Informácie Slovenskej komory architektov :: archív
 
CHARLES VERZUS ARCHITEKTI

Vojnu s architektmi vedie anglický princ Charles už štvrťstoročie, posledná epizóda sa začala v apríli tohto roku. Na verejnosti sa otvorene diskutuje o tom, či dedič britského trónu nezneužíva svoje postavenie a akú úlohu má hrať jeho lobbing v urbanizme Londýna....
( zdroj: Informácie SKA 9/2009, 8.9.2009 )

ROZHOVOR S PROFESOROM MAJDÚCHOM

Rozhovor o príprave nového stavebného zákona, spolupráci Slovenskej komory stavebných inžinierov a Slovenskej komory architektov sa rozprávame s predsedom Slovenskej komory stavebných inžinierov prof. Ing. Dušanom Majdúchom....
( zdroj: Informácie SKA 9/2009, 8.9.2009 )

CENA VEREJNOSTI PO PRVÝ RAZ V SÚŤAŽI STAVBA ROKA 2009

Stavba roka, prestížna celoštátna verejná súťaž realizovaných stavieb na Slovensku bez ohľadu na štátnu príslušnosť autorov ich architektonických riešení, hlavných projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov, organizátorom ktorej je Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia (v texte ďalej len „ABF Slovakia“) v tomto roku vstúpila do jubilejného 15. ročníka....
( zdroj: ABF Slovakia , 23.8.2009 )

STANOVISKO SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV K VÝSTAVBE NÁRODNÉHO FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov v nadväznosti na svoje predchádzajúce stanovisko z októbra 2007 s poľutovaním konštatuje, že príprava výstavby národného futbalového štadióna, ktorý bude reprezentovať Slovensko, národnú kultúru a naše staviteľské umenie, sa uskutočňuje bez súťaže návrhov podľa zákona o verejnom obstarávaní, napriek tomu, že stavba bude financovaná z verejných prostriedkov.

Okrem možného porušenia zákona upozorňujeme aj na skutočnosť, že architektonické súťaže, ako metóda verejného obstarávania, sú základným prostriedkom na hľadanie najlepších riešení umiestnenia a uskutočnenia stavieb, ako aj ich najvyššej ekonomickej efektivity. Vzájomná priama konfrontácia súťažiacich návrhov podľa vyhlásených súťažných podmienok je nielen odbornou diskusiou, ktorá obohacuje architektúru, ale umožňuje aj zapojenie verejnosti do ovplyvňovania výzoru národných stavieb. Ďalším dôležitým dôvodom pre organizovanie súťaže návrhov sú medzinárodné záväzky Slovenskej republiky voči európskemu hospodárskemu a kultúrnemu priestoru, v ktorom sa organizovaním architektonických súťaží vytvára priestor pre uchádzanie sa o služby na spoločnom trhu práce....
( zdroj: Slovenská komora architektov, 31.7.2009 )

INFORMOVANOSŤ O VECIACH KOMOROVÝCH

Nulté číslo „newslettera“ SKAktuality bolo 24. – 25. júna 2009 zaslané zhruba na 600 adries autorizovaných architektov a autorizovaných krajinných architektov....
( zdroj: Informácie SKA 7-8/2009, 13.7.2009 )

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

v rozpočtovom období od 1. júna 2007 do 31. mája 2009...
( zdroj: Informácie SKA 7-8/2009, 13.7.2009 )

1. UZNESENIE PREDSTAVENSTVA SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

z 28. mája 2009 (IX. Volebné obdobie)...
( zdroj: Informácie SKA 7-8/2009, 13.7.2009 )

HARMONOGRAM ZASADNUTÍ PREDSTAVENSTVA

Slovenskej komory architektov na II. polrok 2009...
( zdroj: Informácie SKA 7-8/2009, 13.7.2009 )

NOMINÁCIE CE∙ ZA∙ AR 2009

Slovenská komora architektov udeľuje Cenu každoročne od roku 2002 za vynikajúci profesionálny výkon - zrealizované dielo architektonického umenia...
( zdroj: Informácie SKA 7-8/2009, 13.7.2009 )

OSEMDESIATE A POSTMODERNA NA SLOVENSKU

Hlavná kurátorka Beata Jablonská sa v koncepcii výstavy snaží obhliadnuť za umením osemdesiatych rokov, ktoré podľa nej presahujú na začiatok rokov deväťdesiatych....
( zdroj: Informácie SKA 7-8/2009, 13.7.2009 )

NOVÍ ČLENOVIA SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

V júni 2009 boli do zoznamu autorizovaných architektov a krajinných architektov zapísaní títo členovia:...
( zdroj: Informácie 7-8/2009, 13.7.2009 )

SPRÁVY Z ARCHITEKTONICKEJ RADY EURÓPY

Od posledných správ z Architektonickej rady Európy (ACE) uplynula nejaká doba. Zásadnou zmenou boli taktiež voľby do Európskejo parlamentu, ktoré sa konali na začiatku júna 2009 vo všetkých členských štátoch únie....
( zdroj: Informácie SKA 7-8/2009, 13.7.2009 )

SPRÁVA PREDSTAVENSTVA SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

Predstavenstvo pracovalo v zložení Peter Beňuška, Virgil Droppa ml., Bohumil Kováč, Bohuslav Kraus, Marta Kropiláková, Dušan Maňák, Peter Pásztor, Imrich Pleidel, Iľja Skoček ml., Peter Vitko a Juraj Šujan. Jeho zasadnutí sa pravidelne zúčastňoval predseda autorizačnej komisie Ľubo Závodný. V uplynulom VIII. volebnom období sa predstavenstvo zišlo na osemnástich riadnych a jednom mimoriadnom zasadnutí...
( zdroj: Informacie SKA 6/2008, 5.6.2009 )

UZNESENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

Valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov...
( zdroj: Informacie SKA 6/2009, 5.6.2009 )

SPRÁVA VOLEBNEJ KOMISIE O PRIEBEHU A VÝSLEDKU VOLIEB DO ORGÁNOV SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV VYKONANÝCH 15. MÁJA 2009

Príloha č. 2 uznesenia valného zhromaždenia...
( zdroj: Informacie SKA 6/2009, 5.6.2009 )

19. UZNESENIE PREDSTAVENSTVA SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

z 15. mája 2009...
( zdroj: Informacie SKA 6/2009, 5.6.2009 )

ZMENA DISCIPLINÁRNEHO PORIADKU SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

Príloha č. 4 uznesenia valného zhromaždenia...
( zdroj: Informacie SKA 6/2009, 5.6.2009 )

ZMENA SÚŤAŽNÉHO PORIADKU SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

Príloha č. 5 uznesenia valného zhromaždenia...
( zdroj: Informacie SKA 6/2009, 5.6.2009 )

ZMENA ŠTATÚTU SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

Príloha č. 3 uznesenia valného zhromaždenia...
( zdroj: Informacie SKA 6/2009, 5.6.2009 )

NOVÍ ČLENOVIA SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

V máji 2009 boli do zoznamu autorizovaných architektov a krajinných architektov zapísaní títo členovia:...
( zdroj: Informacie SKA 6/2009, 5.6.2009 )

VALNÉ ZHROMAŽDENIE KOMORY

Slovenská komora architektov sa prehupla do IX. volebného obdobia na čele so staronovým predsedom Ing. arch. Jurajom Šujanom. Počas tohto obdobia mu v komorovej činosti budú sekundovať prvý podpredseda Ing. arch. Ľubo Závodný a podpredseda Ing. arch. Martin Pavelek. O zmene v novom zložení predstavenstva, autorizačnej komisie a disiplinárnej komisie rozhodli členovia komory na valnom zhromaždení, ktoré sa konalo 15. mája 2009 v Spišskej Novej Vsi....
( zdroj: Informacie SKA 6/2009, 5.6.2009 )

ZAMYSLENIE SA NAD PRÁCOU V PREDSTAVENSTVE KOMORY

Je mi od začiatku jasné, že mi dáva práve tú pozíciu slobodného architekta. Táto moja sloboda je však aj mojím záväzkom voči veciam architektúry ako aj voči iným architektom, kolegom....
( zdroj: Infomácie SKA 5/2009, 7.5.2009 )

8. UZNESENIE PREDSTAVENSTVA SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

... ( zdroj: Infomácie SKA 5/2009, 7.5.2009 )

ATHOS - PORTHOS - ARAMIS DOSTALI CE • ZA • AR-a 2008

Na fotografiách bytový dvojdom Athos a Portos, k ním pridružený nižší Aramis pôsobia celkom obyčajne. Naživo je však možné vidieť viac. Samotné bývanie v týchto bytoch má niekoľko nadštandardov: lokalita v zeleni, orientácia domu a samotných bytov, bezbariérový prístup z ulice aj z garáží...
( zdroj: Infomácie SKA 5/2009, 7.5.2009 )

ĽUDIA

Cena Mies van der Rohe je cena Európskej únie za súčasnú architektúru. Od marca 2009 sú známe nominácie na cenu pre rok 2009. Slovenská republika nemá v nomináciách svoje zastúpenie, tento rok prevládajú realizované projekty z Rakúska a Chorvátska....
( zdroj: Infomácie SKA 5/2009, 7.5.2009 )

MAŤ KAŽDÝ DEŇ RAŇAJKY V TRÁVE

Po dražení kníh, známok, platidiel a mincí sa až v dvadsiatom storočí pristupuje k dražbe obrazov starých majstrov, približne od roku 1936 sa dražia diela impresionistov a modernej maľby. Asi najznámejšou prelomovou dražbou je dražba zbierky nemeckého bankára Goldschmidta v aukčnej spoločnosti Sotheby’s v Londýne...
( zdroj: Infomácie SKA 5/2009, 7.5.2009 )

PRÍPRAVA CENY ZA ARCHITEKTÚRU 2009

Do 30. apríla sa architekti mohli prihlásiť so svojimi realizovanými dielami v šiestich kategóriách....
( zdroj: Infomácie SKA 5/2009, 7.5.2009 )

CE – ZA – AR ZAVÍTAL AJ NA CONECO

Počas bratislavského veľtrhu stavebníctva sa vo výstavných halách Incheby Expo Bratislava predstavila verejnosti Cena za architektúru CE – ZA – AR 2009....
( zdroj: Infomácie SKA 5/2009, 7.5.2009 )

ŠKOLENIE PRE POROTCOV

Bolo určené pre autorizovaných architektov, ktorí sa na základe školenia môžu zapojiť do organizácie, prípravy a posudzovania súťaží....
( zdroj: Infomácie SKA 5/2009, 7.5.2009 )

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Uskutočnila som audit priloženej účtovnej závierky stavovskej právnickej osoby – Slovenská komora architektov...
( zdroj: Infomácie SKA 5/2009, 7.5.2009 )

ČLENSKÉ A ĎALŠÍ PRÍSPEVOK AUTORIZOVANÉHO ARCHITEKTA JE DAŇOVÝM VÝDAVKOM PRE FO AJ PO

Aj v roku 2009 sú príspevky na činnosť komory daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 3 písm. r) zákona č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov....
( zdroj: Infomácie SKA 5/2009, 6.5.2009 )

VOLEBNÝ ROK DÁVA VOLIČOM ZABRAŤ

Napriek tomu, že v širšom celospoločenskom meradle sa môže zdať, že voľby prezidenta sú pre krajinu tými najdôležitejšími, nie sú jedinými, ktoré budú tento rok rezonovať v médiách. V júni 2009 sa budú konať voľby do Európskeho parlamentu...
( zdroj: Informácie SKA 4/2009, 13.4.2009 )

17. UZNESENIE PREDSTAVENSTVA SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

z 12. marca 2009 (VIII. volebné obdobie)...
( zdroj: Informácie SKA 4/2009, 13.4.2009 )

DIELA KRAJINNEJ ARCHITEKTÚRY POSTREH ZO SEMINÁRA

Dňa 10.marca 2009 usporiadal Výbor krajinných architektov na pôde úradu Slovenskej komory architektov prvý z troch seminárov venovaný krajinnej architektúre a definovaniu výkonu povolania krajinného a záhradného architekta...
( zdroj: Informácie SKA 4/2009, 13.4.2009 )

ODPOVEĎ PREDSEDOVI SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

po preštudovaní vášho vyjadrenia k žiadosti Technickej univerzity v Košiciach, Stavebnej fakulty o uznanie odbornej kvalifikácie pre absolventov odboru Pozemné stavby – študijného programu „Tvorba budov a prostredia“ v zmysle Smernice 2005/36/EC Európskeho parlamentu...
( zdroj: Informácie SKA 4/2009, 13.4.2009 )

ODPOVEĎ REKTOROVI TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH

na Váš list zo 16. februára 2009 č.58/105001/09, ktorým žiadate o prehodnotenie stanoviska Slovenskej komory architektov k pripravovanej notifikácii dokladu o formálnej kvalifikácii architekta udeľované absolventom Vašej univerzity v odbore Pozemné stavby v študijnom programe Tvorba budov a prostredia...
( zdroj: Informácie SKA 4/2009, 13.4.2009 )

NOVÍ ČLENOVIA SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

Vo februári a v marci 2009 boli do zoznamu autorizovaných architektov a krajinných architektov zapísaní títo architekti...
( zdroj: Informácie SKA 4/2009, 13.4.2009 )

Z ARCHITEKTONICKEJ RADY EURÓPY

10. apríla 2008 ste mali otváraciu reč na konferencii “Designing for the Future: The Market and Quality of Life (Navrhovanie pre budúcnosť: Trh a kvalita života)”, ktorú organizovala Architektonická rada Európy (ACE) v Bruseli. V tejto reči ste prezentovali princíp Komisie hľadať „vysoko-kvalitné architektonické riešenie...pre vysoko účinné budovy a využitie medzinárodných...
( zdroj: Informácie SKA 4/2009, 13.4.2009 )

ODBORNÁ EXKURZIA DO ČR

Asociácia pre urbanizmus a územné plánovanie nám ponúkla spoluprácu, ktorú radi vítame. V rámci tejto spolupráce by sme chceli zorganizovať odbornú exkurziu do ČR. V dňoch 23. - 24. 4. 2009...
( zdroj: Informácie SKA 4/2009, 13.4.2009 )

DISKUSNÁ PLATFORMA – NÁZORY

Rubrika určená výmene názorov členov Slovenskej komory architektov a architektonickej odbornej verejnosti. Redakcia nezasahuje do obsahu podpísaných a neanonymných príspevkov. Korektný a podpísaný názor týkajúci sa problematiky našej profesie, jej legislatívy a vzájomných vzťahov tu bude zverejnený...
( zdroj: Informácie SKA 4/2009, 13.4.2009 )

VOLEBNÝ ROK

Počas VIII. volebného obdobia Slovenskej komory architektov, za roky 2007 – 2009 pôsobia na Slovenskej komore dve komisie (Disciplinárna komisia a Autorizačná komisia), štyri výbory (Výbor pre súťaže a verejné obstarávanie, Výbor pre vzťahy s verejnou správou, Výbor pre etiku a vnútorné vzťahy, Výbor pre veci krajinných architektov) Slovenskej komory architektov....
( zdroj: Infomácie SKA 2-3/2009, 13.3.2009 )

ABY HOTEL MAL VŠETKO

Na Slovensku sa dalo v minulom roku ubytovať v 3 182 ubytovacích zariadeniach. To znamená v hoteloch, penziónoch, ubytovniach, chatových osadách, kempoch, apartmánových domoch a v súkromí. Ich počet stúpol oproti roku 2006 o 25 percent....
( zdroj: Infomácie SKA 2-3/2009, 13.3.2009 )

OCENENIE VEDEC ROKA STU PRE ING. ARCH. KATARÍNU VOŠKOVÚ

Významné ocenenie udeľované rektorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Vedec roka STU 2008 získala vedecko-výskumná pracovníčka FA STU Ing. arch. Katarína Vošková. Cenu dostala za systematickú prácu na záchrane, obnove a revitalizácii jedinečného barokového komplexu – Kalvárie v Banskej Štiavnici....
( zdroj: Infomácie SKA 2-3/2009, 13.3.2009 )

STANOVISKO AUTORIZAČNEJ KOMISIE SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

Autorizačná komisia Slovenskej komory architektov vydáva po preštudovaní podkladových materiálov pre európsku akreditáciu študijného programu Pozemné stavby a architektúra Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave nasledovné...
( zdroj: Infomácie SKA 2-3/2009, 13.3.2009 )

STANOVISKO AUTORIZAČNEJ KOMISIE SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

Autorizačná komisia Slovenskej komory architektov vydáva po preštudovaní podkladových materiálov pre európsku akreditáciu študijného programu Tvorba budov a prostredia študijného odboru Pozemné stavby Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach nasledovné...
( zdroj: Infomácie SKA 2-3/2009, 13.3.2009 )

DOM SMÚTKU V MODRE OCENENÝ CE • ZA • AR-OM 2008

Kolektív architektonického ateliéru AŽ Projekt, s. r. o.: Ing. Vojtech Krumpolec, Ing. Mária Krumpolcová, Ing. arch. Juraj Krumpolec, Ing. arch. Ing. Peter Derevenec, Ing. arch. Vladimír Vodný sú autormi oceneného návrhu Ceny za architektúru CE • ZA • AR-2008 v kategórii Občianske a priemyselné budovy...
( zdroj: Infomácie SKA 2-3/2009, 13.3.2009 )

SUMÁR PRÁCE REGIONÁLNYCH ZÁSTUPCOV ZA ROKY 2007 – 2009

Počas VIII. volebného obdobia Slovenskej komory architektov, za roky 2007 – 2009 pôsobia na Slovenskej komore dve komisie (Disciplinárna komisia a Autorizačná komisia), štyri výbory (Výbor pre súťaže a verejné obstarávanie, Výbor pre vzťahy s verejnou správou, Výbor pre etiku a vnútorné vzťahy, Výbor pre veci krajinných architektov) Slovenskej komory architektov....
( zdroj: Infomácie SKA 2-3/2009, 13.3.2009 )

REGULAČNÉ NÁSTROJE V ČR a SR - SEMINÁR

... ( zdroj: Infomácie SKA 2-3/2009, 13.3.2009 )

VÝSTAVA RASTISLAV JANÁK - DIELO

Výstava je prvou reprezentatívnou expozíciou, ktorej zámerom je predstaviť rozsiahle architektonické dielo významného predstaviteľa štvrtej generácie slovenských architektov Rastislava Janáka v komplexnej podobe...
( zdroj: Infomácie SKA 2-3/2009, 13.3.2009 )

MESTO - ZÁHRADA 2009

Na workshope Mesto ZÁhrada sa dve desiatky vybraných študentov záhradnej a krajinnej architektúry zo škôl v Bratislave, Nitre a Ledniciach pokúšajú o revitalizáciu problematických zón v meste Žilina. ...
( zdroj: Informácie SKA 2-3/2009, 13.3.2009 )

16. UZNESENIE PREDSTAVENSTVA Slovenskej komory architektov z 5. februára 2009 (VIII. volebné obdobie)

... ( zdroj: ska, 27.2.2009 )

PRÍHOVOR JURAJA ŠUJANA

koniec roka je príležitosťou na poobhliadnutie sa a zrekapitulovanie diania v našej komore. Rád by som aspoň telegraficky pripomenul tie podstatné udalosti z uplynulého roka....
( zdroj: Informácie SKA 1/2009, 4.1.2009 )

UPLYNUL ĎALŠÍ ROK

A uplynul ďalší rok. Takže je namieste bilancia uplynulého roku 2008. Najväčším šťastím pre komoru bolo to, že sa jej vyhla veľká politika, a tak jej orgány nemuseli riešiť existenciu komory, ani odrážať útoky na jej činnosť....
( zdroj: Informácie SKA 1/2009, 4.1.2009 )

REVITALIZÁCIA TOKU DUBOVÁ V PIEŠŤANOCH

Na začiatku tohto projektu bol „škaredý potok“ Dubová, patriaci Povodiu Váhu. Potok, ktorý sa vinie od obce Čachtice až po vodnú plochu Sĺňavy. Preteká cez mesto Piešťany, v ktorom sa začala jeho obnova v kilometri 4,32 až 5,27. Autormi revitalizácie sú: krajinná architektka Ing. Eva Wernerová, architekti Ing. arch. Igor Bučenec a Ing. arch. Peter Pospiech. Za svoju realizáciu získali Cenu za architektúru CE • ZA • AR 2008 v kategórii Exteriér....
( zdroj: Informácie SKA 1/2009, 4.1.2009 )

