FILTER:    overené SKA  |  všetky  |  domáce  |  zahraničné
ZOBRAZENIE:    stručné  |  detailné
Výsledky súťaží
 
PHAROS - Business Port, BRATISLAVA
Vyhlasovateľ: Development 4, s.r.o.
Typ súťaže: Architektonicko-urbanistická

CINTORÍN S KREMATÓRIOM V PRIEVIDZI
Vyhlasovateľ: MESTO PRIEVIDZA
Typ súťaže: Architektonická

CENTRÁLNY MESTSKÝ PARK PREŠOV
Vyhlasovateľ: Vyhlasovateľ súťaže: Mesto Prešov, Mestský úrad, Hlavná 73, 080 01 Prešov
Typ súťaže: Urbanistická

Námestie S.H.Vajanského v Martine
Vyhlasovateľ:
Útvar hlavného architekta mesta Martin, Nám. S:H: Vajanského 1. 036 01 Martin
Typ súťaže:
Architektonicko-urbanistická
Predmet riešenia:
Súťaž sa vyhlasuje podľa Občianskeho zákonníka
Riešenie Námestia S.H. Vajanského v Martine. Ideová súťaž na prestavbu súčasného námestia v centre mesta realizovaného v 70-ych rokoch. Priestor námestia je potrebné riešiť v kontexte jestvujúcej zástavby a väzieb na historické centrum mesta.
Výsledky:
Verejná anonymná urbanisticko-architektonická súťaž na riešenie
Nám. S.H. Vajanského v Martine

Záznam zo zasadnutia súťažnej poroty konaného dňa 23.07.2008 v Martine za účasti jej členov a náhradníkov podľa prezenčnej listiny

12. POROTA SÚŤAŽE


1. Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč PhD, predseda poroty
2. Mgr. art. Róbert Dúbravec, podpredseda poroty
3. Doc. Ing. arch. Akad. arch. Ján Bahna
4. Ing. arch. Drahomíra Dobrotková - za SKA - ospravedlnená
5. Ing. arch. Martin Drahovský
6. Ing. arch. Michal Gaj st.
7. Ing. arch. Zoltán Holocsy
8. Ing. arch. Marta Kropiláková
9. Prof. Ing. arch. Peter Vodrážka PhD.

Náhradníci v poradí:
1. Ing. arch. Magdaléna Krajčírovičová – členka poroty za arch. Dobrotkovú
2. Ing. arch. Denisa Valašková - ospravedlnená
3. Akad. arch. Milan Jesenský

Z rokovania poroty sa ospravedlnili Ing. arch. Dobrotková (členka poroty) a Ing. arch. Valašková (2. náhradníčka poroty). Zasadnutie súťažnej poroty otvoril o 9.00 hod. predseda Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč PhD. Ospravedlnil neprítomných a navrhol doplnenie poroty o Ing. arch. Krajčírovičovú – 1. náhradníčku za Ing. arch. Dobrotkovú. Doplnenie poroty na 9 členov bolo hlasovaním odsúhlasené.

Výsledné poradie súťažných návrhov na základe predchádzajúcich hlasovaní a rozhodnutí súťažnej poroty:

Ocenené návrhy:

1. 1.cena – súťažný návrh F
2. 2.cena – súťažný návrh I
3. 3.cena – súťažný návrh K

Odmenené návrhy:

4. 1. odmena – súťažný návrh E
5. 2. odmena – súťažný návrh C

Podľa Súťažných podmienok v súťaží na riešenia Námestia S.H. Vajanského v Martine mali byť udelené ceny vo výške 150 000,- Sk za 1. cenu, 90 000,- Sk za 2. cenu a 60 000,- Sk za 3. cenu. Na základe toho a výsledkov rozhodnutia hlasovania súťažná porota jednohlasne ceny udelila nasledovne:

Ocenené návrhy:

1.cena – súťažný návrh F - 150 000,- Sk
2.cena – súťažný návrh I - 90 000,- Sk
3.cena – súťažný návrh K - 60 000,- Sk
V súlade so Súťažnými podmienkami porota jednohlasne rozhodla o výške odmien a o tom, že 1. odmena bude udelená vo výške 48 000,- Sk a 2. odmena vo výške 24 000,- Sk.

1. odmena – súťažný návrh E - 48 000,- Sk
2. odmena – súťažný návrh C - 24 000,- Sk

Následne porota jednohlasne rozhodla o udelení odmien bez určenia poradia vo výške 5 000,- Sk všetkým súťažným návrhom, ktoré nepostúpili do 2. kola hodnotenia, teda návrhom: A, B. D, G, H, J, a L.

1. cena – návrh F - kolektív autorov: Ing. arch. Imrich Pleidel a.a.
Mgr. art. Peter Masár
Mgr. art. Ing. Jaroslav Holota
Ing. arch. Jaroslav Šugár

2. cena – návrh I - kolektív autorov: Mgr. art. Tomáš Amtmann
Mgr. art. Martin Šimek

3. cena – návrh K - kolektív autorov: Mgr. art. Aleš Šedivec
Mgr. art. Barbara Zavarská, ArtD

1. odmena – návrh E - kolektív autorov: Ing. arch. Pavol Jarab
Ing. arch. Miroslav Jošt

2. odmena – návrh C - kolektív autorov: Ing. arch. Peter Kopecký
Ing. arch. Martin Hörmann

5. – 12. odmeny bez určenia poradia:

– návrh A - kolektív autorov: Marek Jesenský
Frédéric Gallio

– návrh B - kolektív autorov: Mgr. A. Marcel Turic
Ing. arch. Radek Dastych

– návrh D - kolektív autorov: Martin Boleš
Pavol Šrankota

– návrh G - kolektív autorov: Ing. arch. Tibor Gombarček
Ing. arch. Ivan Trylč
Mgr. art. Martin Václavik

– návrh H - kolektív autorov: Ing. arch. Vladimír Hladký
Ing. arch. Martin Pavlík
Ing. arch. Michal Maršala
Ing. arch. Alena Brodencová

– návrh J - kolektív autorov: Ing. arch. Peter Stec, CSc.
Ing. arch. Štefan Kačani
Ing. arch. Ján Kamenský
spolupráca: Alena Striešová

– návrh L - kolektív autorov: Peter Löffler
Vladimír Hrivňák

V termíne do 3 mesiacov sa v Martine uskutoční výstava súťažných návrhov. O mieste a presnom termíne bude verejnosť informovaná.

V Martine 23.07.2008

Ing. arch. Viera Šottníková, sekretárka súťaže

BYTOVÝ DOM PRI ŠTRKOVECKOM JAZERE V BRATISLAVE
Vyhlasovateľ: URBICOM, a.s. Bratislava
Typ súťaže: Architektonická

PARK ZA SLADOVŇOU
Vyhlasovateľ: ÚHA mesta Košice
Typ súťaže: Architektonicko-urbanistická

Nové centrum ŠTRBSKÉ PLESO
Vyhlasovateľ: KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.
Typ súťaže: Architektonická

Riešenie predstaničného priestoru v Piešťanoch
Vyhlasovateľ: Mesto Piešťany
Typ súťaže: Architektonicko-urbanistická

Memoriál obetiam leteckej katastrofy slovenského vojenského lietadla
Vyhlasovateľ: Ministerstvo Obrany SR v spolupráci so Slovenskou Komorou Architektov
Typ súťaže: Architektonická

Spracovanie návrhu riešenia Obchodnej uličky v Starom Smokovci
Vyhlasovateľ: Tatranské lanové dráhy, a.s. Lamačská cesta 3, Bratislava
Typ súťaže: Architektonicko-urbanistická