č. 1
3. cena - 80.000,- Sk - súťažný návrh č. 19

1. cena : neudeľuje sa

2. cena : súťažný návrh č. 4 : Mgr.art. Boris Kopaj, Nové Zámky
2. cena : súťažný návrh č. 12 : Mgr.art.Ing.arch.Ing. Marek Danihel, Zvolen

3. cena : súťažný návrh č. 1 : ARCOS – architektonicko projekčný ateliér Prievidza
Bc. Hudek Peter, Juríčková Michaela, Kati Roman
Ing. Žaneta Spišáková
3. cena : súťažný návrh č. 19 : SPACIO Bratislava
Ing. arch. Martin Németh
Ing. arch. Miloš Pokšiva
Bc. arch. Ján Legény


Porota doporučila ďalej rokovať s uchádzačmi umiestnenými na 2. mieste o uzavretí zmluvy na vypracovanie projektovej dokumentácie, t.j. s Mgr.art. Borisom Kopajom, Nové Zámky a s Mgr.art.Ing.arch.Ing. Marekom Danihelom, Zvolen, podľa Zákona č. 25/2006 Z.z.o verejnom obstarávaní.

Ďalej porota rozhodla o udelení zvláštnych odmien pre návrhy, ktoré priniesli pozoruhodné čiastkové podnety a riešenia a to pre návrhy č. 16 a č. 18 zhodne po 25.000,- Sk.
1. odmena : súťažný návrh č. 16 : P – T, s.r.o. Bratislava
25.000,- Sk Autor: Ing. arch. Juraj Hermann
Spolupráca: Ing. arch. Lenka Halinárová
Ing. arch. Janka Kramáriková
Ing. arch. Martin Medlen
Ing. arch. Patrik Pavlásek
Ing. arch. Daniel Ružička
Ing. arch. Peter Srpoň

2. odmena : súťažný návrh č. 18 : Autor: Ing. arch. Radoslav Buzinkay MAS ETH
25.000,- Sk Ing. arch. Andrej Ferenčík
Bc. Jakub Viskupič
Ing. arch. Ivan Múranica
Spoluautor: Bc. Karol Dudík
Spolupráca: Tomáš Krištek

CENTRÁLNY MESTSKÝ PARK PREŠOV
Vyhlasovateľ: Vyhlasovateľ súťaže: Mesto Prešov, Mestský úrad, Hlavná 73, 080 01 Prešov
Typ súťaže: Urbanistická

Námestie S.H.Vajanského v Martine
Vyhlasovateľ: Útvar hlavného architekta mesta Martin, Nám. S:H: Vajanského 1. 036 01 Martin
Typ súťaže: Architektonicko-urbanistická

BYTOVÝ DOM PRI ŠTRKOVECKOM JAZERE V BRATISLAVE
Vyhlasovateľ: URBICOM, a.s. Bratislava
Typ súťaže: Architektonická

PARK ZA SLADOVŇOU
Vyhlasovateľ: ÚHA mesta Košice
Typ súťaže: Architektonicko-urbanistická

Nové centrum ŠTRBSKÉ PLESO
Vyhlasovateľ: KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.
Typ súťaže: Architektonická

Riešenie predstaničného priestoru v Piešťanoch
Vyhlasovateľ: Mesto Piešťany
Typ súťaže: Architektonicko-urbanistická

Memoriál obetiam leteckej katastrofy slovenského vojenského lietadla
Vyhlasovateľ: Ministerstvo Obrany SR v spolupráci so Slovenskou Komorou Architektov
Typ súťaže: Architektonická

Spracovanie návrhu riešenia Obchodnej uličky v Starom Smokovci
Vyhlasovateľ: Tatranské lanové dráhy, a.s. Lamačská cesta 3, Bratislava
Typ súťaže: Architektonicko-urbanistická