CE-ZA-AR 2008 PRE NADSTAVBU RODINNÉHO DOMU - MEDZIERKA, BRATISLAVA

Príbeh rodinného domu na ulici Medzierka v Bratislave sa začína o architektotonickú generáciu skôr, pokračuje jeho nadstavbou tretieho podlažia, ktorej autorom je architekt Iľja Skoček ml. Nadstavba rodinného domu sa stala víťazom kategórie Rodinné domy, kde obstála v tvrdej konkurencii. Architektúra celého domu sa vrství tak, ako sa rozrastá generácia architektov v rodine, či ako sa rodia deti-vnúčatá do tohto domu....
( zdroj: Informácie SKA 1/2009, 4.1.2009 )

POISTENIE ARCHITEKTA A KRAJINNÉHO ARCHITEKTA

Je známe, že podľa zákona každý autorizovaný architekt/autorizovaný krajinný architekt musí byť poistený. Podotýkame, že profesijné poistenie musia mať aj zamestnanci. Jednak preto, lebo to vyžaduje zákon, a jednak preto, že poistenie, ktoré má uzavreté...
( zdroj: Informácie SKA 1/2009, 4.1.2009 )

ZÁVERY RADY O ARCHITEKTÚRE: PRÍNOS KULTÚRY PRE TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

uznesenie Rady z 12. februára 2001 (1) o architektonickej kvalite v mestskom a vidieckom prostredí, v ktorom sa potvrdzuje, že architektúra je v každej krajine základným prvkom kultúry a prostredia na život...
( zdroj: Informácie SKA 1/2009, 4.1.2009 )

15. UZNESENIE PREDSTAVENSTVA Slovenskej komory architektov z 11. decembra 2008 (VIII. volebné obdobie)

... ( zdroj: Informácie SKA 1/2009, 4.1.2009 )

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

(schválené uznesením predstavenstva z 11. decembra 2008 č. 15)...
( zdroj: Informácie SKA 1/2009, 4.1.2009 )

NOVÉ VEDENIE SLOVENSKÉHO ZVÄZU STAVEBNÝCH INŽINIEROV

Slovenský zväz stavebných inžinierov na svojom valnom zhromaždení v októbri 2008 zvolil pre nasledujúce trojročné obdobie do funkcie prezidenta SZSI Ing. Igora Dulu, Csc., do funkcií viceprezidentov SZSI Ing. Juraja Nagya a doc. Ing. Štefana Kolcuna, Csc....
( zdroj: Informácie SKA 1/2009, 4.1.2009 )

NOVÝM PREZIDENTOM SPOLKU ARCHITEKTOV SLOVENSKA SA STAL JÁN BAHNA

5. novembra 2008 sa v Žiline konalo Valné zhromaždenie Spolku architektov Slovenska. Zhodnotilo činnosť spolku architektov v období rokov 2005 – 2008. Diskutovalo sa aj o mieste architektúry a postavení architekta v súčasnej spoločnosti...
( zdroj: Informácie SKA 1/2009, 4.1.2009 )

KLIMAHOUSE 09

Veľtrh, na ktorého 4. ročník je zaregistrovaných viac ako 470 vystavovateľov z Talianska a zahraničia, je prestížna udalosť v oblasti energeticky úsporných stavieb.
V rámci podpory obchodnej spolupráce medzi Slovenskom a severotalianskou provinciou Bolzano pripravila Export Organization South Tyrol pri severotalianskej obchodnej komore provincie Bolzano veľtrhový balíček pre vybrané slovenské firmy....
( )

3D VIRTUÁLNA KONFERENCIA

Pracovná konferencia s názvom 3D Virtuálna rekonštrukcia a vizualizácia architektonických komplexov
Dňa 25.-28. februára 2009 sa v meste Trento v Taliansku bude konať pracovné konferencia (workschop) organizovaná Švajčiarskym federálnym technologickým inštitútom so sídlom v Zurichu (ETH Zurich) a Kanadskou národnou výskumnou radou (NRC Canada), oddelenie technickej vizualizácie....
( zdroj: Slovenská komora architektov, 16.12.2008 )

CENTROPE

Pracovný seminár s názvom CENTROPE - Citovo prepojení ( CENTROPE – Emotionally Connected )
Dňa 28. - 29. januára 2009 sa vo Viedni v Rakúsku uskutoční seminár s rámci regionálneho rozvojového projektu pre strednú a východnú Európu, ktorého cieľom bude rozbehnúť spoluprácu medzi Rakúskom a Slovenskom ako aj podporiť vzájomnú spoluprácu medzi Rakúskom a Českou ako aj Maďarskou republikou....
( zdroj: Slovenská komora architektov, 16.12.2008 )

REKONŠTRUKCIA STARÉHO MLYNA V BRANČI

„Nikto nám neveril, že sa nám podarí túto stavbu zrekonštruovať tak, aby sme v nej mohli bývať,“ hovoria architekti, manželia Patrícia Kvasnicová a Tibor Zelenický o rekonštrukcii technickej stavby bývalého vodného mlyna v Branči na obytný dom....
( zdroj: Informácie SKA 12/2008, 16.12.2008 )

AUTORSKÉ PRÁVA A ARCHITEKTONICKÉ DIELO

Problematika uplatňovania autorských práv k architektonickému dielu vystúpila do popredia po nežnej revolúcii v roku 1989. Dovtedy boli architekti povinne zgrupovaní do socialistických organizácií, ktoré si zároveň (podotýkam, že v rozpore aj s vtedajšou legislatívou) uzurpovali uplatňovanie autorských práv...
( zdroj: Informácie SKA 12/2008, 1.12.2008 )

SPOLOČNÉ ROKOVANIE ORGÁNOV 2008 V SKALICI

spoločné rokovanie orgánov Slovenskej komory architektov označuje vzájomné diskusné stretnutie členov predstavenstva, Autorizačnej komisie, Disciplonárnej komisie Slovenskej komory architektov. Toto stretnutie sa koná raz za rok výjazdovo v novembri...
( zdroj: Informácie SKA 12/2008, 1.12.2008 )

Z VERNISÁŽE PUTOVNEJ VÝSTAVY CE • ZA • AR 2008 V KOŠICIACH

V Košiciach sa uskutočnila 11. novembra vernisáž putovnej výstavy Ceny za architektúru CE • ZA • AR 2008. „Vernisážového slova“ sa ujal prvý podpredseda Slovenskej komory architektov Prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD....
( zdroj: Informácie SKA 12/2008, 1.12.2008 )

DISKUSNÁ PLATFORMA – NÁZORY

So záujmom som si prečítal úvahy o architektonických súťažiach, ktoré pripravila pre časopis ASB (číslo 9/2008) jeho šéfredaktorka – pani Martina Jakušová. Je to záslužný článok, pretože ide o problematiku vážnu i aktuálnu....
( zdroj: Informácie SKA 12/2008, 1.12.2008 )

NOVÍ ČLENOVIA SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

Do zoznamu autorizovaných architektov boli k 29. 10. 2008 zapísaní títo členovia:...
( zdroj: Informácie SKA 12/2008, 1.12.2008 )

SMOLENICKÁ VÝZVA IV

Účastníci konferencie Smolenická výzva IV pozitívne hodnotia, že sa po dvoch rokoch podarilo opäť zorganizovať podujatie zamerané na problematiku trvalo udržateľného rozvoja ...
( zdroj: Informácie SKA 12/2008, 1.12.2008 )

UDALOSTI V SLOVENSKEJ KOMORE ARCHITEKTOV

Ku koncu septembra 2008 sa významný člen Slovenskej komory architektov a jej terajší prvý podpredseda Prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD. dožil významného životného jubilea....
( zdroj: Informácie SKA 12/2008, 1.12.2008 )

14. UZNESENIE PREDSTAVENSTVA Slovenskej komory architektov zo 6. novembra 2008 (VIII. volebné obdobie)

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A. konštatuje, že

1. splatné úlohy boli splnené;

2. svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnili P. Beňuška, B. Kraus a I. Pleidel;

3. k 31. októbru 2008 bolo v Slovenskej komore architektov združených 1528 povinných členov (z toho 1494 autorizovaných architektov a 34 autorizovaných krajinných architektov) a 44 dobrovoľných členov; v registri hosťujúcich architektov bolo zapísaných 33 hosťujúcich architektov;...
( zdroj: SKA, 1.12.2008 )

TAKMER DOKONALÁ BEZZUBOSŤ ZÁKONA - ROZHOVOR S ARCHITEKTOM IVANOM GOJDIČOM

Venuje sa architektonickohistorickému a umeleckohistorickému výskumu architektúry na Slovensku. V tomto rozhovore sa venujeme pojmom ako kultúrna hodnota či pamiatková hodnota a ich významu v dnešnej dobe. ...
( zdroj: Informácie SKA 11/2008, 22.11.2008 )

SLÁVNOSTNÝ VEČER UDEĽOVANIA CENY ZA ARCHITEKTÚRU

Slávnostný večer udeľovania Ceny za architektúru Slovenskej komory architektov CE · ZA · AR 2008 sa niesol v duchu páskovano-pyžamovej estetiky celého ročníka, tak ako to už avizovala rozsiahla mediálna sprievodná kampaň, niekoľkých slovných trapasov, ktorých sa dopustili na pódiu sponzori, ktorí odovzdávali ceny, ale aj nadšenia z udelených cien samotnými ocenenými, ktorí neskrývali radosť....
( zdroj: Informácie SKA 11/2008, 3.11.2008 )

ASI SOM SENTIMENTÁLNY ŽILINČAN

Áno, som mestský človek. Narodil som sa v centre nášho mesta, žijem tu a teraz tu vychovávam aj svoje deti v duchu mestského „centrizmu“. Pravdupovediac, ani si neviem predstaviť žiť niekde inde. Postihol ma už stredný vek, ale kríza stredného veku zatiaľ nie. Mám zato iné krízy, ktoré prežívam stále intenzívnejšie. Prvé latentné príznaky sa začali už v detstve, keď sme ako malí „špunti“ chodievali „za mesto“ na Vlčince, kde bolo malé letisko. To však zastavali sídliskom....
( zdroj: Informácie SKA 11/2008, 3.11.2008 )

ÚHRADY ZA VÝKONY SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

za výkony Slovenskej komory architektov
(uznesenie autorizačnej komisie zo 17. septembra 2008)

Autorizačná komisia Slovenskej komory architektov podľa § 29 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a podľa čl. 28 ods. 1 písm. e) štatútu Slovenskej komory architektov ustanovuje:...
( zdroj: Informácie SKA 11/2008, 3.11.2008 )

KARDIOCENTRUM V NITRE – VÍŤAZ V KATEGÓRII INTERIÉR

Ing. Ľubomír Holejšovský a Ing. arch. Vladimír Jarabica sú autormi interiéru Kardiocentra v Nitre, ktoré sa nachádza v areáli Nitrianskej fakultnej nemocnice. Objekt kardiocentra – vtedy laboratórií biochémie v roku 2000 poškodil požiar. Úlohou pre architektov bolo navrhnúť komplexné riešenie pracoviska Kardiocentra Nitra s inštaláciou RTG koronaroangiografického zariadenia....
( zdroj: Informácie SKA 11/2008, 3.11.2008 )

ROZHOVOR S JÁNOM STEMPELOM

Architekt Ján Stempel bol tohtoročným členom odbornej poroty Ceny za architektúru Slovenskej komory architektov CE · ZA · AR 2008. V rokoch 1991-2004 bol zakladajúcim členom tímu architektonického ateliéru A.D.N.S. architekti v Prahe. Dnes pracuje vo svojej architektonickej kancelárii a zároveň sa venuje pedagogickej činnosti na Fakulte architektury ČVUT v Prahe. Má pomerne presnú predstavu o tom, ako by mal mechanizmus ceny za architektúru fungovať, ale rozprávame sa s ním nielen o tom…...
( zdroj: Informácie SKA 11/2008, 3.11.2008 )

ROZHOVOR S ARCHITEKTOM IGOROM JENÍKOM

Architekt Igor Jeník odišiel zo Slovenska v roku 1969 do Nemecka, momentálne žije a pôsobí v Hamburgu. Tento rok bol členom odbornej poroty Ceny za architektúru Slovenskej komory architektov CE · ZA · AR 2008. Jeho prácu tvorí spektrum návrhov od urbanistických štúdií, cez projekty veľkých stavieb. Momentálne navrhuje územné štúdie v rekreačnej oblasti Seligských jazier v Rusku, či projekty vzdelávacích múzeí na princípe „mobile work“ v Nemecku....
( zdroj: Informácie SKA 11/2008, 3.11.2008 )

K BRATISLAVSKÉMU HRADU

V mesačníku Fórum architektúry 10/2008 v rubrike SAS informuje bola uverejnená stručná informácia o diskusii o Bratislavskom hrade, ktorá sa uskutočnila na pôde Spolku architektov Slovenska 5. septembra 2008. Nakoľko nebol zatiaľ prezentovaný žiadny konkrétny architekonický názor, vzhľadom na aktuálnosť problematiky publikujeme príspevok architekta Ivana Matušíka....
( zdroj: Informácie SKA 11/2008, 3.11.2008 )

ZÁPIS Z ROKOVANIA AUTORIZAČNEJ KOMISIE

... ( zdroj: Informácie SKA 11/2008, 3.11.2008 )

OBECNÁ DIESLOVÁ ELEKTRÁREŇ V PIEŠŤANOCH

„Kultúrnu pamiatku – Obecnú dieslovú elektráreň v Piešťanoch, budovu postavenú podľa anonymného projektu, odovzdali do užívania v roku 1906. Jej charakteristickým exteriérovým znakom je tehlové, režné murovo, skladobné možnosti lícovej tehly sú zúročené v plastickej výzdobe fasád, kde predovšetkým rímsové partie ponúkajú pestrú vzorkovnicu skladieb v podobe zuborezov, rozmanitých výstupkov či iných ozdôb. Pozoruhodným vnútorným priestorom bola veľká hala s galériou, vybavená dômyselným strojovým a prístrojovým inventárom. Táto významná technická pamiatka, ktorá prestala plniť pôvodné poslanie, je priam predurčená na využitie pre kultúrne ciele.“...
( zdroj: Informácie SKA 11/2008, 3.11.2008 )

K PRESTAVBE ZIMNÉHO ŠTADIÓNA

V Bratislavských novinách č.34/2008 bol uverejnený text s mojím podpisom. Týkal sa pripravovanej prestavby zimného štadióna, o ktorej som si myslel, že pôjde o elegantnú rekonštrukciu architektúry Kamila Grossa. Ale podľa bombastických vizualizácií premietaných na zimnom štadióne, počas ktorej bratislavskí diváci v zbytočnom komplexe pred STEEL arénou ani nedýchajú,...
( zdroj: Informácie SKA 11/2008, 3.11.2008 )

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE CE ZA AR 2008

Vyhlasovateľ súťaže - Slovenská komora architektov počas slávnostného večera 8. októbra 2008 - v historickej budove Slovenského národného divadla vyhlásila Ceny za architektúru CE ž ZA ž AR 2008, ktoré udelila v šiestich kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Rekonštrukcia a obnova budov, Interiér a Exteriér....
( zdroj: SKA, 10.10.2008 )

13. UZNESENIE PREDSTAVENSTVA Slovenskej komory architektov z 25. septembra 2008

... ( zdroj: Informácie SKA 10/2008, 2.10.2008 )

ÚVODOM

O pár rokov neskôr, keď sme si už tradičné bilboardy, „povysádzali“ vo všetkých väčších mestách Slovenska a bilboardová alej medzi Žilinou a Martinom po obch stranách cesty prvej triedy zacláňa v priehľade aj „našu-vlastne ich“ továreň na automobily,...
( zdroj: Informácie SKA 10/2008, 2.10.2008 )

NÁHRADY ZA VÝKONY V PROSPECH SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov (ďalej len „predstavenstvo“) podľa § 28 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a článku 26 ods. 1 písm. b) štatútu Slovenskej komory architektov ustanovuje:...
( zdroj: Informácie SKA 10/2008, 2.10.2008 )

ZMENY S PRECHODOM NA EURO

Od 1. januára 2009 sa podľa planého zákona znižuje hranica obratu pre registráciu zdaniteľných osôb v systéme DPH z 1,5 mil. Sk zhruba na 1 mil. 540 tisíc Sk....
( zdroj: Informácie SKA 10/2008, 2.10.2008 )

BIENÁLE ARCHITEKTÚRY V BENÁTKACH

11. Bienále architektúry v Benátkach sa začalo 14. septembra 2008. Téma Out there: Architecture Beyond Building (vonku: architektúra ďalej, mimo stavbu) pozýva návštevníkov do priestorov Arsenale, kde môžu vidieť 23 rôznych inštalácií a v pôvodnom talianskom pavilóne v Giardini môžu spoznávať 55 experimentálnych projektov medzinárodných firiem, či navštíviť národné prezentácie....
( zdroj: Informácie SKA 10/2008, 2.10.2008 )

MADE IN IG

Docent Ivan Gürtler bilancuje svoju doterajšiu pedogogickú činnosť na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Pri tejto príležitosti bude 24. októbra 2008 vernisáž výstavy MADE IN IG, ktorá prezentuje architektov úspešných v architektonickej tvorbe doma I v zahraničí....
( zdroj: Informácie SKA 10/2008, 2.10.2008 )

POSTREH - CYKLOTRASY – ALEBO NA SLOVENSKU JE TO ZATIAĽ TAK . . .

