FILTER:    overené SKA  |  všetky  |  domáce  |  zahraničné
ZOBRAZENIE:    stručné  |  detailné
Výsledky súťaží
 
PHAROS - Business Port, BRATISLAVA
Vyhlasovateľ: Development 4, s.r.o.
Typ súťaže: Architektonicko-urbanistická

CINTORÍN S KREMATÓRIOM V PRIEVIDZI
Vyhlasovateľ: MESTO PRIEVIDZA
Typ súťaže: Architektonická

CENTRÁLNY MESTSKÝ PARK PREŠOV
Vyhlasovateľ: Vyhlasovateľ súťaže: Mesto Prešov, Mestský úrad, Hlavná 73, 080 01 Prešov
Typ súťaže: Urbanistická

Námestie S.H.Vajanského v Martine
Vyhlasovateľ: Útvar hlavného architekta mesta Martin, Nám. S:H: Vajanského 1. 036 01 Martin
Typ súťaže: Architektonicko-urbanistická

BYTOVÝ DOM PRI ŠTRKOVECKOM JAZERE V BRATISLAVE
Vyhlasovateľ: URBICOM, a.s. Bratislava
Typ súťaže: Architektonická

PARK ZA SLADOVŇOU
Vyhlasovateľ: ÚHA mesta Košice
Typ súťaže: Architektonicko-urbanistická

Nové centrum ŠTRBSKÉ PLESO
Vyhlasovateľ: KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.
Typ súťaže: Architektonická

Riešenie predstaničného priestoru v Piešťanoch
Vyhlasovateľ: Mesto Piešťany
Typ súťaže: Architektonicko-urbanistická

Memoriál obetiam leteckej katastrofy slovenského vojenského lietadla
Vyhlasovateľ: Ministerstvo Obrany SR v spolupráci so Slovenskou Komorou Architektov
Typ súťaže: Architektonická

Spracovanie návrhu riešenia Obchodnej uličky v Starom Smokovci
Vyhlasovateľ:
Tatranské lanové dráhy, a.s. Lamačská cesta 3, Bratislava
Typ súťaže:
Architektonicko-urbanistická
Súťaž overená SKA:
21.12.2005
Predmet riešenia:
Predmetom je spracovanie návrhu na architektonické riešenie obchodnej uličky v Starom Smokovci v rátane jej začlenenia do urbanistickej štruktúry mesta. K riešeniu je potrebné pristupovať v urb.-architektonických a prevádzkových súvislostiach bezprostredne priľahlého územia a tieto vnímať v kontextoch mestskej zóny. Územie sa nachádza na frekventovanom pešom ťahu ŽS Starý Smokovec - údolná stanica lanovky na Hrebienok.
Výsledky:
Porota hlasovala o jednotlivých návrhoch pre hodnotenie do ďalšieho kola.
Návrhy č.3,4,5,6,7,8 boli postupne hlasovaním vyradené z ďalšieho hodnotenia.
- Porota sa zhodla v názore neudeliť prvú cenu.
- Prebehla široká diskusia o návrhoch č.1,2 a 9.
- Porota v diskusii navrhla udeliť tri tretie ceny s odmenou 50.000,- Sk. Hlasovaním
jednomyseľne tento návrh odsúhlasila.
Autormi ocenených návrhov sú:

1. Autori:
Ing.arch. Rudolf Kruliac Mária Lachová
Jilemnického 341 Šrobárová 2668/10
059 52 Veľká Lomnica 58 01 Poprad
Percentuálny podiel: 40% percentuálny podiel: 20%
Ing. Ľuboš Gontkovský Ing. Jozef Petrík
L. Svobodu 2589/66 Tomášikova 47
058 01 Poprad 058 01 Poprad
Percentuálny podiel: 20% percentuálny podiel: 20%2. Autori:
Autorský kolektív autorov architektonického ateliéru ARCHSTUDIO spol. s r.o. Poprad:
Ing.arch. Radoslav Ivan
Ing.arch. Branislav Ivan
Ing.arch. Róbert Burger
Podiely: každý v 1/3.9. Autori:
Arch. Studio AMP PLAYARCHITECTS
Ing. Arch. Peter Marcinko Ing. Arch. Peter Znášik
Terasa Ševčenka 7 Ing. Arch. Matuš Gondek
080 01 Prešov Ing. Arch. Branislav Hantabal
IČO: 355 214 31 www.playarchitects.sk
Percentuálny podiel: 20% percentualny podiel: 80%Vytah z protokolu o priebehu sutaze.pdf (1064 KB), Galéria víťazných návrhov