FILTER:    overené SKA  |  všetky  |  domáce  |  zahraničné
ZOBRAZENIE:    stručné  |  detailné
Výsledky súťaží
 
PHAROS - Business Port, BRATISLAVA
Vyhlasovateľ: Development 4, s.r.o.
Typ súťaže: Architektonicko-urbanistická

CINTORÍN S KREMATÓRIOM V PRIEVIDZI
Vyhlasovateľ: MESTO PRIEVIDZA
Typ súťaže: Architektonická

CENTRÁLNY MESTSKÝ PARK PREŠOV
Vyhlasovateľ: Vyhlasovateľ súťaže: Mesto Prešov, Mestský úrad, Hlavná 73, 080 01 Prešov
Typ súťaže: Urbanistická

Námestie S.H.Vajanského v Martine
Vyhlasovateľ: Útvar hlavného architekta mesta Martin, Nám. S:H: Vajanského 1. 036 01 Martin
Typ súťaže: Architektonicko-urbanistická

BYTOVÝ DOM PRI ŠTRKOVECKOM JAZERE V BRATISLAVE
Vyhlasovateľ: URBICOM, a.s. Bratislava
Typ súťaže: Architektonická

PARK ZA SLADOVŇOU
Vyhlasovateľ:
ÚHA mesta Košice
Typ súťaže:
Architektonicko-urbanistická
Predmet riešenia:
Urbanisticko-architektonický a sadovnícky návrh priestorového,výtvarného a funkčnoprevádzkového usporiadania parku v lokalite za Starou sladovňou Košice
Výsledky:
>>> Galéria súťažných návrhov <<<

Všetkých prítomných privítal riaditeľ ÚHA mesta Košice Ing. arch. Murko.
Na návrh Ing. arch. Ladislava Kočiša porota jednohlasne za svojho predsedu zvolila Akad. arch.
Ing. Karola Gregora.

Členovia poroty: Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. za SAS, Akad. Ing. arch. Karol Gregor za SKA,
Ing. Juraj Zvědělík, za sekciu krajinných architektov, Ing. arch. Ladislav Kočiš, za vyhlasovateľa-ÚHA, Ing. Marta Popríková, Správa mestskej zelene, Ing. Ernest Básti, zástupca starostu Mestskej časti Staré mesto, PhDr. Pavol Mutafov, starosta Mestskej časti Košice – Západ. Sekretárka súťaže Božena Lokajová

V úvode zasadnutia všetci členovia súťažnej poroty a jej pomocných orgánov čestne vyhlásili, že
sa priamo ani nepriamo nepodieľali na vypracovaní súťažných návrhov, nepoznajú mená autorov
odovzdaných súťažných návrhov a svoju funkciu budú vykonávať nestranne (písomné vyhlásenia – príloha č. 1).
Členom súťažnej poroty bol predložený záznam z overovania súťažných návrhov, ktoré sa konalo
dňa 21.12.2006 na ÚHA v Košiciach za účelom zistenia formálnej úplnosti všetkých v stanovenom termíne doručených a odovzdaných súťažných návrhov, označených poradovým číslom podľa termínu odovzdania (preberací protokol – príloha č. 2).
Na jeho základe je možné skonštatovať, že v stanovenom termíne – t. j. 20.12.2006 do 16.00 hod.
bolo odovzdaných - doručených 14 súťažných návrhov, 1 súťažný návrh prišiel v priebehu
vyhodnocovania. Tento návrh bol vylúčený z riadneho posudzovania a bol posudzovaný mimo súťaž.
V štyroch súťažných návrhoch neboli definované základné druhy vegetácie. Porota hlasovala
o posudzovaní týchto návrhov. Jednohlasne sa zhodla na tom, že tieto návrhy sa budú posudzovať
mimo súťaže. Sú to návrhy č. 6, 7, 12 a 14.
Overovatelia zistili u 3 súťažných návrhoch nedodržanie predpísanej mierky. Vzhľadom na to, že
uvedené nedodržanie mierky neznemožňuje posúdenie návrhov ani ich nezvýhodňuje oproti ostatným, predseda poroty navrhol pripustiť tieto návrhy do posudzovania s tým, že každý porotca zohľadní toto pochybenie vo svojom hodnotení. Porota jednohlasne odsúhlasila tento postup.
Dohodlo sa, že posudzovanie prebehne dvojkolovo.
V prvom kole jednotliví členovia súťažnej poroty k individuálne preskúmali každý predložený
súťažný návrh. V spoločnej diskusii o jednotlivých súťažných návrhoch vymenovali zistené klady
a nedostatky každého návrhu.
Následne hlasovali porotcovia o troch finálnych návrhoch. Každý porotca pridelil najlepšiemu návrhu 3 body, druhému v poradí 2 body a tretiemu v poradí 1 bod.
Výsledky hlasovania sú uvedené v tabuľke v prílohe č. 3.

Návrhy č. 6, 7, 12, a 14 sa nehodnotili.
Do 2. kola postúpili návrhy (uvádzame v poradí podľa úspešnosti) č. 10, 9, 11, 5 a 2.
V 2. kole hlasovania hlasovali porotcovia tým istým bodovým spôsobom o rozdelení prvých troch cien.
Na základe bodového hodnotenia vzniklo nasledovné poradie návrhov. Najviac bodov získal návrh č. 10 – 16 bodov, návrh č. 9 – 13 bodov a návrh č. 11 – 9 bodov.

Porota sa dohodla na znížení 1. ceny zo 40 000 Sk na 36 000 Sk a na udelení 1. odmeny vo výške
7 000 Sk dvom návrhom a 2. odmeny vo výške 5 000 Sk piatim návrhom
Navrhnuté rozdelenie cien a odmien porota hlasovaním odsúhlasila.
1. cena – návrh č. 10 (36 000 Sk)
2. cena – návrh č. 9 (24 000 Sk)
3. cena – návrh č. 11 (16 000Sk)
1. odmena vo výške 7 000 Sk – návrh č. 1 a 5
2. odmena vo výške 5 000 Sk – návrh č. 2, 3, 4, 8 a 13.

Po otvorení obálok s menami autorov ocenených návrhov sme zistili že autormi sú:
1. cena – návrh č. 10 - Katarína Beňová, Ing. arch. Roman Haviar a Peter Beňo
2. cena – návrh č. 9 - Ateliér DUMA, Záhradná architektúra, s. r. o., Ing. Magdaléna
Horňáková, Ing. arch. Robert Paál a Ing. Katarína Urbanská
3. cena – návrh č. 11 - Ing. arch. Eva Putrová, PhD, Ing. Katarína Gécová,, Michal
Marcinov a Barbora Šafáriková

Nové centrum ŠTRBSKÉ PLESO
Vyhlasovateľ: KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.
Typ súťaže: Architektonická

Riešenie predstaničného priestoru v Piešťanoch
Vyhlasovateľ: Mesto Piešťany
Typ súťaže: Architektonicko-urbanistická

Memoriál obetiam leteckej katastrofy slovenského vojenského lietadla
Vyhlasovateľ: Ministerstvo Obrany SR v spolupráci so Slovenskou Komorou Architektov
Typ súťaže: Architektonická

Spracovanie návrhu riešenia Obchodnej uličky v Starom Smokovci
Vyhlasovateľ: Tatranské lanové dráhy, a.s. Lamačská cesta 3, Bratislava
Typ súťaže: Architektonicko-urbanistická