Postavenie našej krajiny ako „stredoeurópskeho tigra“ a najrýchlejšie napredujúcej ekonomiky znamená tiež veľmi dynamické a rýchle zmeny, ktoré sa odzrkadľujú na vzhľade, funkčnom usporiadaní a fungovaní väčšiny slovenských miest. Súčasná doba stavebného boom-u, predovšetkým vďaka súkromnému kapitálu, by však mala byť v korelácii so záujmami a potrebami mesta. ...
( zdroj: Informácie SKA 10/2008, 2.10.2008 )

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY V ŽILINE

Európsky týždeň mobility (European Mobility Week) je iniciatívou Európskej komisie, ktorá od roku 2002 venuje týždeň od 16. do 22. septembra trvaloudržateľnej mobilite. Do týždňa mobiltiy sa môže zapojiť každé európske mesto. ...
( zdroj: Informácie SKA 10/2008, 2.10.2008 )

Medzinárodná vedecká konferencia Hodnoty a perspektívy ochrany architektúry a urbanistických štruktúr 50-tych a 60-tych rokov 20. storočia

30. septembra – 2. oktróbra 2008 v Agroinštitúte Nitra...
( zdroj: Informácie SKA 10/2008, 2.10.2008 )

VYHLÁSENIE SÚŤAŽE NA BRATISLAVSKÝ STARÝ MOST SA POSÚVA

V minulom čísle Informácií Slovenskej komory architektov sme avizovali vypísanie medzinárodnej urbanisticko-architektonickej súťaže na Starý most cez Dunaj v Bratislave. Medzitým prišlo k cizelovaniu súťažných podmienok a ich prekladu do anglického jazyka....
( zdroj: Informácie SKA 10/2008, 2.10.2008 )

UMENIE A NUTNOSŤ SPOLUPRÁCE

Princíp fungovania dnešného sveta je založený na kooperácii a spolupráci. Príkladom sú hospodárske a politické zoskupenia štátov, nadnárodné obchodné spoločnosti až po vytváranie mikroregiónov združovaním obcí. Nie je tomu inak ani v projekčnej a tvorivej práci....
( zdroj: Informácie SKA 9/2008, 2.9.2008 )

12. UZNESENIE PREDSTAVENSTVA Slovenskej komory architektov z 28. júla 2008 (VIII. Volebné obdobie)

Mimoriadne zasadanie predstavenstva Slovenskej komory architektov...
( zdroj: Informácie SKA 9/2008, 2.9.2008 )

STANOVISKO SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV K DOTERAJŠIEMU PRIEBEHU A VÝSLEDKOM RIEŠENIA STARÉHO MOSTA V BRATISLAVE

V uplynulých dňoch boli verejnosti predložené vizualizácie troch variantov nového mosta na mieste terajšieho Starého mosta v Bratislave. Ich projektant bol vybraný vo verejnej obchodnej súťaži na dodávateľa projektovej dokumentácie súboru stavieb pod názvom „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica – Šafárikovo námestie“, v ktorom jednou zo stavieb mala byť rekonštrukcia Starého mosta s preverením jeho využitia pre cestnú dopravu a pre mestskú koľajovú dopravu (električku)....
( zdroj: Informácie SKA 9/2008, 2.9.2008 )

K PRIEBEHU „REKONŠTRUKCIE STARÉHO MOSTA“

Napriek pokojnej atmosfére tohtoročného leta bolo na Slovenskej komore architektov pomerne rušno. Verejnosť sa totiž na začiatku mesiaca júla mohla na webovej stránke mesta Bratislavy oboznámiť s troma návrhmi na „rekonštrukciu Starého mosta“ a zároveň mohla hlasovaním vybrať víťaza....
( zdroj: Informácie SKA 9/2008, 2.9.2008 )

SÍDELNÁ ZELEŇ - VEREJNÉ PRIESTORY A ICH MANAŽMENT

Zdá sa, že hlavným cieľom súčasnej politiky miest je ekonomicky a ekologicky zmysluplné využitie nezastavaných plôch a území....
( zdroj: Informácie SKA 9/2008, 2.9.2008 )

ÚLOHA EKOLÓGA PRI TVORBE KRAJINY

V poslednom období sa do popredia dostáva hlavne myšlienka integrovaného prístupu k riešeniu environmentálnych problémov....
( zdroj: Informácie SKA 9/2008, 2.9.2008 )

EURÓPSKY DOHOVOR O KRAJINE

Európsky dohovor o krajine bol prijatý vo Florencii v roku 2000 a vstúpil do platnosti 1. marca 2004. Jeho cieľom je podpora ochrany, manažmentu a plánovania krajiny...
( zdroj: Informácie SKA 9/2008, 2.9.2008 )

POSTAVENIE KRAJINNYCH ARCHITEKTOV V LEGISLATÍVE

V znení § 39 stavebného zákona je možné v rámci rozhodovacieho procesu zaujať stanovisko i k ochrane vzhľadu krajiny (teda k ochrane krajinného rázu). Tu sa črtá priestor na spoluprácu s akademickou pôdou...
( zdroj: Informácie SKA 9/2008, 2.9.2008 )

PREHLÁSENIE

Hlásime sa k tým, ktorým nie je ľahostajná stavovská zodpovednosť. Konáme tak preto, že Bratislavu stíha kauza za kauzou. ...
( zdroj: Informácie SKA 9/2008, 2.9.2008 )

FRANCÚZSKO 2008

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu na Slovensku pozvala na poznávaciu cestu v dňoch 20.- 29. 6. 2008 po Nemecku a Francúzsku svojich členov – krajinných architektov, odborníkov v oblasti tvorby zelene, zástupcov miest a obcí a ďalších priaznivcov zelenej architektúry. ...
( zdroj: Informácie SKA 9/2008, 2.9.2008 )

POSTREH

Ja musím konštatovať, že síce v súlade so zákonom, avšak nie s etikou, teda čo sa týka vzťahu stavby k okoliu. Zákon a etika sú dve veci. O tom, že veža spolu s pylónom mosta nevytvárajú dobrú dvojicu...
( zdroj: Informácie SKA 9/2008, 2.9.2008 )

SVETOVÝ KONGRES IFLA 200

Na prelome júna a júla sa uskutočnil v Apeldoorne, Holandsko 45-ty Svetový kongres IFLA 2008 Medzinárodnej federácie krajinných architektov....
( zdroj: Informácie SKA 9/2008, 2.9.2008 )

TRANSFORMÁCIA KRAJINY VODOU

Krajina je tvorená vodou - bez vody by nebolo ľudstvo, ani krajina ktorá sa rozvíja. Po stáročia ľudia žili dohromady s vodou, ktorá mala vplyv na vznik civilizácie a charakter kultúrnej krajiny....
( zdroj: Informácie SKA 9/2008, 2.9.2008 )

URBÁNNA ZELEŇ AKO KĽÚČ PRE ROZVOJ MIEST

V apríli 2008 sa v Sofii konala konferencia „Urbánna zeleň ako kľúč pre rozvoj miest“. Konferencia bola vyvrcholením trojročného pilotnému projektu „Zelené kľúče“, ktorý bol financovaný Európskou komisiou v rámci programu INTERREG III B CADSES...
( zdroj: Informácie SKA 9/2008, 2.9.2008 )

HISTORICKÉ ZÁHRADY V KROMĚŘÍŽI

V dvojročných intervaloch sa v Kroměříži už tradične koná medzinárodná konferencia na tému historických záhrad. V tomto roku sa konferencia konala pod záštitou ministra kultúry a zástupcov Zlínskeho kraja...
( zdroj: Informácie SKA 9/2008, 2.9.2008 )

KRAJINNÉ VÝSTAVY 2008

Od 30. apríla do 26. októbra sa koná prvá Dolnorakúska krajinná výstava v blízkosti mesta Tulln – mesta kvetín.
Záhradná výstava ponúka širokú škálu atrakcií. Celková plocha areálu je 61 haktárov, časť tvorí 50 haktárový lužný les v okolí rieky Dunaj, ktorý bol upravený na prírodnú rezerváciu....
( zdroj: Informácie SKA 9/2008, 2.9.2008 )

WORKSHOP O STAROMESTSKEJ ULICI

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy pod gesciou hlavného architekta Bratislavy prof. Štefana Šlachtu usporiada v dňoch 16. 09. – 16. 10. 2008 kombinovaný workshop na architektonicko-urbanistické a dopravné riešenie Staromestskej ulice....
( zdroj: Informácie SKA 9/2008, 2.9.2008 )

DOKUMENTY OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY

Dokument starostlivosti o dreviny patrí k dokumentácii ochrany prírody a krajiny. Je východiskovým dokumentom na zabezpečovanie starostlivosti o dreviny v katastrálnom území obce. Obstaráva a schvaľuje ho obec a vyhotovuje ho odborne spôsobilá osoba....
( zdroj: Informacie SKA 9/2008, 2.9.2008 )

PRÁVNIK PRE UZNÁVANIE ODBORNÝCH KVALIFIKÁCIÍ - VÝBEROVÉ KONANIE NA PRACOVNÉ MIESTO

Obsahom pracovného miesta je:
- právna stránka smernice 2005/36/ES a zákona SNR č. 138/1992 Zb. vo vzťahu k regulovaným povolaniam Architekt a Krajinný architekt, vrátane prípravy rozhodnutí a výkonu odborného garanta autorizačnej komisie a skúšobnej komisie,
- osobná, telefonická a elektronická komunikácia v AJ alebo FJ s GR. Európskej komisie, s regulačnými orgánmi člen. štátov a s uchádzačmi o uznanie odbornej kvalifikácie,
- zahraničné pracovné cesty, najmä do Bruselu....
( zdroj: Slovenská komora architektov, 21.7.2008 )

EKONOMICKÁ PORADŇA

Aké povinnosti budú mať architekti pri zavádzaní eura? Prosím Vás o 
zverejnenie odpovede v prázdninovom čísle Informácií, lebo podľa mojich 
vedomostí by zmeny mali byť už od augusta 2008....
( zdroj: Informácie SKA 7-8/2008, 14.7.2008 )

ARCHITEKTÚRA ŠUMNÁ A NÁUČNO-POPULÁRNA

Architekt David Vávra je architektom a divadelníkom, spoluzakladateľom divadla SKLEP, zároveň je od roku 1995 spolutvorcom a aktérom televízneho seriálu Šumná města, ktorý vysiela Česká televízia. Od roku 1990 má v Prahe vlastný architektonický ateliér. Nás v rozhovore s architektom Davidom Vávrom zaujímal zrod seriálu Šumná města ako aj jeho architektonická prax....
( zdroj: Informácie SKA 7-8/2008, 14.7.2008 )

SPÔSOBY A STRATÉGIE PREZENTÁCIE ARCHITEKTONICKEJ TVORBY

Centrum pre stredoeurópsku architektúru (CCEA) sa zaoberá prezentáciou architektúry 20. storočia a súčasnej architektúry a urbanizmu. CCEA ako nezávislá organizácia sa zaoberá šírením povedomia o stredoeurópskom kultúrnom priestore. Centrum spája a prezentuje tvorbu architektov a architektiek formou prednášok, workshopov, výstav. Jedným zo zakladajúcich členov je architekt Igor Kovačevič,...
( zdroj: Informácie SKA 7-8/2008, 14.7.2008 )

DISKUSNÁ PLATFORMA – NÁZORY (KOŠICKÝ AUPARK: DRUHÉ DEJSTVO - ZÁPLETKA)

V doteraz bezproblémových, na viackrát poistených vzťahoch medzi mestom Košice a investorom HB Reavis Group sa kvôli Auparku znenazdania začína iskriť. Hoci to ešte nie je Žilina, smelé mediálne vyhlásenia námestníka primátora Čečka dávajú tušiť,...
( zdroj: Informácie SKA 7-8/2008, 14.7.2008 )

POCTA JURKOVIČOVI VO VIEDNI

Spolok architektov Slovenska v rámci Roku Dušana Jurkoviča a osláv 140. výročia jeho narodenia vás pozýva na výstavu Jurkovičovho diela, ktorá sa uskutoční v priestoroch Slovenského inštitútu vo Viedni, (Wipplinger Strasse 24-26, 1010 Viedeň)....
( zdroj: Informácie SKA 7-8/2008, 14.7.2008 )

PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA ARCHITEKTÚR

Foriem ako ju realizovať a kde ju prezentovať je niekoľko. Paralelne na slovenskej, stredoeurópskej, európskej kultúrnej scéne existuje a pôsobí niekoľko desiatok inštitúcíí a aj jednotlivcov - osobností, ktorí sa snažia spropagovať architektúru, ponúknuť platformu na stretávanie architektov, podporovať mladé ateliéry...
( zdroj: Informácie SKA 7-8/2008, 14.7.2008 )

O ÚZEMNOM PLÁNE SA DISKUTOVALO V POPRADE

Diskusia v zariadení Fakulty architektúry STU v Spišskej Sobote bola treťou zo série podujatí na tému územný plán. Rozhodnutie ísť do podtatranského regiónu vzniklo na základe návrhu jedného z účastníkov predchádzajúceho aprílového diskusného stretnutia v Banskej Bystrici. Kontinuálne prejavovaný záujem tak potvrdzuje,...
( zdroj: Informácie SKA 7-8/2008, 14.7.2008 )

MESTSKÉ ZÁSAHY

Projekt Mestské zásahy vyšiel z nápadu nájsť v topografii mesta Bratislava body, miesta, ktoré nefungujú a ponúknuť pre ne reálne riešenia. Idea pochádza od architektov Matúša Valla a Olivera Sadovského, ktorí s myšlienkou oslovili viacero bratislavkých architektov, ateliérov....
( zdroj: Informácie SKA 7-8/2008, 14.7.2008 )

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE

Písomné vyhlásenie o význame slobodných povolaní pre Európu, Európsky parlament...
( zdroj: Informácie SKA 7-8/2008, 14.7.2008 )

11. UZNESENIE PREDSTAVENSTVA Slovenskej komory architektov z 26. júna 2008

... ( )

10. UZNESENIE PREDSTAVENSTVA Slovenskej komory architektov z 15. Mája 2008 (VIII. volebné obdobie)

z 15. Mája 2008 (VIII. volebné obdobie)...
( zdroj: Informácie SKA 6/2008, 4.6.2008 )

PRÁVNA PORADŇA

Potreboval by som vedieť, či na vypracovanie urbanistickej štúdie zony IBV je potrebná autorizacia....
( zdroj: Informácie SKA 6/2008, 4.6.2008 )

SEMINÁR: ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV

V rámci celoživotného vzdelávania architektov sa 27. mája 2008 konal v priestoroch Slovenskej komory architektov v Bratislave seminár na tému Energetická hospodárnosť budov. O odborných skúškach spôsobilosti Slovenskej komory stavebných inžinierov, o energetickej certifikácii budov, o zákone O energetickej hospodárnosti budov č. 555/2005 Z.z. prednášal prof. Ing. Ivan Chmúrny...
( zdroj: Informácie SKA 6/2008, 4.6.2008 )

DEVELOPER = SLON V PORCELÁNE?

Nová doba nás všetkých učí developersky myslieť. Nie je to jednoduché, pretože my, čo v danom priestore žijeme a máme ho v oku, zvykli sme si naňho, vieme si zmeny predstaviť dosť ťažko, hoci... Ja ako architekt mám pocit, že vlečiem so sebou ako istý prvok trvalej deformácie schopnosť všade vidieť nedostatky v reálnom urbanizme a v architektúre, či v nevyužitých priestorových možnostiach našich sídiel....
( zdroj: Informácie SKA 6/2008, 4.6.2008 )

UPOZORNENIE

Upozorňujeme, že podľa § 3a Obchodného zákonníka je každý podnikateľ, teda aj autorizovaný (krajinný) architekt v slobodnom povolaní, povinný uvádzať na svojich obchodných listoch (objednávkach, zmluvách, faktúrach, a pod.) vyhotovených v listinnej forme alebo v elektronickej forme a v písomnom úradnom styku ...
( zdroj: Informácie SKA 6/2008, 4.6.2008 )

ARCHITEKTI NA ĽADE

„Zachytili sme rozohrávku v strednom pásme a po kolmej prihrávke na modrú čiaru získavame útočné pásmo. Česi v ich typických červených dresoch sa rýchlo vracajú a zahusťujú priestor pred vlastným gólmanom...“...
( zdroj: Informácie SKA 6/2008, 4.6.2008 )

UNIKA - SADZOBNÍK CIEN PROJEKTOVÝCH PRÁC

Sadzobník je iba odporúčaným materiálom, je v súlade platným zákonom č.526/1990Z.z.o cenách.
Sadzobník vychádza raz ročne. Obsahuje upravuje odporúčané hodinové sadzby a minimálne a maximálne ceny projektových prác a inžinierskych činností....
( zdroj: Informácie SKA 6/2008, 4.6.2008 )

MONITOR

Krajský stavebný úrad v Žiline v pondelok zrušil prekvapivo rýchlo opätovné rozhodnutie mesta Žilina o zastavení stavebných prác na základe odvolania spoločnosti AUPARK Holding a.s., ktorá podala odvolanie prv, ako jej bolo doručené rozhodnutie....
( zdroj: Informácie SKA 6/2008, 4.6.2008 )

KONFERENCIA NAVRHOVANIE PRE BUDÚCNOSŤ V BRUSELI - TRH A KVALITA ŽIVOTA

Dlho ohlasovaná konferencia, ktorú zorganizovala Architektonická rada Európy 10. Apríla 2008 v Bruseli, s názvom „Navrhovanie pre budúcnosti – trh a kvalita života“, ako výsledok priniesla bruselské Vyhlásenie o dlhoudržateľnej tvorbe prostredia....
( zdroj: Informacie SKA 5/2008, 11.5.2008 )

MÁME OČI, VIDÍME. KDE JE ROZUM?

Sú miesta a mestá, kde koncepcia územného rozvoja spred tridsiatich rokov bola nastavená tak kvalitne a dostatočne predvídavo, že sa ctí a uplatňuje dodnes. Zmeny v nich, vyvolané súčasnými potrebami sú do územia harmonicky a organicky začleňované, kontinuita naznačeného vývoja sa nepretrhla....
( zdroj: Informacie SKA 5/2008, 11.5.2008 )

K METÓDE SPRACOVANIA ÚZEMNÉHO PLÁNU Č. II

Ak je raz niečo schválené, tak je to schválené. Pretože akékoľvek dovysvetlovávanie je veľmi problematické. Ten územný plán, tak ako ho vyprodukujeme a schválime musí byť dostatočne obsažný na to, aby nám odpovedal na naše kladené otázky. Pretože, ak by sa niečo dodatočne dovysvetlovávalo, malo by to formu nejakého metodického usmernenia....
( zdroj: Informacie SKA 5/2008, 11.5.2008 )

9. UZNESENIE PREDSTAVENSTVA

informáciu V. Huttu, že návrh novely zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch úspešne prešiel 1. apríla 2008 legislatívnou radou vlády a bol predložený vláde...
( zdroj: Informacie SKA 5/2008, 11.5.2008 )

VÝBOR PRE VECI KRAJINNÝCH ARCHITEKTOV

sledovať činnosť EFLA (IFLA) ako zodpovedajúcej nadradenej odbornej organizácie na európskej úrovni a sprostredkovať členom SKA aktuálne informácie o jej činnosti ...
( zdroj: Informacie SKA 5/2008, 11.5.2008 )

NOVÍ ČLENOVIA SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

Medzi nových členov Slovenskej komory architektov boli prijatí v mesiaci marci a apríli 2008 títo architekti....
( zdroj: Informacie SKA 5/2008, 11.5.2008 )

KRIŠTÁĽOVÉ KRÍDLO za rok 2007

na Slovensku máme viaceré ankety a ceny, väčšinou však skúmajú popularitu a odzrkadľujú skôr mediálny rozruch. Krištáľové krídlo je o niečom inom, je o tých skutočne talentovaných, a najmä usilovných, ktorí svojou prácou a jej výsledkami dávajú krídla celému národu...
( zdroj: Informacie SKA 5/2008, 11.5.2008 )

MONITOR - Najvyšší súd nevyhovel Auparku v Žiline

Najvyšší súd (NS) SR odmietol dovolanie spoločnosti Aupark Žilina voči rozhodnutiu Krajského súdu (KS) v Žiline o predbežnom opatrení, ktorým Stavebný úrad mesta Žilina zakázal vykonávanie stavebných zmien a úprav na stavbe nákupného centra Aupark v Žiline....
( zdroj: Informacie SKA 5/2008, 11.5.2008 )

VÝSTAVA COOP HIMMELB(L)AU VO VIEDN

Svoju výstavu poňali z jednej časti ako prehliadku modelov doplnenú o paralélne projekcie filmov k jednotlivým architektonickým projektom. Tie, počas premietania filmu osvecuje bodové svetlo. Súčasťou výstavy sú aj malé modely – tzv. cvičné, ktoré dobre dokumentujú vývoj a nápady architektonického ateliéru Coop Himmelb(l)au pri jednotlivých stavbách....
( zdroj: Informacie SKA 5/2008, 11.5.2008 )

HONORÁROVÝ PORIADOK

Absenciu honorárového poriadku pravdepodobne väčšina architektov pociťuje ako citeľný hendikep pri výkone svojho povolania. Komplikuje a sťažuje nám to dialóg s investormi v úvodnej a najchúlostivejšej etape, súčasťou ktorej je aj stanovenie oprávnenej odmeny za naše služby....
( zdroj: Informacie SKA 4/2008, 1.4.2008 )

K METÓDE SPRACOVANIA ÚZEMNÉHO PLÁNU

Vidím tu dva také okruhy problémov, ktoré súvisia s územným plánovaním a to: na jednej strane sú to procesno-právne otázky územného plánovania....
( zdroj: Informacie SKA 4/2008, 1.4.2008 )

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke....
( zdroj: Informacie SKA 4/2008, 1.4.2008 )

LIST ZO SLOVENSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU

Mrzí ma, že pri príprave tohto projektu sa objavili nejasnosti a prišlo k nedorozumeniu, ktorého dôsledkom je i Vaše stanovisko. ...
( zdroj: Informacie SKA 4/2008, 1.4.2008 )

HONOROVÝ PORIADOK A PRÁVO

Predchádzajúce i terajšie predstavenstvo komory sa vecou viackrát zaoberalo. Výsledkom je záver, že komora nebude obchádzať zákaz kartelovej dohody nejakou skrytou formou. ...
( zdroj: Informacie SKA 4/2008, 1.4.2008 )

VOĽNÁ TVORBA CIEN, HONORÁROVÝ PORIADOK A PRAX

Akýkoľvek „predpis“ alebo nariadenie o cenotvorbe za výkony architekta, alebo možno presnejšie povedané, za služby projektanta v celom diapazóne činností nie je možné uplatniť. ...
( zdroj: Informacie SKA 4/2008, 1.4.2008 )

MONITOR

Na konci února 2008 zrušil Nejvyšší správní soud pokutu ve výši půl milionu korun pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Komora ji dostala od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ...
( zdroj: Informacie SKA 4/2008, 1.4.2008 )

K VÝSTAVBE NÁRODNÝCH ŠTADIÓNOV - STANOVISKO PREDSTAVENSTVA SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov s poľutovaním konštatuje, že príprava výstavby niektorých významných stavieb, ktoré budú reprezentovať Slovensko a hlavné mesto Bratislavu, národnú kultúru a staviteľské umenie, sa neuskutočňuje na základe súťaží návrhov v oblasti architektúry podľa predpisov o verejnom obstarávaní. Aktuálne sa to týka národného futbalového štadióna a viacúčelovej hokejovej haly. Obe stavby sa navrhujú umiestniť bez predchádzajúcej súťaže návrhov na urbanistické riešenie a ich výstavba sa pripravuje bez súťaže návrhov na architektonické riešenie....
( zdroj: Informacie SKA 2-3/2008, 3.3.2008 )

7. UZNESENIE PREDSTAVENSTVA SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

zo 14. februára 2008 (VIII. volebné obdobie)...
( zdroj: Informacie SKA 2-3/2008, 3.3.2008 )

INFORMÁCIA O STRETNUTÍ KRAJINNÝCH ARCHITEKTOV

Na stretnutí sa zúčastnilo 14 krajinných architektov, čo je 46,7% architektov zapísaných v zozname, ktorý vedie SKA....
( zdroj: Informacie SKA 2-3/2008, 3.3.2008 )

DISKUSNÁ PLATFORMA – NÁZORY

Minule som dostal doporučene od starostu obce vo východoslovenskom kraji oznámenie o začatí kolaudačného konania novostavby rodinného domu v predmetnej obci, na ktorú som bol ako autor pozvaný....
( zdroj: Informacie SKA 2-3/2008, 3.3.2008 )

K METÓDE SPRACOVANIA ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA

Citovaný výklad nepriamo naznačuje význam územného plánu a zároveň naznačuje ako jeho nevyhnutnú a nezameniteľnú súčasť jasnú urbanistickú koncepciu alebo víziu. Táto nevyhnutná požiadavka sa už priamo viaže na metódu spracovania územného plánu. ...
( zdroj: Informacie SKA 2-3/2008, 3.3.2008 )

SPÔSOB VÝPOČTU A NÁVRH HONORÁRU AUTORIZOVANÉHO ARCHITEKTA - ANALÝZA PRÍKLADOV

Odmena alebo honorár má pre nás dôležitú nuansu v tom, že ide z veľkej časti o finančné vyrovnanie za výkony, ktoré sú výsledkom myšlienkových procesov navrhovania individuálnych, autorských veľmi špecifických činností. ...
( zdroj: Informacie SKA 2-3/2008, 3.3.2008 )

ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR

Architekt by za sebou mal mať tím ľudí – architekti, stavební inžinieri, profesisti, ale závisí to od toho, aké služby architekt ponúka....
( zdroj: Informacie SKA 2-3/2008, 3.3.2008 )

PRÁVNA PORADŇA - ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA

Podľa zákona o energetickej hospodárnosti budov sa povinnosť energetickej certifikácie vzťahuje na novú budovu a na významne obnovovanú existujúcu budovu...
( zdroj: Informacie SKA 2-3/2008, 3.3.2008 )

ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA AKO ZÁKLAD HODNOTENIA ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV

Metodika výpočtu má obsahovať podľa všeobecného rámca pre výpočet EHB tepelné charakteristiky budovy, vykurovanie, zásobovanie teplou vodou, vplyv vonkajších klimatických podmienok, vplyv denného svetla, vnútornej a vonkajšej tepelnej záťaže, osvetlenia, atď....
( zdroj: Informacie SKA 2-3/2008, 3.3.2008 )

POSLANCI NAVRHUJÚ ZMENIŤ STAVEBNÝ ZÁKON

Navrhovaná úprava vyplynula z uplatňovania v praxi zákona č. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Táto úprava upresní, ktoré podklady; či podklady platné v čase vydania územného rozhodnutia, alebo podklady platné v čase podania návrhu na vydanie územného rozhodnutia sú relevantné pri rozhodovaní a takisto táto úprava zamedzí množstvu žalôb zo strany navrhovateľov voči štátu, ktorými by sa domáhali náhrady škody v zmysle zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, pričom v prípade úspechu takýchto žalôb, by toto malo vplyv na štátny rozpočet, ...
( zdroj: Informacie SKA 2-3/2008, 3.3.2008 )

ÚNIA MIEST SLOVENSKA ODMIETA ZMENU ÚZEMNÉHO PLÁNU

Obmedziť zákonnú suverenitu územnej samosprávy a práva občanov na kvalitné životné prostredie môže podľa Únie miest Slovenska (ÚMS) návrh poslancov Národnej rady (NR) SR za Smer-SD Renáty Zmajkovičovej a Mariána Kovačócyho na novelizovanie zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku...
( zdroj: informacie SKA 2-3/2008, 3.3.2008 )

LEGISLATÍVNE ZMENY - ZAPRACOVANIE SMERNICE Rady 2005/36/ES

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR predkladá verejnosti návrh na zmenu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov....
( zdroj: Informacie SKA 2-3/2008, 3.3.2008 )

BYTOVÉ DOMY NA SLOVENSKU

Napriek značnému rozvoju bytovej výstavby na Slovensku nebola doteraz na slovenskom knižnom trhu žiadna odborná publikácia, ktorá by bola vhodnou pomôckou pre architektov, ...
( zdroj: Informacie SKA 2-3/2008, 3.3.2008 )

KABINET PODĽA PREMIÉRA UDRŽÍ REGULOVANÉ NÁJOMNÉ AJ V BUDÚCNOSTI

Vláda chce hľadať spôsob ako naplniť vlastnícke práva majiteľov domov s nájomnými bytmi....
( zdroj: Informacie SKA 2-3/2008, 3.3.2008 )

VÝVOJ POSTAVENIA KRAJINNÝCH ARCHITEKTOV NA SLOVENSKU

Krajinní architekti boli v minulosti na trhu práce etablovaní Zákonom SNR č.138/1992 Zb. ako záhradní a krajinní architekti (kategória 3), neskôr boli potvrdení Zákonom SNR č. 236/2000 Z.z., a následne bola Zákonom č. 533/2003 Z.z. táto kategória ...
( zdroj: Infomácie Slovenskej komory architektov 1/2008, 11.1.2008 )

NA VALNOM ZHORMAŽDENÍ ACE ZVOLENÝ NOVÝ PREZIDENT ACE

Na valnom Zhromaždení Architektonickej rady Európy (ACE), ktoré sa konalo 30. Novembra – 1. decembra 2007, bol z troch kandidátov zvolený pre nové dvojročné volebné obdobie na miesto prezidenta ACE fínsky architekt Juhani Katainen....
( zdroj: Infomácie Slovenskej komory architektov 1/2008, 11.1.2008 )

MESTO KOŠICE MÁ HLAVNÉHO ARCHTEKTA

František Knapík 3. Decembra 2007 oficiálne inštaloval do funkcie hlavného architekta mesta Košice Ing. arch. Martina Drahovského. ÚHA nemal od februára tohto roku svojho pána a bolo nesmierne dôležité pre mesto túto funkciu čím skôr zastabilizovať. ...
( zdroj: Infomácie Slovenskej komory architektov 1/2008, 11.1.2008 )

AUTORIZOVANÍ INŠPEKTORI SÚ UŽ SÚČASŤOU PRAXE ČESKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

Autorizovaní inšpektori je nová funkcia zavedená do praxe so súčinnosťou s novým stavebným zákonom v Českej republike, ktorý platí od januára 2007 ...
( zdroj: Infomácie Slovenskej komory architektov 1/2008, 11.1.2008 )

NÁVOD AKO PRIPRAVIŤ CENU ZA ARCHITEKTÚRU - TROCHU PREDVIANOČNEJ KUCHYNE Z PRÍPRAVY JEDNEJ CENY

Príprava Ceny za architektúru CE-ZA-AR trvá pri súčasných nárokoch na reprezentáciu. Za prípravou stoja zamestankyne úradu Slovenskej komory architektov – Mgr. Eva Martanovićová, Mgr. Eva Spiritzová, Ing. arch. Anna Zajková, Ing. Mária Šefcová, Ing. Olga Miháliková. Z úsilia „základného organizačného tímu“ a za podpory členov predstavestva...
( zdroj: Informácie Slovenskej komory architektov 1/2008, 11.1.2008 )

V KATEGÓRII BYTOVÉ DOMY CE-ZA-AR 2007 PRE KARLOVESKÉ RAMENO

V kategórii Bytové domy Ceny za architektúru CE-ZA-AR 2007 bol z troch nominácií ocenený komplex dvoch bytových domov Karloveské rameno v Bratislave. O procese vzniku stavby sa rozprávame s autormi stavby Ing. arch. Jurajom Šujanom a Mgr. art. Karolom Stasselom. ...
( zdroj: Informácie Slovenskej komory architektov 1/2008, 11.1.2008 )

AKO PREZENTOVAŤ ARCHITEKTÚRU V TELEVÍZNYCH MÉDIÁCH

Na Slovenskej komore architektov bola v tomto volebnom období vytvorená stála pracovná skupina pre propagáciu architektúry na verejnosti v zložení V. Droppa (predseda) a I. Skoček. S Iljom Skočekom sa rozprávame o možnostiach prezentácie architektúry v súkromných a televíznych médiách....
( zdroj: Informácie Slovenskej komory architektov 1/2008, 11.1.2008 )

ZOZNAM POROTCOV A SPRACOVATEĽOV SÚŤAŽNÝCH PODMIENOK

Komora vedie stály zoznam porotcov a spracovateľov súťažných podmienok, z ktorého prednostne ponúka vyhlasovateľom na ich žiadosť návrhy na spracovateľov súťažných podmienok a na členov porôt....
( zdroj: Infomácie Slovenskej komory architektov 1/2008, 11.1.2008 )

ROZHOVOR S JUDr. HUTTOM, RIADITEĽOM ÚRADU SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

Slovenská komora architektov v tomto roku oslávila 15 rokov svojej existenice. Pri jej vzniku stál právnik JUDr. Vladimír Hutta, ktorý je riaditeľom úradu Slovenskej komory architektov doteraz. Rozprávame sa s ním o začiatkoch komory a jej vývoji....
( zdroj: Informácie SKA 12/2007, 1.12.2007 )

PRAVIDLÁ PRÍPRAVY PODUJATÍ ORGANIZOVANÝCH FIRMAMI

Obsah seminára: na jednom seminári sa môžu spolu prezentovať minimálne tri firmy /prípadne aj jedna firma, ktorej prezentácia bude štruktúrovaná na minimálne tri prednášky rôzneho zamerania/. Prezentácia firiem musí byť spracovaná a prezentovaná na kvalitnej odbornej úrovni. Spolu s informáciou o výrobkoch a činnosti firmy bude odborne popísaná aj problematika aplikácie, skúsenosti z praxe, príklady, detaily a pod. Prezentované firmy na seminári zabezpečia aj spoločnú odbornú prednášku nezávislého odborníka na hlavnú tému....
( zdroj: Informácie SKA 12/2007, 1.12.2007 )

5. UNESENIE PREDSTAVENSTVA SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

... ( zdroj: Informácie SKA 12/2007, 1.12.2007 )

SYMPÓZIUM SPOLOČNÝ POKLAD V HISTORICKÝCH PARKOCH EUROREGIÓNU VÁH - DUNAJ - IPEĽ

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu spolu s Regionálnym združením Váh – Dunaj - Ipeľ si Vás dovoľuje oboznámiť s pripravovaným medzinárodným sympóziom.
Uvedené sympózium je súčasťou projektu s rovnakým názvom ako sympózium, ktoré je podporené MVRR SR v rámci programu SPERA....
( zdroj: Informácie SKA 12/2007, 1.12.2007 )

SÚŤAŽ NAPLNILA OČAKÁVANIA

O medzinárodnej architektonickej súťaži na riešenie Vydrice v Podhradí sme sa porozprávali s jedným z tvorcov Územného plánu zóny Podhradie a zároveň jedným z porotcov súťaže Michalom Bogárom z ateliéru Bogár-Králik-Urban....
( zdroj: Informácie SKA 12/2007, 1.12.2007 )

VÝSLEDKY PIATICH MEDZINÁRODNÝCH ARCHITEKTONICKÝCH SÚŤAŽÍ NA RIEŠENIE ŠTVRTE VYDRICA V BRATISLAVSKOM PODHRADÍ

Takmer tri a pol mesiaca prebiehalo v dvoch kolách päť paralelných medzinárodných architektonických súťaží, ktorých cieľom bolo nájsť hodnotné riešenia pre novú bratislavskú štvrť Vydrica v Podhradí. Vyhlasovatelia súťaže rozdelili územie na päť častí so zámerom dosiahnuť diferenciáciu architektonických rukopisov a prístupov k návrhu, aby prinášalo návštevníkom dostatočnú šírku vizuálnych a architektonických podnetov....
( zdroj: INformácie SKA 12/2007, 1.12.2007 )

AUTORIZAČNÉ SKÚŠKY A SĽUBY SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV V ROKU 2008

... ( zdroj: informácie SKA 12/2007, 1.12.2007 )

CENA ZA ARCHITEKTÚRU CE-ZA-AR 2007 AJ PRE VODNOPÓLOVÉ CENTRUM

V októbri 2007 získala stavba Národného centra vodného póla v Novákoch Cenu za architektúru Slovenskej komory architektov CE-ZA-AR 2007 v kategórii Občianske a priemyselné budovy. O vzniku tohto architektonického diela sa rozprávame s jeho autorom Ing. arch. Jurajom Kiabom....
( zdroj: informácie SKA 12/2007, 1.12.2007 )

DO ZOZNAMU AUTORIZOVANÝCH ARCHITEKTOV BOLI ZAPÍSANÍ

... ( zdroj: informácie SKA 12/2007, 1.12.2007 )

EASTMODERN - OSTMODERNE - VÝCHODOEURÓPSKA MODERNA

Pre európsky trh vyšla v anglickej mutácii kniha Architecture and Design of the 1960s and 1970s in Slovakia, zachytáva vývoj slovenskej architektúry a dizajnu v rozmedzí obdobia 1960 - 1970. Kniha sa zameriava na rôzne stavby situované na Slovensku....
( zdroj: Informácie SKA 12/2007, 1.12.2007 )

SPOLOČNÉ ROKOVANIE ORGÁNOV SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

8. novembra 2007 sa uskutočnilo výjazdové rokovanie všekých orgánov Slovenskej komory architektov. Výjazdové spoločné zasadanie sa uskutočňuje raz za rok vždy v novembri. Obligátne po zasadaní predstavenstva komory, zasadaní autorizačnej komisie sa všetci členovia stretli na spoločnej večeri. ...
( )

REVÍZIA WEBOVEJ STRÁNKY SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

Webová stránka Slovenskej komory architektov v takej podobe ako existuje teraz, funguje od začiatku decembra 2005. Jej terajšia podoba mala byť akýmsi štartovacím módom, ktorý by mal v budúcnosti prejsť zdokonalením. ...
( zdroj: Informácie SKA 12/2007, 1.12.2007 )

PO SKONČENÍ AKTÍVNEHO VÝKONU POVOLANIA

Pred Valným zhromaždením bol vypracovaný a uverejnený dokument „Pravidlá podpory a verejnej prezentácie vlastnej celoživotnej architektonickej tvorby“ (Informácie SKA 5/2007, str. 5). Počas diskusie na Valnom zhromažení patrila táto téma k najdiskutovanejším. Uznesenie Valného zhromaždenia Slovenskej komory architektov uložilo orgánom komory využívať podnety z diskusie vo vlastnej činnosti. Jednou z nich je diskusia o vzťahu komory k členom po skončení aktívneho výkonu povolania. Táto agenda svojou náplňou patrí do Autorizačnej komisie Slovenskej komory architektov. O problematike sa rozprávame s Ing. arch. Ľubomírom Závodným - novozvoleným predsedom Autorizačnej komisie SKA....
( zdroj: Informácie SKA 11/2007, 19.11.2007 )

INTERIÉR KAZEMATY NA NITRIANSKOM HRADE OCENENÝ CE-ZA-AR-om PRE ROK 2007

Kazemata Nitrianskeho hradu bola v októbri 2007 ocenená v kategórii Interiér Cenou za architektúru CE ZA AR 2007. O fungovaní ateliéru, architektonickej tvorbe a architektonických cenách sa rozprávame s jej autorom Ing. arch.Viktorom Šabíkom....
( zdroj: Informácie SKA 11/2007, 5.11.2007 )

DESIGN FACTORY V KATEGÓRII OBNOVA A REKONŠTRUKCIA BUDOV ZÍSKALA CE-ZA-AR-a PRE ROK 2007

Architektonický tím: Ing. arch. Zoran Michalčák, Ing. arch. Martin Paško, Ing. arch. Zuzana Zacharová počas slávnostného večera odovzdávania Ceny za architektúru CE ZA AR 2007 získali v konkurencii ďaľších troch nominovaných Cenu za architektúru CE ZA AR 2007 v kategórii Obnova a rekonštrukcia budov za architektonické dielo Design Factory. Menovaný priestor je ich pracovným pôsobiskom, ale zároveň aj priestorom pre verejnosť s vzdelávacou, eventovou funkciou. O fungovaní ateliéru, kooperácii a architektonickej praxi sa rozprávame so Zoranom Michalčákom, Martinom Paškom a Zuzanou Zacharovou....
( zdroj: Informácie SKA 11/2007, 5.11.2007 )

ZASADNUTIE FINANČNÉHO VÝBORU ACE

Na úrade Architektonickej rady Európy ACE sa 5. októbra 2007 konalo zasadnutie Finančného výboru ACE. Slovenskú komoru architektov na zasadnutí zastupovala Olga Miháliková, ktorá informuje o rozpočte ACE na rok 2008. ...
( zdroj: Informacie SKA 11/2007, 5.11.2007 )

VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU ARCHITEKTA V ÍRSKEJ PRAXI

Dňom 21. apríla 2007 vstúpil po rokoch aktívneho lobingu zo strany architektov, inžinierov a rozpočtárov do platnosti írsky zákon po prvý krát v histórii ustanovujúci ochranu a registráciu titulu architekt. Napriek doterajšej absencii zákonnej ochrany titulu sú írski architekti rešpektovanými partnermi stavbárskej lobby, čoho dôkazom sú najmä štandardné zmluvy o dielo (ďalej len zmluvy) ktorých história siaha do roku 1910 a ktoré architektom udeľujú významné právomoci počas realizácie stavieb. Ambíciou tohto príspevku je priblížiť slovenským kolegom konkrétne práva a povinnosti vyplývajúce architektom pri výkone autorského dozoru stavieb, ktoré sa na základe týchto štandardných zmlúv zhotovujú....
( zdroj: Informácie SKA 11/2007, 5.11.2007 )

LIST PRIMÁTOROVI MESTA KOŠICE

V záujme výmeny skúseností a lepšej informovanosti o situácii v regiónoch v oblasti výkonu povolania architektov i architektúry a územného plánovania sa pravidelne konajú zasadania predstavenstva Slovenskej komory architektov vo významných mestách na Slovensku, naposledy v Košiciach 4. októbra 2007.
Na základe informácií z tlače a od našich členov sledujeme situáciu okolo existencie, postavenia a spôsobu fungovania Útvaru hlavného architekta mesta Košice....
( zdroj: Informácie SKA 11/2007, 5.11.2007 )

SLOVENSKÁ AMBASÁDA BUDE V BUBENČI

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe sídli od roku 1993 v objekte Pod Hradbami 1, známom po bývalom nájomníkovi aj ako Čepičkova vila. Budova je prenajatá od Diplomatického servisu. V budove sú umiestnené všetky oddelenia ZÚ vrátane zástupcov Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva obrany SR a Ministerstva vnútra SR. Vzhľadom na deklarovanú i skutočnú nadštandardnosť slovensko-českých vzťahov a s tým súvisiaci objem činností je budova veľvyslanectva predovšetkým pritesná. Úplne šťastné nie je ani dispozičné riešenie a dôležité je aj bezpečnostné hľadisko...
( zdroj: Informacie SKA 11/2007, 5.11.2007 )

SLOVENSKÁ ARCHITEKTÚRA JE NA DOBREJ CESTE

Tohtoročným predsedom poroty Ceny za architektúru CE - ZA - AR 2007 sa stal slovenský architekt – striedavo žijúci na Slovensku a v USA – Peter Lizon. V krátkom rozhovore sa s ním roprávame o procese hodnotenia a výberu šiesteho ročníka Ceny za architektúru Slovenskej komory architektov CE - ZA - AR....
( zdroj: Informácie SKA 10/2007, 21.10.2007 )

3. UZNESENIE PREDSTAVENSTVA

zo 6. septembra 2007...
( zdroj: Informácie SKA 10/2007, 21.10.2007 )

K OTVORENÉMU LISTU - NIELEN ŽILINSKÝM ARCHITEKTOM

V piatom tohoročnom čísle Informácií SKA Matúš Dulla a Martin Kvasnica apelujú najmä na rodákov, na žilinské architektky a architektov, aby, pokiaľ je to v ich moci, zabránili tichému ničeniu dobrej architektúry Maximiliána Scheera. Táto výzva má oprávnenosť,...
( zdroj: Informácie SKA 10/2007, 21.10.2007 )

INCHEBA - MEDZINÁRODNÉ VÝSTAVISKO V BRATISLAVSKEJ PETRŽALKE

Súkromný investor Incheba Bratislava vyhlásil v prvej polovici roka 2007 súťaž na prestavbu areálu bratislavskej Incheby, nachádzajúcej sa na petržalskom brehu Dunaja. Podmienky súťaže overila Slovenská komora architektov. Predsedom poroty v tejto súťaži architekt Dalibor Borák z Českej republiky. Pýtame sa ho na priebeh súťaže, hodnotenie poroty....
( zdroj: Informácie SKA 10/2007, 21.10.2007 )

VÝBEROVÉ KONANIE NA HLAVNÉHO ARCHITEKTA MESTA KOŠICE

25. apríla 2007 prebehlo výberové konanie, na ktorom výberová komisia vybrala trojicu finalistov na obsadenie postu hlavného architekta mesta Košice, ktorú predstavila primátorovi F. Knapíkovi. Celkovo sa zúčastnilo výberového konania 8 záujemcov a traja postúpili do finále. Výberové konanie sa oficiálne ani neskončilo. ...
( zdroj: Informácie SKA 10/2007, 21.10.2007 )

SLÁVNOSTNÝ VEČER SÚŤAŽE CE.ZA.AR 2007

Večerom moderátorsky sprevádzal herec Tomáš Maštalír, po slávnostnom ceremoniály odovzdávania cien si hostia večera pozreli divadelné činoherné predstavenie Chrobák v hlave (G. Feydau). Medzi ocenenými, nominovanými architektmi a architektkami, členmi Slovenskej komory architektov, členovia odbornej poroty sa večera zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva kultúry SR, Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, ale aj starostovia niekoľkých slovenských miest, či architekti z Českej komory architektov. ...
( zdroj: Informácie SKA 10/2007, 21.10.2007 )

4. UZNESENIE PREDSTAVENSTVA

zo 4. októbra 2007 (VIII. Volebné obdobie)...
( zdroj: Informácie SKA 10/2007, 21.10.2007 )

ZÁPIS Z ROKOVANIA AUTORIZAČNEJ KOMISIE

Program:
1. Register architektonických diel
2. Celoživotné vzdelávanie architektov...
( zdroj: Informácie SKA 10/2007, 21.10.2007 )

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE CE · ZA · AR 2007

Vyhlasovateľ súťaže - Slovenská komora architektov počas slávnostného večera 10. októbra 2007 - v historickej budove Slovenského národného divadla vyhlásila výročné Ceny za architektúru CE - ZA - AR 2007, ktoré udelila v piatich kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Rekonštrukcia a obnova budov, Interiér....
( zdroj: SKA, 11.10.2007 )

NÁZORY REDAKCIE SA NEMUSIA ZHODOVAŤ S NÁZORMI PISATEĽOV

Po Valnom zhromaždení, ktoré sa konalo 19. mája 2007 v Trnave a po zvolení nového predstavenstva a orgánov Slovenskej komory architektov prešlo miernymi zmenami aj obsadenie redakčnej rady mesačníka Slovenskej komory architektov s názvom Informácie. Tie slúžia na základe dvoch kritérií k informovaniu členov komory o dianí a pôsobení komorových orgánov, o ktorých zväčša stroho hovoria zápisnice zo zasadaní predstavenstva či jednotlivých výborov....
( zdroj: informácie SKA 9/2007, 4.9.2007 )

Zloženie jednotlivých orgánov, komisíí, výborov Slovenskej komory architektov počas VIII. volebného obdobia

... ( zdroj: informácie SKA 9/2007, 4.9.2007 )

Odborná porota neodporúča vyhlásiť víťaza na rekonštrukciu Mierového námestia

Dlhodobo pripravovaná rekonštrukcia srdca mesta Trenčín - Mierového námestia, sa pravdepodobne tak skoro neuskutoční. Odborná porota, ktorej predsedal známy český architekt Aleš BURIAN totiž po dôkladnom preštudovaní návrhov medzinárodnej súťaže, konanej podľa zákona o verejnom obstarávaní, odporučila Mestu Trenčín neudeliť žiadnemu z účastníkov cenu, neudeliť ani prvé miesto a nerokovať so žiadnym uchádzačom v rokovacom konaní bez zverejnenia o uzavretí zmluvy o dielo....
( zdroj: Informácie SKA 9/2007, 4.9.2007 )

DISKUSNÁ PLATFORMA - NÁZORY 2

dvojtýždenníku "Mestské noviny" zo dňa 3. júla 2007 nás zaujala informácia pod názvom "Nová tvár námestia " s textom: "Na mimoriadnom zastupiteľstve schválili posalnci pernájom nehnuteľností za účelom výstavby dvoch jednopodlažných polyfunkčných objektov". Prekvapilo nás, že sa prenajímajú plochy na námestí na výstavbu trvalých objektov....
( )

DISKUSNÁ PLATFORMA - NÁZORY

Rubrika určená výmene názorov členov Slovenskej komory architektov a architektonickej odbornej verejnosti. Redakcia nezasahuje do obsahu podpísaných a neanonymných príspevkov. Korektný a podpísaný názor týkajúci sa problematiky našej profesie, jej legislatívy a vzájomných vzťahov tu bude zverejnený. Názory redakcie sa nemusia zhodovať s názormi pisateľov. Reakcie na publikovné názory sú vítané. Príspevky do rubriky posielajte emailom na: informacie@komarch.sk...
( zdroj: Informácie SKA 9/2007, 4.9.2007 )

ÚČTOVANIE SOFTVÉRU V PRAXI

Každý z nás sa v praxi stretá s využívaním výpočtovej techniky. Neodmysliteľnou súčasťou počítačov je ich programové vybavenie, ktoré je niekedy nemalou investíciou pre ich užívateľa. Každého podnikajúceho majiteľa výpočtovej techniky zaujíma, ako odpisovať takúto sumu, nakoľko ide o majetok, ktorý ani nie tak fyzicky ako morálne stráca rýchlo na svojej hodnote.
Pri kúpe programového vybavenia si je potrebné uvedomiť, že súčasťou obstarávacej ceny sú aj náklady, súvisiace s uvedením programu do užívaniaschopného stavu....
( zdroj: Informácie SKA 9/2007, 4.9.2007 )

ZÁKON O REGIONÁLNOM ROZVOJI

Zákon o regionálnom rozvoji sa zaoberá predovšetkým rozvojom sociálnych, hospodárskych a environmentálnych procesov a vzťahov, ktoré v regióne prebiehajú a ktoré smerujú k trvalému ekonomickému rastu regiónu. Založený je na partnerstve a aktívnej spolupráci sociálno-ekonomických partnerov, ktorými sú ústredné orgány štátnej správy, orgány miestnej štátnej správy, samosprávne kraje a obce, profesijné a stavovské združenia, záujmové združenia a ďalšie právnické a fyzické osoby pôsobiace v oblasti regionálneho rozvoja na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni....
( zdroj: Informácie SKA 9/2007, 4.9.2007 )

ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE V ÍRSKOM KONTEXTE

Do roku 1964 nejestvoval v írskej legislatíve pojem územného plánovania tak ako ho používame dnes. Zákon z roku 1934 síce zadefinoval isté princípy, jednotlivé stavebné úrady však mali možnosť voľby, či sa príslušné ustanovenia budú používať v ich spádovom území. I keď niekoľko úradov túto možnosť využilo, prvý skutočný územný plán bol prijatý v Dubline až v roku 1952 ako dôsledok súdneho sporu, v ktorom staviteľ - developer frustovaný absenciou jasných pravidiel úspešne zažaloval príslušný stavebný úrad. V roku 1963 už bolo zrejmé, že vzhľadom na náhly nárast stavebnej aktivity a pripravované rozsiahle stavebné projekty najmä v Dubline bude nevyhnutné prijať nový a radikálne zmenený stavebný zákon....
( zdroj: Informácie SKA 9/2007, 4.9.2007 )

VYHODNOTENIE SÚTAŽE STAVBA ROKA 2007

28. júna 2007 sa konalo v bratislavskom Parku kultúry a oddychu slávnostné udeľovanie cien v prestížnej prezentačnej súťaži realizovaných stavieb na Slovensku bez ohľadu na štátnu príslušnosť autorov ich architektonického riešenia, projektantov, zhotoviteľov a stavebníkov, a to už 13. ročníka celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2007. Medzi prominentnými účastníkmi boli aj pani Silvia Gašparovičová, manželka prezidenta SR, Marián Janušek, minister výstavby a regionálneho rozvoja SR, najvyšší zástupcovia akademickej obce, zástupcovia stavovských organizácií, profesijných spolkov, združení a zväzov, architekti, projektanti, podnikatelia v stavebníctve a významní developeri a stavebníci....
( zdroj: ABF Slovakia, 25.7.2007 )

PRIPRAVOVANÉ SÚŤAŽE

- Architektonicko – urbanistická súťaž návrhov „Rekonštrukcia Námestia M. R. Štefánika v Trstenej“

- Bratislavské podhradie – architektonické riešenie mestských blokov V1, V2, V3 v rámci projektu revitalizácie mestskej štvrte Vydrica v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou zóny.

- Revitalizácia rekreačného komplexu VADAŠ THERMAL Štúrovo

Termíny vypísania súťaží sledujte na webovej stránke komory v priebehu mesiaca júla a augusta, vzhľadom na to, že ďaľšie číslo Informácií SKA vyjde v prvý septembrový týždeň....
( zdroj: Informácie SKA 7-8/2007, 2.7.2007 )

AUTORSKÝ ZÁKON V ARCHITEKTONICKEJ PRAXI

Architektonická tvorba nie je typické územie, kde autorský zákon možno bezo zbytku uplatňovať. Architektúra má svojho majiteľa – užívateľa, ktorému nemožno uprieť nároky na zmenu užívateľských kvalít. ...
( zdroj: Informácie SKA 7-8/2007, 2.7.2007 )

KEĎ BUDOVA ZLYHÁ: ETIKA NAJHORŠIEHO–MOŽNÉHO SCENÁRA

Zopár architektov netuší nič o tragických zlyhaniach stavieb počas nedávnych desaťročí. Možno najznámejšia je z júla 1981, keď sa prepadla vyhliadková terasa v mestskom Hyatt Regency hoteli v Kansas City – počas piatkového tanečno-čajového odpoludnia sa preborila ...
( zdroj: Informácie SKA 7-8/2007, 2.7.2007 )

ZMENA NÁHRADY

za výkony v prospech Slovenskej komory architektov

(uznesenie predstavenstva Slovenskej komory architektov z 21. júna 2007)...
( zdroj: Informácie SKA 7-8/2007, 2.7.2007 )

ZÁPIS AUTORIZAČNEJ KOMISIE

Slovenskej komory architektov
z 12. júna 2007 na úrade SKA v Bratislave...
( zdroj: Informácie SKA 7-8/2007, 2.7.2007 )

ETICKÝ KÓDEX NA PRACOVISKU

O etickom kódexe vrámci verejnej správy sa rozprávame s pani riaditeľkou Ing. arch. Vierou Šottníkovovu Útvaru hlavného architekta mesta Martin....
( zdroj: Informácie SKA 7-8/2007, 2.7.2007 )

ARCHITEKT MICHAL BANÍK

Na základe uznesenia predstavenstva z apríla 2007 som bola ako redaktorka Informácií SKA poverená predstaviť v tomto periodiku architekta Michala Baníka z Košíc. Vďaka jeho podnetu Predstavenstvo Slovenskej komory architektov vypracovalo „Pravidlá podpory verejnej prezentácie vlastnej celoživotnej architetonickej tvorby“, ktoré mali podporovať prezentáciu architektonickej tvorby pri životných ...
( zdroj: Informácie SKA 7-8/2007, 2.7.2007 )

VALNÉ ZHROMAŽDENIE ČESKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

Valné zhromaždenie Českej komory architektov si zvolilo nové Predstavenstvo ČKA. Predsedom ČKA sa pre volebné obdobie 2007-2008 stal Ing. arch. Dalibor Borák , podpredsedami sú Ing. arch. Jan Vrana, Ing. arch. Jiří Merger a Ing. arch. Barbara Potysz...
( zdroj: Informácie SKA 7-8/2007, 2.7.2007 )

2. UZNESENIE PREDSTAVENSTVA

Slovenskej komory architektov z 21. júna 2007

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov...
( zdroj: Informácie SKA 7-8/2007, 2.7.2007 )

1. UZNESENIE PREDSTAVENSTVA

Slovenskej komory architektov

z 31. mája 2007 (VIII. Volebné obdobie)...
( zdroj: Informacie SKA 7-8/2007, 2.7.2007 )

INFORMÁCIA PODĽA OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA

Upozorňujeme, že podľa § 3a Obchodného zákonníka je každý podnikateľ, teda aj autorizovaný (krajinný) architekt v slobodnom povolaní, povinný uvádzať na svojich obchodných listoch (objednávkach, zmluvách, faktúrach, a pod.) vyhotovených v listinnej alebo elektronickej forme a v písomnom úradnom styku (s daňovým úradom, so zdravotnou poisťovňou, so Sociálnou poisťovňou) tieto údaje:...
( zdroj: Informácie SKA 7-8/2007, 2.7.2007 )

ROZHOVOR S NOVOZVOLENÝM PREDSEDOM SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

Na Valnom zhromaždení Slovenskej komory architektov, konanom 19. mája v Trnave, si zvolili jej členovia za predsedu Ing. arch. Juraja Šujana, ktorý v ostatnom volebnom období pôsobil ako predseda výboru pre súťaže a verejné obstarávanie SKA. Na poste predsedu Slovenskej komory architektov bude pôsobiť nasledujúce dva roky....
( zdroj: Informácie SKA 6/2007, 4.6.2007 )

UZNESENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

z 19. mája 2007...
( zdroj: Informácie SKA 6/2007, 4.6.2007 )

SPRÁVA VOLEBNEJ KOMISIE

o priebehu a výsledku volieb do orgánov Slovenskej komory architektov vykonaných 19. mája 2007...
( zdroj: Informácie SKA 6/2007, 4.6.2007 )

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV V TRNAVE

Rokovanie viedol 1. podpredseda Slovenskej komory architektov Ing. arch. Peter Pásztor, ktorý v hlasovaní dostal najviac volebných hlasov. Prísediacim bol JUDr. Vladimír Hutta. ...
( zdroj: Informácie SKA 6/2007, 4.6.2007 )

17. UZNESENIE PREDSTAVENSTVA

15. máju 2007 bolo v Slovenskej komore architektov združených 1397 povinných členov (z toho 1369 autorizovaných architektov a 28 autorizovaných krajinných architektov) a 41 dobrovoľných členov; v registri hosťujúcich architektov bolo zapísaných 31 zahraničných architektov;...
( zdroj: Informácie SKA 6/2007, 4.6.2007 )

O ČOM BY MALA BYŤ ARCHITEKTONICKÁ POLITIKA NA SLOVENSKU?

Uplynuli dva roky od prvého konceptu materiálu Slovenskej komory architektov o architektonickej politike na Slovensku, ktorá by v prípade šťastného konca rozprávky mohla vytvoriť základ dlhodobej stratégie krajiny v oblasti architektúry...
( zdroj: Informácie SKA 6/2007, 4.6.2007 )

ODPOČET ČINNOSTI AUTORIZAČNEJ KOMISIE SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

Je chvályhodné, že činnosť vo forme prednášok a následných diskusií na aktuálne témy: autorského práva či o ostatnej novele stavebného zákona sa neskočili prezentáciou iba pre Bratislavský región. Výjazdové semináre sa tešili väčšiemu záujmu ako tie v Bratislave....
( zdroj: Informácie SKA 6/2007, 4.6.2007 )

Príhovor predsedu Petra Boudu na Valnom zhromaždení

Skončilo sa v poradí už siedme dvojročné volebné obdobie Slovenskej komory architektov. Každé malo svoje špecifiká od prvého až po dnešné. To posledné bolo bez extrémov a revolučných zmien a bolo charakteristické štandardizáciou základných...
( zdroj: Informácie SKA 6/2007, 4.6.2007 )

PRÍHOVOR ZÁSTUPCU SLOVENSKEJ KOMORY STAVEBNÝCH INŽINIEROV

Povolania stavebného inžiniera a architekta sú prepojené. Obe komory sa každodenne zaoberajú riešením veľmi podobných úloh. Som rád, že obe komory spolupracujú vo viacerých oblastiach – pri vytváraní nového stavebného zákona. Jednou z aktuálnych legislatívnych tém je preberanie Smernice o uznávaní odborných kvalifikácií osôb z členských krajín EÚ, preto je dôležité...
( zdroj: Informácie SKA 6/2007, 4.6.2007 )

SUMÁR ZAHRANIČNÝCH AKTIVÍT SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

Vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte mi, aby som zhodnotil uplynulé dva roky Slovenskej komory architektov na zahraničných fórach. V roku 2006 mala Slovenská komora architektov na základe princípu rotácie svoje zastúpenie vo výkonnom výbore Architektonickej...
( zdroj: Informácie SKA 6/2007, 4.6.2007 )

CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE ARCHITEKTOV SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV ZA OBDOBIE 2005 – 2007

Od začiatku tohto obdobia, podľa vopred spracovanej koncepcie v projekte na získanie finančných prostriedkov zo Štrukturálnych fondov EÚ, sa postupne vybavil úrad Komory technikou, ktorá umožňuje vo veľkej zasadačke organizovať semináre....
( zdroj: Informácie SKA 6/2007, 4.6.2007 )

SPRÁVA VÝBORU PRE ETIKU A VNÚTORNE VZŤAHY SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

toho je vidieť, že zasadnutia Výboru pre etiku a vnútorné vzťahy potrebovali širšie spektrum názorov a budú potrebovať na riešenie niektorých problémov posilniť svoje rady odborníkmi, aby dospel k objektívnemu stanovisku....
( zdroj: Informácie SKA 6/2007, 4.6.2007 )

SPRÁVA VÝBORU PRE SÚŤAŽE A VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

V uplynulom období pripravil výbor jeden seminár pre porotcov za účasti funkcionárov partnerskej Českej komory architektov a zamestnancov Úradu pre verejné obstarávanie. ...
( zdroj: Informácie SKA 6/2007, 4.6.2007 )

INFORMÁCIA PODĽA OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA

Upozorňujeme, že podľa § 3a Obchodného zákonníka je každý podnikateľ, teda aj autorizovaný (krajinný) architekt v slobodnom povolaní, povinný uvádzať na svojich obchodných listoch (objednávkach, zmluvách, faktúrach, a pod.)...
( zdroj: Informácie SKA 6/2007, 4.6.2007 )

Metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie

V súvislosti s aplikáciou štvrtej časti zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Úrad pre verejné obstarávanie poskytuje metodické usmernenie pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov (ďalej len „vyhlasovateľ“)
k vyhlasovaniu súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva...
( zdroj: Informácie SKA 6/2007, 4.6.2007 )

PO VOĽBÁCH DO ORGÁNOV SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

Krajinní architekti s nádejou vstupovali do týchto volieb dúfajúc, že dosiahnu zastúpenie vo všetkých komorových orgánoch. Nestalo sa. Evidentne sme nezvolili správnu taktiku. V predstavenstve a v autorizačnej komisii tak nebudeme mať priamo svojho zástupcu, hoci počet hlasov kandidátov vysoko prekračoval počet hlasov,...
( zdroj: Informácie SKA 6/2007, 4.6.2007 )

Konferencia „Krajina–Človek–Kultúra 2007“

... ( zdroj: Informácie SKA 6/2007, 4.6.2007 )

CE∙ ZA ∙ AR 2007 - Nominácie Ceny za architektúru Slovenskej komory architektov

Slovenská komora architektov vyhlásila tento rok šiesty ročník Ceny za architektúru CE∙ ZA∙ AR 2007. Cena sa udeľuje za vynikajúci profesionálny výkon – zrealizované architektonické dielo, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku. Cena bude v roku 2007 udelená v piatich kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyslené budovy, Rekonštrukcia a obnova budov, Interiér. Hlavným poslaním súťaže je informovanie o dianí na poli architektúry za posledný rok a predstavenie architektonických diel širokej verejnosti....
( zdroj: SKA, 29.5.2007 )

ROZHOVOR S PETROM BOUDOM

Pri príležitosti Valného zhromaždenia Slovenskej komory architektov, ktoré sa bude konať 19. mája 2007 v priestoroch Divadla J. Palárika v Trnave sa rozprávame s odchádzajúcim predsedom Slovenskej komory architektov Petrom Boudom. Tento rozhovor má bilančný charakter jeho pôsobenia ako predsedu komory, ktorým je od mája 2003....
( zdroj: Informácie SKA 5/2007, 2.5.2007 )

PRÁVNA PORADŇA

Chcel by som Vás touto cestou proprosiť o stanovisko ku vymáhaniu škody zo strany investora. Písomné pripomienky k projektu Vám posielam naskenované v prílohe. Jedná sa v skratke o nasledovný problém: Naprojektovali sme polyfunkčný dom,...
( zdroj: Informácie SKA 5/2007, 2.5.2007 )

ROZHOVOR S DRŽITEĽMI CE•ZA•AR-a ZA ROK 2006 V KATEGÓRII INTERIÉR

Víťaznou realizáciou v kategórii Interiér Ceny za architektúru Slovenskej komory architektov CE•ZA•AR 2006 sa stal BAR-BAR v Skalici autorov Mgr. arch. Miloša Jurániho, Ing. arch. Júliusa Tomu, výtvarná spolupráca Sára Pernecká. S autormi sa rozprávame o ich výkone povolania, cenách, súťažiach....
( zdroj: Informácie SKA 5/2007, 2.5.2007 )

16. UZNESENIE PREDSTAVENSTVA

Slovenskej komory architektov

z 19. apríla 2007...
( zdroj: Informácie SKA 5/2007, 2.5.2007 )

PRAVIDLÁ PODPORY A PREZENTACIE VLASTNEJ CELOŽIVOTNEJ ARCHITEKTONICKEJ TVORBY

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov (ďalej len „Predstavenstvo“) sa podľa článku 26 ods. 2 písm. j) štatútu Slovenskej komory architektov na vykonanie úlohy podľa § 24 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších zákonov (ďalej len „Zákon“) uznieslo na týchto pravidlách:...
( zdroj: Informácie SKA 5/2007, 2.5.2007 )

DISKUSNÁ PLATFORMA / NÁZORY

Rubrika určená výmene názorov členov Slovenskej komory architektov a architektonickej odbornej verejnosti. Redakcia nezasahuje do obsahu podpísaných a neanonymných príspevkov. Korektný a podpísaný názor týkajúci sa problematiky našej profesie, jej legislatívy a vzájomných vzťahov tu bude zverejnený. Názory redakcie sa nemusia zhodovať s názormi pisateľov. Reakcie na publikované názory sú vítané. Príspevky do rubriky posielajte emailom na: informacie@komarch.sk...
( zdroj: Informácie SKA 5/2007, 2.5.2007 )

ANKETA / SÚŤAŽE A SÚŤAŽENIE

V ankete na tému architektonických súťaží si zámerne vyberáme anketárov, ktorí sa venujú príprave súťaží, overovaniu, pôsobeniach v porote, alebo priamo stavovskú inštitúciu oslovili pri overovaní súťažných podmienok. Olsovili sme týchto respondentov: Ing. arch. Karol Hoffman, Mgr. Igor Palčo, Ing. arch. Ján Komrska, Ing. arch. Juraj Šujan, Mgr. Petr Jelínek (ČR), Ing. arch. Jan Sapák (ČR), Ing. arch. Ludvík Grym (ČR), Ing. arch. Anna Zajková, Ing. arch. Adriana Mlynčeková, Ing. arch. Anna Soročinová. Do uzávierky – 27. apríla 2007, nám prišli tieto odpovede....
( zdroj: Informácie SKA 5/2007, 2.5.2007 )

CE • ZA • AR 2007

prihlásených dielach 6. ročníka bude rozhodovať súťažná porota v zložení: Ing. arch. Irakli Eristavi, Ing. arch. Peter Lizon, AA, Mgr. art. Milan Lukáč, Ing. arch. Vladimír Milunič, Ing. arch. Katarína Viskupičová, Ing. arch. Dušan Voštenák, Ing. arch Ľubomír Závodný. Náhradníkmi sú: Ing. arch. Ján Komrska, Ing. arch. Ľubica Koreňová, Ing. arch. Ivan Petelen. Poradcom poroty pre kategóriu Exteriér je Ing. Zoltán Balko....
( zdroj: Informácie SKA 5/2007, 2.5.2007 )

ORGANIZÁČNÁ ŠTRUKTÚRA MV RR

Na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky došlo k úpravám organizačnej štruktúry a preobsadeniu niektorých vedúcich pozícií. Aktuálny stav je takýto:...
( zdroj: Informácie SKA 5/2007, 2.5.2007 )

K 18. 4. 2007 BOLI DO ZOZNAMU ...

AUTORIZOVANÝCH ARCHITEKTOV ZAPÍSANÍ TÍTO ČLENOVIA:...
( zdroj: Informácie SKA 5/2007, 2.5.2007 )

ZÁPIS ZO ZASADNUTIA AUTORIZAČNEJ KOMISIE

Slovenskej komory architektov
zo 17.apríla 2007...
( zdroj: Informácie SKA 5/2007, 2.5.2007 )

OTVORENÝ LIST ŽILINSKÝM ARCHITEKTOM/TKÁM

Žilina sa môže popýšiť viacerými pozoruhodnými architektonickými dielami a zažila pár skvelých období, ktoré zanechali na jej stavebnej tvári blahodarné vplyvy. Veď aj ostatná Jurkovičova cena putovala právom do Žiliny a nebola to jediná, ktorú ste vy...
( zdroj: Informácie SKA 5/2007, 2.5.2007 )

DOHODA MEDZI UIA A IFLA

Medzinárodný zväz architektov a Medzinárodná federácia záhradných a krajinných architektov podpísali dohodu o spolupráci, ktorá zni...
( zdroj: Informácie SKA 5/2007, 2.5.2007 )

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Uskutočnila som audit priloženej účtovnej závierky stavovskej právnickej osoby – Slovenská komora architektov, Panská 15, 811 01 Bratislava,
IČO: 307 789 81, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2006,...
( zdroj: Informácie SKA 5/2007, 2.5.2007 )

ÚVODOM

Už onedlho sa skončí dvojročné volebné obdobie orgánov Slovenskej komory architektov. Nové voľby určia to, akým smerom sa komora bude uberať v nasledujúcom období.
Pri tejto príležitosti som rozmýšľal nad vlastnými skúsenosťami z pôsobenia v predstavenstve a dvoch výboroch...
( zdroj: Informácie SKA 4/2007, 1.4.2007 )

ROZHOVOR S AUTORMI II. ETAPY PEŠEJ ZÓNY V PIEŠŤANOCH

V rámci nášho ateliéru o každej súťaži diskutujeme a skoro každej sa máme chuť zúčastniť, ale často nám to časové možnosti nedovoľujú. Viackrát sme súťaže rozrobili, ale vymyslenú ideu sme práve pre nedostatok času nedotiahli a návrh neodovzdali, čo nám bolo neskôr veľmi ľúto. V rámci komunity architektov v Piešťanoch sa s ostatnými nestretávame tak často, aby sme skúsenosti zo...
( zdroj: Informácie SKA 4/2007, 1.4.2007 )

NEIDENTIFIKOVANÉ PLATBY

... ( zdroj: Informácie SKA 4/2007, 1.4.2007 )

OTÁZKY - pre primátora mesta Piešťany Ing. Rema Cicutta

Primátorom je od roku 2002, v roku 2006 bol v tejto funkcii znovuzvolený ako nezávislý kandidát. Počas jeho prvého funkčného obdobia bola zrelizovaná II. etapa pešej zóny v Piešťanoch. V súvislosti s architektúrou sme mu položili tieto otázky:...
( zdroj: Informácie SKA 4/2007, 1.4.2007 )

DISKUSNÁ PLATFORMA - NÁZORY

Schválením autorského zákona, ktorý sa týka použitia realizovaných architektonických diel – teda ich úprav a rekonštrukcií – zlegalizovalo sa uplatňovanie majetkovej časti autorských práv architektov. Tieto práva si môžu uplatňovať samotní autori, prípadne ich zákonní dedičia....
( zdroj: Informácie SKA 4/2007, 1.4.2007 )

REGISTER ARCHITEKTONICKÝCH DIEL

Od začiatku tvorby konceptu registra sa u nás uvažovalo o jeho digitálnej forme. Tá bola zadaná na spracovanie v roku 2001. Pôvodné zadanie spracovania digitálnej formy registra postupne u dvoch firiem neviedlo k výsledku ani po predĺžení termínov. V súčastnosti sú spracovaním digitálnej formy poverení architekti ...
( zdroj: Informácie SKA 4/2007, 1.4.2007 )

NOVÍ ČLENOVIA

Vo februári 2007 boli do zoznamu autorizovaných architektov zapísaní títo členovia:

Ing. arch. Zuzana Bumbálová, Ing. arch. Marián Čurilla, Ing. arch. Tomáš Dimun, Ing. arch. Martin Hanták, Ing. arch. Peter Chromek, Ing. ach. Helmut Käst, Ing. arch. Roman Kminiak, Ing. arch. Katarína Maníková, Ing. arch. Ladislav Nagy, Ing. arch. Alena Patakyová Dronšovská, Ing. arch. Jana Struhárová, Ing. arch. Jana Ulbricht....
( zdroj: Informácie SKA 4/2007, 1.4.2007 )

EURÓPSKY DOHOVOR O KRAJINE

Európsky dohovor o krajine (ďalej EDoK) bol prijatý v roku 2000 vo Florencii a po ratifikácii 10. krajinami vstúpil do platnosti 1. marca 2004. Slovenská republika EDoK ratifikovala 9. augusta 2005 a do platnosti vstúpil 12. decembra 2005 pod číslom 515/2005 Z.z. Jednou z úloh bolo zostavenie medzirezortnej pracovnej skupiny, ktorá by sa zaoberala implementáciou EdoK-u na podmienky Slovenska. Komisia má 15 členov a jej členmi sú zástupcovia rezortov, ktorí majú za úlohu presadzovať a koordinovať implementáciu EdoK-u v podmienkach ich rezortu, a jednak nezávislí experti. V poradí 2. zasadnutie tejto komisie sa uskutočnilo 22. februára 2007 na Ministerstve životného prostredia. Na tomto stretnutí sa najskôr vyhodnotili aktivity rezortu Ministerstva životného prostredia SR za rok 2006 v tejto oblasti, a potom jedn...
( zdroj: Informácie SKA 4/2007, 1.4.2007 )

OTÁZKY PRE ČLENOV SÚŤAŽE PARK ZA SLADOVŇOU

... ( zdroj: Informácie SKA 4/2007, 1.4.2007 )

KRAJINNÉ VÝSTAVY - EXPO BUGA 2007

Spolčnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vás pozýva na exkurziu

Cielom exkurzie je návšteva areálov predchádzajúcich a tento rok otvorených krajinných výstav v:

Nemecku: Gera, Ronnenburg www.buga2007.de
Marktredwitz www.grenzenlose-gartenschau2006.de
Ingolstadt www.ingolstadt.de...
( zdroj: Informácie SKA 4/2007, 1.4.2007 )

IVAN MATUŠÍK – ŽIVOT S ARCHITEKTÚROU

19. marca sa uskutočnila v foyer Fakulty architektúry STU v Bratislave vernisáž výstavy Ivan Matušík – Život s architektúrou. Výstavu otvoril úvodným slovom Ing. arch. Branislav Somora.
Na výstave bolo možné vidieť doterajšie zrealizované Matušíkove diela. Medzi výstavnými exponátmi bolo možné aj nájsť súťaž na bratislavské podhradie, dokumentáciu k vývoju búrania hotela a obchodného domu na Kamennom námestí, prehľad fotografií, ktoré zachytávajú...
( zdroj: Informácie SKA 4/2007, 1.4.2007 )

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2007

Po dvojročnej prestávke vypisuje v tomto roku Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR a za spoluúčasti MH SR a MŠ SR ôsmy ročník celoštátnej súťaže dizajnu Národná cena za dizajn 2007.
Súťaž je organizovaná pre práce z oblasti produktového, komunikačného a študentského dizajnu.
Zúčastniť sa môžu domáci alebo zahraniční dizajnéri, ktorí spolupracujú so slovenským výrobcom, domáci alebo zahraniční výrobcovia spolupracujúci so slovenským dizajnérom, študenti dizajnu, dizajnérske štúdiá a klienti s prácami, ktoré nie sú staršie ako dva roky od vypísania súťaže....
( zdroj: Informácie SKA 4/2007, 16.3.2007 )

CENA SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV ZA ARCHITEKTÚRU CE • ZA • AR 2007

Slovenská komora architektov vyhlasuje 6. ročník Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru – CE • ZA • AR 2007....
( zdroj: Informácie SKA 2-3/2007, 28.2.2007 )

STAVBA ROKA 2007

... ( zdroj: Informácie SKA 2-3/2007, 28.2.2007 )

UPOZORNENIE - ČR ZÁKON Č. 183/2006 SB. O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ

Úrad Slovenskej komory architektov upozorňuje, že v Českej republike nadobudol 1. januára 2007 účinnosť zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánovaní a stavebím řádu (stavební zákon) a vykonávacie vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR...
( zdroj: Informácie SKA 2-3/2007, 28.2.2007 )

ÚVODOM

V súčasnosti sa čoraz výraznejšie ukazuje, že nami využívané prírodné zdroje nie sú bezodné. Vývoj v postindustriálnych krajinách musí prejsť zmenami s ohľadom na zníženie ekologických škôd. Témou sa stáva hrozba, ktorú predstavuje človek sám pre seba. ...
( zdroj: Informácie SKA 2-3/2007, 28.2.2007 )

ŽILINA MÁ NOVÉHO HLAVNÉHO ARCHITEKTA

Decembrové komunálne voľby priniesli okrem zásadnej zmeny na radnici aj ďalšie systémové zmeny vo fungovaní mesta. Jednou z nich je aj potreba znovuvytvorenia Útvaru hlavného architekta, ktorý bol účelovo zrušený politickým rozhodnutím v roku 2001. Tiež treba spomenúť, že o „žilinskú zmenu“ sa výraznou mierou pričinil práve nekoncepčný, chaotický, stavebný rozvoj mesta, pri ktorom si žiadny obyvateľ nemohol byť istý, či mu ráno pod oknami nezačnú stavať benzínku, hypermarket alebo betonárku. Keďže som bol dlhodobo jeden z tých, ktorí proti takémuto „budovaniu“ mesta otvorene vystupovali dostal som po voľbách od nového vedenia ponuku a následne aj poverenie znovuvytvoriť a rozbehnúť fungujúci úrad územného plánovania a architektúry. ...
( zdroj: Informácie SKA 2-3/2007, 28.2.2007 )

14. UZNESENIE PREDSTAVENSTVA

... ( zdroj: Informácie SKA 2-3/2007, 28.2.2007 )

KRAJINNÁ VÝSTAVA - MOŽNOSTI IMPLEMENTÁCIE NA SLOVENSKU V SPOLUPRÁCI S SKA

Krajinná výstava predstavuje projekt renovácie časti mesta, vznik kvalitných verejných priestorov a likvidáciu ekologických záťaží. Jej prostredníctvom sú návštevníkom prezentované revitalizované územia, mestské parky, verejné priestory, pamiatky, upravené zákutia väčších rozmerov, meniace sa behom jednotlivých vegetačných období v roku. Akcia je sprevádzaná bohatým kultúrnym, spoločenským a vzdelávacím programom...
( zdroj: Informacie SKA 2-3/2007, 28.2.2007 )

NOVELA ZÁKONA Č. 455/1991 ZB. - ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON

Prečo je dôležité, aby sa krajinní architekti zaujímali o Živnostenský zákon? Pretože ide o kvalitu výsledného diela krajinnej architektúry. Krajinní architekti sa delia na dve skupiny – jedna skupina sa živí len projektovaním, druhá skupina má za sebou i realizačnú firmu. Vo výhode je druhá skupina, pretože svoje diela priamo odborne realizuje, prípadne realizuje i údržbu danej plochy...
( zdroj: Informácie SKA 2-3/2007, 28.2.2007 )

SÚŤAŽ: ZÁHRADA ROKU 2007

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu sa rozhodla vyhlásiť 1. ročník súťaže o najlepšie zrealizovanú záhradu na Slovensku – Záhrada roku 2007....
( zdroj: Informácie SKA 2-3/2007, 28.2.2007 )

INFORMÁCIA Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SPOLOČNOSTI PRE ZÁHRADNÚ A KRAJINNÚ TVORBU

V Piešťanoch sa 11. januára 2007 uskutočnil odborný seminár Bývanie v exteriéri so sprievodnou akciou - valným zhromaždením Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu. ...
( zdroj: Informácie SKA 2-3/2007, 28.2.2007 )

PRIPRAVUJE SA DEŇ OTVORENÝCH ZÁHRAD

Termín DŇA OTVORENÝCH ZÁHRAD 9. – 10. júna 2007.
Kto sa môže pripojiť k tejto akcii? Fyzická alebo právnická osoba, vlastník alebo nájomca záhrady (súkromné osoby a spoločnosti, mestské a štátne organizácie a inštitúcie, náboženské organizácie, záhrady obchodov, firiem, hotelov...
( zdroj: Informácie SKA 2-3/2007, 28.2.2007 )

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE NOVOSTAVBY ŠTÁTNEJ VEDECKEJ KNIŽNICE V PREŠOVE

Vo Vestníku verejného obstarávania č. 234/2006 zo dňa 8. 12. 2006 pod číslom 10224-VNA bolo zverejnené oznámenie o výsledku súťaže návrhov Architektonické riešenie návrhu Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Víťazom súťaže, v ktorej si súťažné podklady prevzalo dvadsaťdeväť účastníkov a súťažný návrh odovzdali štrnásti, sa stala projektová firma SPDe - Bratislava pod vedením Ing. arch. Márie Lichvárovej...
( zdroj: Informácie SKA 2-3/2007, 28.2.2007 )

ROZHOVOR S ĽUBICOU KOREŇOVOU

Dôležité pre mňa vo vzťahu k mojím dielam je dospieť k poznaniu, že realizácia potvrdila kvalitu konceptu a projektu a k pocitu vlastného uspokojenia a radosti z výsledku....
( zdroj: Informácie SKA 2-3/2007, 28.2.2007 )

DISKUSNÁ PLATFORMA - NÁZORY

Slovenská komora architektov pripravila stanovisko k upravenému návrhu zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Je potrebné oceniť, že došlé pripomienky členov komory prelúskala skupina architektov a konečnú podobu stanovisku vtisol právnik....
( zdroj: Informácie SKA 2-3/2007, 28.2.2007 )

(RE)PREZENTÁCIE ARCHITEKTÚRY

Od 10. septembra do 19. novembra 2006 sa v Benátkach konal jubilejný 10. ročník medzinárodnej výstavy architektúry – Bienále architektúry, ktorý navštívili aj študenti Fakulty architektúry v Bratislave. ...
( zdroj: Informácie SKA 2-3 07, 28.2.2007 )

A69 (RE)MIXY

Design Factory, Bottova ul. 2, Bratislava, 11. – 28. januára 2007...
( zdroj: Informácie SKA 2-3/2007, 28.2.2007 )

NOVOSTAVBA ŠTÁTNEJ VEDECKEJ KNIŽNICE V PREŠOVE

Prezentácia súťaže autorských návrhov na Štátnu vedeckú knižnicu v Prešove. Šarišská galéria v Prešove, Hlavná ul., 8. 2. – 25. 3. 2007 ...
( zdroj: Informácie SKA 2-3/2007, 28.2.2007 )

VÝSTAVA CENY ZA ARCHITEKTÚRU CE • ZA • AR 2006 V ŽILINE

Výstava prihlásených, nominovaných a ocenených diel CE • ZA • AR 2006 v žilinskej galérii Emócia, ul. M. R. Štefánika, 1. februára – 30. februára. 2007...
( zdroj: Informácie SKA 2-3/2007, 28.2.2007 )

Vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľte mi, aby som s blížiacim sa koncom kalendárneho roka spomenul niektoré z oblastí, na ktoré sa v roku 2006 upriamila naša pozornosť a zároveň vyslovil uznanie a poďakovanie tým, ktorým podmienky výkonu našej praxe nie sú ľahostajné a nezištne venovali kus svojho času a síl v prospech nás všetkých.
Nosnou témou uplynulého obdobia bol stavebný zákon....
( zdroj: Informácie SKA 1/2007, 30.12.2006 )

STANOVISKO SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

z 11. decembra 2006
k upravenému návrhu zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)...
( zdroj: Informácie SKA 1/2007, 30.12.2006 )

13. UZNESENIE PREDSTAVENSTVA

... ( zdroj: Informácie SKA 1/2007, 30.12.2006 )

CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE ARCHITEKTOV

Slovenská komora architektov sa snaží byť bližšie k svojim členom a ich potrebám, preto sa aj organizácia seminárov a podujatí orientuje viac na regióny. Témy seminárov tak môžu presnejšie vystihovať aktuálne problémy v danej oblasti a pre účastníkov sú lepšie časovo a finančne dostupné....
( zdroj: Informácie SKA 1/2007, 30.12.2006 )

POISTENIE ARCHITEKTA 2006

Téma povinného poistenia autorizovaného architekta a krajinného a záhradného architekta bola aktuálna pred jej uzatvorením s Komunálnou poisťovňou, a. s. k 1. 6. 2004, spravovanú spoločnosťou Renomia, s. r. o. Otázkam využívania a rozširovania poistenia sme sa venovali v Informáciách SKA 2-3/2006. V dnešnom rozhovore s Ing. Martinom Michalom - riaditeľom pobočky spoločnosti RENOMIA, s.r.o. sa venujeme poistným prípadom v roku 2006....
( zdroj: Informácie SKA 1/2007, 30.12.2006 )

MONITOR - OTVORENIE ŠKOLIACEHO STREDISKA FA STU

arch. Jurajom Furdíkom, PhD., v zastúpení dekana, slávnostne otvorené Školiace pracovisko Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave....
( zdroj: Informácie SKA 1/2007, 30.12.2006 )

ZMENA SÍDLA SPRÁVY KATASTRA A ZRUŠENIE PRACOVÍSK

K 31. 12. 2006 rušíme pracoviská Správy katastra pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu:...
( zdroj: Informácie SKA 1/2006, 30.12.2006 )

POSTREH - URBANIZMUS AKO „VYŠITÝ“

Pani dr. Vojtková ma požiadala usporiadať odbornú pozostalosť profesora Rudolfa Šteisa. Našiel som množstvo publikácií, ktoré sú teraz na Ústave urbanizmu, rukopisov, študentských ...
( zdroj: Informácie SKA 1/2007, 30.12.2006 )

PRÁCA KOMISIÍ A VÝBOROV SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV V ROKU 2006

Prácu a jednotlivú agendu Slovenskej komory architektov bližšie objasňuje v svojom úvodníku predseda komory architekt Peter Bouda. O jednotlivé priblíženie práce výborov a komisií Slovenskej komory architektov sme požiadali ich predsedov....
( zdroj: Informácie SKA 1/2007, 30.12.2006 )

MILÉ KOLEGYNE A MILÍ KOLEGOVIA,

v zmysle platného štatútu Slovenskej komory architektov sa už v máji naledujúceho roku uskutoční valné zhromaždenie komory, čím sa zároveň skončí aj dvojročné volebné obdobie všetkým súčasným voleným predstaviteľom SKA....
( zdroj: Informácie SKA 12/2006, 2.12.2006 )

12. UZNESENIE PREDSTAVENSTVA

SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV
z 9. novembra 2006 (VII. Volebné obdobie)...
( zdroj: Informácie SKA 12/2006, 2.12.2006 )

ODBORNÉ SKÚŠKY 2007

Termíny skúšok autorizovaných architektov...
( zdroj: Informácie SKA 12/2006, 2.12.2006 )

AKO SOM SA STALA “KRÁĽOVSKOU ARCHITEKTKOU”

Záverečnú skúšku (Advanced Diploma in Professional Practice in Architecture) som robila na Royal Institute of British Architects ...
( zdroj: Informácie SKA 12/2006, 2.12.2006 )

STANOVISKO REDAKČNEJ RADY

Ad: INFORMÁCIE SKA č. 11/ 2006
„ I Nekultúrnosť by mala mať nejaké hranice“,
Ivan Matušík ...
( zdroj: Informácie SKA 12/2006, 2.12.2006 )

O (NEVÍŤAZNÝCH) ARCHITEKTONICKÝCH BITKÁCH

Zlyhalo najmä mesto, keď predalo verejný priestor (podľa doteraz platného územného plánu to bol verejný priestor - námestie) súkromnému investorovi......
( zdroj: Informácie SKA 12/2006, 2.12.2006 )

I NEKULTÚRNOSŤ BY MALA MAŤ NEJAKÉ HRANICE

Písal sa august 1968, keď sme spolu s Korenlom Földvárym zostavili pamätný text, vytesaný do istého základného kameňa. Písali sme ho pod vplyvom rušných udalostí a jeho obsah znel: OBCHODNÝ DOM NA KAMENNOM NÁMESTÍ, POSTAVENÝ V HLAVNOM MESTE SLOVENSKA ...
( zdroj: Informácie SKA 11/2006, 6.11.2006 )

ARCHITEKT V ÍRSKU

Írsko spolu s Veľkou Britániou a Švédskom patrili medzi prvé krajiny, ktoré v máji 2005 otvorili svoj pracovný trh obyvateľom nových krajín EÚ. Napriek obavám menované krajiny týmto krokom viac získali ako stratili. Znamenalo to výrazný impulz pre ...
( zdroj: Informácie SKA 11/2006, 6.11.2006 )

ROZHOVOR S IRAKLIM ERISTAVIM

Piaty ročník Ceny za architektúru CE • ZA • AR 2006 bol prelomový vo viacerých aspektoch.
Architekti prihlásili do súťaže o Cenu za architektúru skutočne najviac zrealizovaných architektonických diel v jej doterajšej existencii. Precedentným sa stalo obsadenie odbornej poroty, ktorá o víťazoch rozhodovala. Porota v zložení Ing. arch. Irakli Eristavi, Ing. arch. Ludvík Grym (ČR), Doc. Ing. arch. Ivan Gürtler, Akad. mal. Svetozár Ilavský, Prof. Ing. arch. Peter Vodrážka PhD. , Ing. arch. Štefan Zahatňanský, ale aj Ing. arch. Martin Mašek, PhD.; si za svojho predsedu zvolila mladého architekta Eristaviho, s ktorým sa rozprávame o priebehu súťaže.
...
( zdroj: Informácie SKA 11/2006, 6.11.2006 )

VYHLÁŠKA O PODROBNOSTIACH NA ZABEZPEČENIE STAVEBNOTECHNICKÝCH POŽIADAVIEK

Od 1. októbra 2006 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 532/2006 Z. z o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany (čiastka 204/2006). Teda týka sa všetkých objektov vyprojektovaných po 1....
( zdroj: Informácie SKA 11/2006, 6.11.2006 )

SPRÁVY ZO ZAHRANIČNÝCH CIEST

Podpredseda Slovenskej komory architektov pre ACE, UIA a zahraničné vzťahy Ing. arch. Peter Beňuška informuje o pracovných cestách za posledné obdobie...
( zdroj: Informácie SKA 11/2006, 6.11.2006 )

CE • ZA • AR 2006 – VÍŤAZNÉ STAVBY

Slovenská komora architektov, oborná porota Ceny za architektúru udelili 12. októbra počas slávnostného večera v Divadle P. O. Hviezdoslava už po piatykrát výročnú Cenu za architektúru CE • ZA • AR tentokrát za rok 2006. ...
( zdroj: Sloveská komora architektov, 13.10.2006 )

A PREDSA EXISTUJE ...

V škole, do ktorej som chodila, bol dobrý pedagóg. Presnejšie, na vysokej škole, kde som sa učila byť architektkou, nás ten pedagóg učil porozumieť svetu a architektúre pomocou príkladov a prirovnaní. Bolo to veľmi názorné a dobre sme mu rozumeli....
( zdroj: Informácie SKA 10/2006, 2.10.2006 )

PRÁVNA PORADŇA – AUTORSKÝ ZÁKON, AUTOR A ARCHITEKTONICKÉ DIELO

Redakčná rada Informácií Slovenskej komory architektov zverejnila v č. 6 a 7-8/2006 témy, ktorým sa v nadchádzajúcich číslach bude venovať. Pre októbrové číslo bola zvolená téma autorského zákona Vyzvali sme architektonickú obec, aby otázky ohľadom uplatňovania autorského zákona posielala na emailovú adresu redakcie alebo SKA.
Na jednotlivé otázky výkladom zákona odpovedá právnik Mgr. Milan Tomáško z Advokátskej kancelárie JUDr. Majku.
...
( zdroj: Informácie SKA 10/2006, 2.10.2006 )

11. UZNESENIE PREDSTAVENSTVA

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A. konštatuje, že

1. splatné úlohy boli splnené; splatnosť úlohy G/2b (P. Beňuška) sa odkladá na 7. december 2006,

2. na zasadnutie predstavenstva sa ospravedlnila A. Dobrucká,

3. k 21. septembru 2006 bolo v Slovenskej komore architektov združených 1378 povinných členov (z toho 1315 autorizovaných architektov a 20 autorizovaných krajinných architektov) a 43 dobrovoľných členov; v registri hosťujúcich architektov bolo zapísaných 24 hosťujúcich architektov,

4. autorizačná komisia uviedla do praktickej prevádzky register architektonických diel, v ktorom sú k dnešnému dňu registrované štyri architektonické diela,

5. logo súťaže o Cenu Slovenskej komory architektov CE.ZA.AR. bolo zaregistrované ako chránené v Slovenskej republike do 17. júna 2015 a v Českej republike do 20. júla 2015;...
( zdroj: Informácie SKA 10/2006, 2.10.2006 )

POZVÁNKA NA SLÁVNOSTNÉ UDEĽOVANIE CE • ZA • AR 2006

Slovenská komora architektov v tomto roku udelí Ceny za architektúru CE • ZA • AR 2006. Piaty ročník je obsadený rekordným počtom prihlásených diel. Je to 66 realizácií vo všetkých kategóriách. Konkrétne sú to rodinné domy, bytové domy, občianske a priemyselné budovy, rekonštrukcie a obnova budov, interiér a exteriér. O troch nominovaných dielach z každej kategórie a o víťazovi rozhoduje porota, ktorá je zložená z architektov rôzneho odborného zamerania, v porote ja zastúpený aj výtvarník. ...
( zdroj: Informácie SKA 10/2006, 2.10.2006 )

ŠĽACHTENIE SVETOVÝCH VEĽKOMIEST

Nedávno bolo navrhnuté, aby sa okolo notoricky chudobných štvrtí Rio de Janeira postavil múr. Mal by rovnaký účel ako ten neslávny, ktorý rozdelil Berlín, alebo múr, ktorý stavia Izrael na oddelenie od Palestínskych území: na izoláciu ľudí. ...
( zdroj: Informácie SKA 10/2006, 2.10.2006 )

NOVÝ STAVEBNÝ ZÁKON V ČR, SEMINÁRE

V náväznosti na schválenie nového stavebného zákona v Českej republike pripravuje sekcia Územního plánování a stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj ČR niekoľko výkladových seminárov, ktoré budú uskutočnené v čase 19.10. – 24. 11. 2006 v rôznych mestách ČR. Viac informácií nájdete na www.mmr.cz alebo na webových stránkach Ústavu územního rozvoje www.uur.cz
Tieto semináre taktiež pripravuje Česká komora architektov:...
( zdroj: Informácie SKA 10/2006, 2.10.2006 )

Za profesorom Rudolfom Šteisom

... ( zdroj: Informácie SKA 10/2006, 2.10.2006 )

VYSOKÉ TATRY

Územie mesta Vysoké Tatry má vo svojej dĺžke až 55 km, v dnešnej dobe obýva však toto územie cca. len 5 000 obyvateľov. Obyvateľstvo je prestárle, mladí ľudia sa odsťahovali do podhorských území a väčších sídel. Územie mesta Vysoké Tatry má svoje špecifiká: má jednu pamiatkovú zónu v centre Tatranskej Lomnice, katastrálne územie je zo severu ohraničené hranicami Poľska, mesto v sebe kumuluje športový, relaxačný, turistický charakter.
Je známe svojimi klimatickými liečbami – mimoriadne a jedinečné prírodné a klimatické podmienky územia Tatranského národného parku vytvárajú priaznivé podmienky pre klimatické kúpele a odbornú liečbu respiračných chorôb....
( zdroj: Informácie SKA 9/2006, 11.9.2006 )

AD: SÚŤAŽENIE – DISCIPLÍNA PRE OPTIMISTOV

Z obsahu úvodníka uverejneného v Informáciách SKA 7 – 8/2006 s nadpisom SÚŤAŽENIE – DISCIPLÍNA PRE OPTIMISTOV mi nie je jasné, či jeho autorka – popredná funkcionárka Slovenskej komory architektov k tým optimistom patrí, alebo je nebodaj pesimistka. Zostáva však faktom, že Slovenská komora architektov sa ako stavovská organizácia stala u nás odborným garantom architektonických súťaží. Do akej miery sa jej darí plniť toto významné poslanie, nedovolím si zhodnotiť jednoznačne. Nie sú tajomstvom ani negatívne stanoviská niektorých inštitúcií, ktoré zo zlej prípravy obviňovali práve príslušnú komisiu našej komory. Isteže len máločo je také dokonalé, aby nemohlo byť ešte dokonalejšie. Všetci sa učíme z vlastných chýb. Preto je povinnosťou zvolených funkcionárov, ale možno všetkých členov Slovenskej komory architektov, aby sa snažili pripravovať i vyhodnocovať súťaže ešte zodpovednejšie....
( zdroj: Informácie SKA 9/2006, 11.9.2006 )

MONITOR

ČO S TATRANSKÝM NÁRODNÝM PARKOM?
BRATISLAVA - Ako sa skončí dlhodobý spor o ochranu Tatier, nie je jasné ani po nástupe novej vlády. Správa TANAP-u a Štátne lesy TANAP-u sa už dva roky nevedia dohodnúť na tom, aká plocha parku má zostať v zóne A, teda bez zásahov človeka....
( zdroj: Informácie SKA 9/2006, 11.9.2006 )

Miroslav Jureňa: Kalamita je aj výsedkom prieťahov

Ako uviedol pri svojej návšteve kalamitou postihnutých území Tichej a Kôprovej doliny minister pôdohospodárstva M. Jureňa – premnoženie lykožrúta má na svedomí aj neúmerné predlžovanie správnych konaní o udelení výnimiek na spracovanie kalamitného dreva na územiach s najvyšším (5.) stupňom ochrany v TANAP-e. Ako ďalej hovorí informácia TASR - Štátna správa ochrany prírody ani po 660 dňoch nerozhodla o udelení výnimky na spracovanie poškodeného dreva. Minister zdôraznil, že jeho snahou je prijatie opatrení na záchranu jedinečného prírodného klenotu, za ktorý považuje Vysoké Tatry. Prispieť k tomu má aj medzirezortná komisia zriadená vládou....
( zdroj: Informácie SKA 9/2006, 11.9.2006 )

MEMORIÁL OBETIAM LETECKEJ KATASTROFY

Počas horúceho leta – 27. júal sa konalo vo Východoslovenskej galérii v Košiciach otvorenie výstavy 34 návrhov súťaže na „Memoriál obetiam leteckej katastrofy slovenského vojenského lietadla“, ...
( zdroj: Informácie SKA 9/2006, 11.9.2006 )

TŔNISTÁ CESTA ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA VYSOKÉ TATRY

Územný plán mesta Vysoké Tatry má pred sebou ešte dlhú cestu schvaľovacích konaní, pokiaľ nadobudne platnosť. Hoci zámerom vedenia mesta bolo schváliť územný plán do konca roka 2006, čo je už aj tak dva roky po prvých horizontoch, ktoré boli v roku 2002 predpokladané, keď sa začalo na ňom pracovať. Realizáciu oddialila veterná kalamita z roku 2004. Od verejného prerokovania, ktoré sa uskutočnilo 23. februára 2006 prišlo množstvo pripomienok, ktoré museli byť prešetrené. Bilaterálne rozhovory prebehli s predstaviteľmi ŠL TANAPu, Správou TANA-Pu, Ministerstvom zdravotníctva SR – Inšpektorátu kúpeľov a žriedeľ a Krajským stavebným úradom v Prešove....
( zdroj: Informácie SKA 9/2006, 11.9.2006 )

DISKRIMINÁCIA PO ANGLICKY - I DON´T THINK SO

Navyše, byť architektkou (na Slovensku) nie je ľahké. Ak som „mladá“ rešpekt si veľmi neužijem, veď sa tomu ešte nerozumiem. Tak akurát treba nakresliť, čo „pán architekt“ povie, najlepšie zadarmo. No i po niekoľkých rokoch či desaťročiach praxe si architektka na Slovensku rešpekt nezaslúži. Veď je žena. Čo sa tá môže rozumieť do „stavbariny“? Dá sa to overiť veľmi jednoducho. Stačí ak prídu dvaja architekti, muž a žena, spolu na jednanie. Nemusím snáď hovoriť na koho sa investor či dodávateľ v prvý moment obráti. Samozrejme verím, že nie úplne všetci majú podobné skúsenosti a existujú i klienti a dodávatelia bez predsudkov....
( zdroj: Infomácie SKA 9/2006, 11.9.2006 )

IV. medzinárodné expo vo Florencii

najlepšieho diplomového projektu v oblasti architektúry, prostredia a krajiny, dizajnu...
( zdroj: Informácie SKA 9/2006, 11.9.2006 )

ROZVOJ VYSOKÝCH TATIER

Vysoké Tatry ako symbol národnej identity je vhodná téma na rozprávanie všetkých spoločenských skupín na emocionálnej, racionálnej a ekonomickej rovine....
( zdroj: Informácie SKA 9/2006, 11.9.2006 )

NOVÝ STAVEBNÝ ZÁKON V ČR:

... ( zdroj: Slovenská komora architektov, 14.8.2006 )

SÚŤAŽENIE - DISCIPLÍNA PRE OPTMISTOV

Pribúda výpočet realizácií, čo je vlastne potešiteľné. Skutočným naplnením tvorivého úsilia architekta je zrealizované dielo, zhmotnený výsledok na konci cesty....
( zdroj: Informácie SKA 7-8/2006, 6.7.2006 )

KRAJINNÁ ARCHITEKTKA V PRAXI

Na redakčnej rade pripravuje články a témy na spracovanie z okruhu krajinných a záhradných architektov. Vyštudovala Vysokú školu zemědelskú v Brne, ako krajinná architektka pôsobila v Prahe. Výkonu svojho povolania sa venuje v Žiline, minulý mesiac požiadala o usadenie ako krajinná a záhradná architekta...
( zdroj: Informácie SKA 7-8/2006, 6.7.2006 )

SÚŤAŽ HEJCE

Ako viete, túto súťaž Ministerstvo obrany vypísalo v spolupráci so Slovenskou komorou architektov. Týmto chcem poďakovať jej predstaviteľom za excelentnú pomoc a zmanažovanie celej súťaže. Našou ideou bolo, keďže tento moment bol veľmi silný a týkal sa nielen ozbrojených síl...
( zdroj: Informácie SKA 7-8/2006, 6.7.2006 )

10. UZNESENIE PREDSTAVENSTVA

Slovenskej komory architektov

z 22. júna 2006 (VII. volebné obdobie)...
( zdroj: Slovenská komora architektov, 6.7.2006 )

ZÁPIS z rokovania autorizačnej komisie

Slovenskej komory architektov
z 13. júna 2006 na úrade SKA v Bratislave...
( zdroj: Informácie SKA 7-8/2006, 6.7.2006 )

STAVBA ROKA 2006

Hospodársky rozvoj, ktorý Slovensko zažíva v posledných rokoch, prináša so sebou aj rozvoj investičnej výstavby. Architektúra stavieb ako jeho neoddeliteľná zložka, určujúca popri technickej hodnote stavieb ich celkový kultúrno-spoločenský význam v spoločnosti vytvára naše hmotné prostredie. Jedným z podujatí, ktoré má ambíciu každoročne z viacerých hľadísk hodnotiť a oceňovať najlepšie realizované stavebné diela na Slovensku, je aj Stavba roka...
( zdroj: Informácie SKA 7-8/2006, 6.7.2006 )

KRAJINA – ČLOVEK – KULTÚRA

V dňoch 3. a 4. – 5. 2006 sa v Banskej Bystrici tak ako každý rok uskutočnila medzinárodná konferencia KRAJINA – ČLOVEK – KULTÚRA tentokrát na tému implementácia Európskeho dohovoru o krajine v štátoch V4...
( zdroj: Informácie SKA 7-8/2006, 6.7.2006 )

ROZHOVOR S JURAJOM ŠUJANOM

Po pol roku sa redakcia Informácií SKA vracia opäť k téme architektonických súťaží. Od decembrového rozhovoru sa v pravidlách súťaží veľa zmenilo. Od 1. februára 2006 platí nový Zákon o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z., od 15. marca2006 Vyhláška č. 158/2006 Z.z. o podrobnostiach súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva. Ustanovuje tvorbu obsahu súťažných podmienok a hovorí aj o činnosti poroty.
O súťažiach sa teda opäť rozprávame s predsedom Výboru pre súťaže Slovenskej komory architektov – Ing. arch. Jurajom Šujanom...
( zdroj: Informácie SKA 7-8/2006, 6.7.2006 )

KOMORA A ČLENSKÁ ZÁKLADŇA

Tému vzťahu Slovenskej komory architektov a členskej základne považujem ja osobne za veľmi dôležitú. Vlastne dosť často sa u kolegov stretávam s otázkou čo tá komora vlastne robí?...
( zdroj: Informácie SKA 6/2006, 31.5.2006 )

VZŤAH KOMORA A ČLENSKÁ ZÁKLADŇA

Slovenká komora architektov je samosprávny orgán – teda funguje tak, ako k nej pristupujú jej členovia. Slovenská komora architektov k informovanosti svojej členskej základne používa niekoľko nástrojov: osobnú komunikáciu, ktorú vykonávajú pracovníčky úradu; mesačník Informácie Slovenskej komory architektov a v neposlednom rade revitalizovanú webovú stránku www.komarch.sk. Zaujímalo nás ako vnímajú komunikáciu komory jej členovia a ako sa sami cítia byť aktívni pri riešení požiadaviek zo strany komory...
( zdroj: Informácie SKA 6/2006, 31.5.2006 )

CE • ZA • AR 2006

Do konca apríla 2006 prebehla uzávierka súťaže architektonických diel, zrealizovavných za posledné dva roky, ktoré budú súťažiť o Cenu za architektúru Slovenskej komory architektov CE • ZA • AR 2006. V júni 2006 zasadne porota dvakrát...
( zdroj: Informácie SKA 6/2006, 31.5.2006 )

AKO FUNGUJÚ ATELIÉRY

V Banskej Bystrici sa 4. mája. konalo neformálne stretnutie architektov na tému „Ako fungujú ateliéry“. Podujatie sa konalo v rámci celoživotného vzdelávania Slovenskej komory architektov. Zo zverejnených hostí sa síce nedostavili všetci, zato spoločné stretnutie trvalo do 19tej hodiny podvečernej a aj po skončení oficiálneho programu zúčastnení asi tridsiati architekti spontáne pokračovali v živej diskusii na nastolené témy v malých skupinkách...
( zdroj: Informácie SKA 6/2006, 31.5.2006 )

ŠKOLENIE PRE POROTCOV

Školenie pre porotcov a spracovateľov podmienok vo veci architektonických súťaží sa uskutočnilo 15. mája 2006 v priestoroch Infocentra Slovenskej komory architektov (v priestoroch bratislavského sídla úradu SKA). V rámci existencie komory sa uskutočnilo prvé „cvičné“ školenie, poslucháči boli vybratí zo súpisu uchádzačov na takéto školenie. Prvé takéto stretnutie malo za cieľ vyabstrahovať témy, ktoré budú relevantné pre školenie pripravené pre ďaľších uchádzačov....
( zdroj: Informácie SKA 6/2006, 31.5.2006 )

SMERNICA NA VNÚTORNOM TRHU

... ( zdroj: Informácie SKA 6/2006, 31.5.2006 )

PRÁVNA PORADŇA

Na sľube ste ma informovali, že podľa zákona sa mám do 10 dní poistiť. Ja som však zamestnankyňa, týka sa povinnosť poistiť sa aj zamestnancov? Alebo je to len zákonná povinnosť bez reálneho obsahu? Nestačí, keď je poistený môj zamestnávateľ? Rada by som bola, keby ste mi to vysvetlili...
( zdroj: Informácie SKA 6/2006, 31.5.2006 )

NOVÍ ČLENOVIA KOMORY

26. apríla boli do zoznamu autorizovaných architektov a autorizovaných záhradných a krajinných architektov zapísaní títo členovia...
( zdroj: Informácie SKA 6/2006, 31.5.2006 )

PRÁCA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE

Ťažko je podať správu o činnosti orgánu, ktorý zasadá podľa potreby a tá potreba nezávisí od jeho vôle, ale od počtu podnetov a úspešnosti mediačnej činnosti výboru, cez ktorý tieto podania prechádzajú. Skoro by sa dalo zjednodušene povedať, že čím menej činnosti disciplinárna komisia vykonáva, tým lepšia vizitka pre celú komoru a jej členov – aspoň na prvý pohľad....
( zdroj: Informácie SKA5/2006, 4.5.2006 )

OTVORENIE REGIONÁLNEHO PRACOVISKA V KOŠICIACH

20. apríla 2006 sa v Košiciach konalo slávnostné otvorenie regionálneho pracoviska Slovenskej komory architektov v Košiciach. Za účasti architektov ...
( zdroj: Infomácie SKA 5/2006, 4.5.2006 )

TIKÁ V NÁS ETIKA?

Etika a obsah, ktorý sa za týmto pojmom skrýva, výrazne ovplyvňuje celú oblasť pôsobnosti Slovenskej komory architektov. Etika je kategória, ktorá zásadne podmieňuje obsah takých dokumentov ako je etický a disciplinárny poriadok ustanovujúci ...
( zdroj: Informácie SKA 5/2006, 4.5.2006 )

AUTORSKÉ DIELO A JEHO OCHRANA

Tvorivá činnosť vo všeobecnosti znamená vytváranie nových hodnôt a týka sa všetkých oblastí ľudskej činnosti. Špecifické problémy môžu nastať pri dielach stavebnej architektúry a urbanizmu...
( zdroj: Informácie SKA 5/2006, 4.5.2006 )

DO VLASTNÝCH RADOV

Stal sa takýto prípad:
v Prešove na Hlavnej ulici č.107 sa svojho času (s prispením socializmu) zrútili tri domy v radovej zástavbe a táto zrúcanina strašila občanov veľa rokov.
Potom – po novembrovej revolúcii – sa táto zrúcanina stala majetkom istého, často v médiách účinkujúceho advokáta ...
( zdroj: Informácie SKA 5/2006, 3.5.2006 )

PRÁVNA PORADŇA

Podľa vyhlášky ÚVO č. 158/2006 o súťažiach návrhov §4 ods.3 :“ Ak je neprítomný člen poroty, stáva sa náhradník členom poroty.“ ...
( zdroj: Informácie SKA 5/2006, 3.5.2006 )

KRAJINNÍ A ZÁHRADNÍ ARCHITEKTI

Európska komisia navrhla smernicu, ktorá má pomôcť členským štátom EÚ v prevencii proti povodniam a jej ničivým následkom na ľudské životy, prostredie, infraštruktúru a vlastníctvo....
( zdroj: Informácie SKA 5/2006, 3.5.2006 )

9. UZNESENIE PREDSTAVENSTVA

Slovenskej komory architektov z 20. apríla 2006 (VII. Volebné obdobie)...
( zdroj: Slovenská komora architektov, 3.5.2006 )

ROZHOVOR S PROFESOROM ŠTEFANOM ŠLACHTOM

Post hlavného architekta ostal dlhú dobu od roku 1994 neobsadený. Laická a odborná obec dlho volá po osobnosti, ktorá by tento post obsadila s jasnou víziou riešenia akútnych problémov. Primátor mesta Bratislavy Andrej Ďurkovský podľa vyhlásení hľadal hlavného architeka mesta Bratislavy od roku 2004. Výberové konanie bolo oficálne spustené 10. augusta 2006. Spomedzi uchádzačov koncom roka 2006 sa ani v druhom kole výberového konania nenašiel ten správny. Nakoniec primátor mesta Bratislavy Andrej Ďurkovský oslovil na obsadenie tejto funkcie jedného člena komisie ...
( zdroj: Informácie SKA 4/2006, 4.4.2006 )

VEREJNÁ SPRÁVA

Aprílové, štvrté číslo Informácií Slovenskej komory architektov je venované verejnej správe. S akútnosťou problému postu hlavného architekta,...
( zdroj: Informácie SKA 4/2006, 4.4.2006 )

Bratislava, kedy už budeš tou krásavicou na Dunaji?

Kultúrna mapa sveta ponúka mnohé príklady na to, kedy celkový historický vývoj miest, v súlade s novodobou urbanisticko-architektonickou koncepciou ich rozvoja, je svetlým príkladom dokumentujúcim rozvoj spoločnosti, ktorý sa stal súčasťou dedičstva svetovej kultúry....
( zdroj: Informácie SKA 4/2006, 4.4.2006 )

Žijeme vo veku špecializácií?

Určite že áno, veď všetky vedné odbory natoľko pokročili, a tým sa aj natoľko rozrástli, že jednotlivcom už nie je možné obsiahnuť celý rozsah odbornej literatúry, medzinárodných ...
( zdroj: Informácie SKA 4/2006, 4.4.2006 )

Byť, či nebyť hlavným architektom?

Sledujúc posledných pár rokov dianie okolo postu hlavného architekta, a to nielen v našom hlavnom meste, môžem skonštatovať, že veľkou mierou sú architekti „bití“ za svoje postoje a nútene opúšťajú svoje posty. Iní sú schopní aj v zložitých podmienkach a vzťahoch vždy nájsť prijateľné riešenie a tak zdanlivo „nebití“ kontinuálne držia svoju pozíciu a pôsobnosť pri formovaní svojho mesta.
Verejnosti prezentované, ale aj tie nezverejnené „bitky“ odohrávajúce sa v neustálom procese vývoja našich miest ...
( zdroj: Informácie SKA 4/2006, 4.4.2006 )

VYHLÁŠKA ÚRADU PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

158/2006 Z. z. - Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o ...
( zdroj: Informácie SKA 4/2006, 4.4.2006 )

UPOZORNENIE

Upozorňujeme, že podľa § 3a Obchodného zákonníka je každý podnikateľ, teda aj autorizovaný (krajinný) architekt v slobodnom povolaní, povinný uvádzať na svojich obchodných listoch (objednávkach, zmluvách, faktúrach, a pod.) vyhotovených v listinnej alebo elektronickej forme a v písomnom úradnom styku (s daňovým úradom, so zdravotnou poisťovňou...
( zdroj: Informácie SKA 4/2006, 4.4.2006 )

8. UZNESENIE PREDSTAVENSTVA

Slovenskej komory architektov z 16. marca 2006...
( zdroj: Informácie Slovenskej komory architektov 4/2006, 4.4.2006 )

Prístupy k implementácii Európskeho dohovoru o krajine v štátoch V4

X. Medzinárodná konferencia konaná pri príležitosti
XII. medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí...
( zdroj: Informácie Slovenskej komory architektov 4/2006, 4.4.2006 )

ZÁPIS

zo zasadnutia výboru predstavenstva komisie Slovenskej komory architektov...
( zdroj: Informácie SKA 2-3/2006, 7.3.2006 )

VZDELÁVANIE V RÁMCI KOMORY

Celoživotnému vzdelávaniu architektov sa v rámci Slovenskej komory architektov venuje Ing. arch. Janka Antalová. Vzdelávaniu je tématicky venované celé číslo Informácií SKA 2-3/2006. S gestorkou vzdelávania na úrade komory sa rozprávame o možnostiach a vývoji ďaľšieho a celoživotného vzdelávania...
( zdroj: Informácie SKA 2-3/2006, 7.3.2006 )

SEMINÁR O NOVELE ZÁKONA

18. januára sme na pôde komory privítali zástupcu z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorý vo vynovenom Infocentre referoval o novele stavebného zákona, ktorá platí od 1. novembra ...
( zdroj: Informácie SKA 2-3/2006, 7.3.2006 )

Príhovor Marty Kropilákovej

Na seminári o novele stavebného zákona vystúpila aj Ing. arch. Marta kropiláková, jej strhujúcu výzvu vám v autorizovanom prepise ponúkame...
( zdroj: Informácie SKA 2-3/2006, 7.3.2006 )

STANOVISKO SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

z 12. januára 2006

k návrhu zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)...
( zdroj: Informácie SKA 2-3/2006, 7.3.2006 )

VÝSTAVY A PROPAGÁCIA CE • ZA • AR 2005

>Napriek tomu, že je vyhlásený už piaty ročník Ceny za architektúru CE • ZA • AR 2006, je dôležité si pripomenúť ten predošlý z niekoľkých dôvodov: možnosti konfrontácie prihlásených architektonických diel a diel ocených – čo v konečnom dôsledku môže motivovať potencionálnych ašpirantov pre rok 2006, ktorý sa stále môžu so svojimi dielami prihlásiť do konca apríla 2006...
( zdroj: Informácie SKA 2-3/2006, 7.3.2006 )

NOVÝ ZÁKON O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

... ( zdroj: Informácie SKA 2-3/2006, 7.3.2006 )

ZÁKON O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Dňa 25. 1. 2006 bol uverejnený v Zbierke zákonov, v Čiastke 14, zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Zákon je účinný od 1. 2. 2006, niektoré ustanovenia až 1. 1. 2007....
( zdroj: Informácie SKA 2-3/2006, 7.3.2006 )

OTVORENÝ LIST

minulý týždeň prijala Národná rada Slovenskej republiky nový zákon o verejnom obstarávaní. V ňom sa vyžaduje od verejných obstarávateľov získať návrhy stavieb formou súťaže návrhov s kritériom výberu na základe ekonomicky efektívnych nákladov (Economically ...
( zdroj: Informácie SKA 2-3/2006, 7.3.2006 )

ZÁHRADNÍ A KRAJINNÍ ARCHITEKTI V SLOVENSKEJ KOMORE ARCHITEKTOV

vzdelávaní krajinných architektov sa rozprávame s dlhoročným gestorom seminárov Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu – Ing. Zoltánom Balkom...
( zdroj: Informácie SKA 2-3/2006, 7.3.2006 )

ZÁPIS zo zasadnutia výboru pre veci krajinných a záhradných architektov


18.januára 2006 na úrade SKA v Bratislave...
( zdroj: Informácie SKA 2-3/2006, 7.3.2006 )

POISTENIE AKO POVINNOSŤ ARCHITEKTA

Téma povinného poistenia autorizovaného architekta a krajinného a záhradného architekta bola aktuálna pred jej uzatvorením s Komunálnou poisťovňou, a.s. k 1.6.2004, spravovanú spoločnosťou Renomia, s. r. o. Otázkam využívania a rozširovania ...
( zdroj: Informácie SKA 2-3/2006, 7.3.2006 )

ZÁPIS Z AUTORIZAČNEJ KOMISIE

z rokovania autorizačnej komisie Slovenskej komory architektov
z 1. februára 2006 na úrade SKA v Bratislave...
( zdroj: Informácie SKA 2-3/2006, 7.3.2006 )

VYČIARKNUTÍ ZO ZOZNAMU AUTORIZOVANÝCH ARCHITEKTOV

Ing. arch. František Belanský – Banská Bystrica, Ing. arch. Peter Gramblička – Nitra, Ing. arch. Ján Hobrľa – Prešov, Ing. arch. ...
( zdroj: Slovenská komora architektov, 7.3.2006 )

15 ROKOV DIZAJNU NA FA STU

Ústav dizajnu FA STU pripravil prierezovú, retrospektívnu výstavu k významnému už l5. výročiu založenia Katedry dizajnu na FA STU. Vernisáž výstavy bola 12. januára 2006 za ...
( zdroj: Informácie SKA 2-3/2006, 7.3.2006 )

ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA AKO ZÁKLAD ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV

Cieľ konferencie: je poskytnúť najnovšie informácie o možnostiach energetickej hospodárnosti budov vo vzťahu k energetickej certifikácii budov podľa zákona č. 555/2005 Z.z. zmenou tepelnej ochrany stavebných konštrukcií a budov, ale aj technického a technologického riešenia vykurovacích, chladiacich systémov a vetrania budov - ovplyvnených vonkajšími podmienkami a požadovanými podmienkami vnútorného prostredia,ale aj prípravy teplej vody a osvetlenia budov....
( zdroj: Tlačová správa, 28.2.2006 )

7. U Z N E S E N I E predstavenstva Slovenskej komory architektov z 2. februára 2006

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A. k o n š t a t u j e, že

1. úlohy G/2 (P. Beňuška) a H (Somora) uznesenia č. 6/2005 nie sú splnené; ostatné splatné úlohy boli splnené,

2. na zasadnutie predstavenstva sa ospravedlnili P. Beňuška a K. Gregor,

3. návrh zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), ktorý bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní na prelome rokov 2005/2006, je pre Slovenskú komoru architektov koncepčne i obsahovo neprijateľný a čiastkovými úpravami je neopraviteľný,...
( zdroj: SKA, 14.2.2006 )

6. UZNESENIE predstavenstva Slovenskej komory architektov z 8. decembra 2005

1. všetky splatné úlohy boli splnené; termín úlohy E/c a d sa presúvajú na január 2006 a úloha E/e sa zrušuje,

2. na zasadnutí predstavenstva sú prítomní všetci členovia,

3. k 30. novembru 2005 bolo v Slovenskej komore architektov združených 1399 povinných členov (z toho 1303 autorizovaných architektov a 20 autorizovaných krajinných architektov) a 54 dobrovoľných členov; v registri hosťujúcich architektov bolo zapísaných 22 hosťujúcich architektov;...
( zdroj: SKA, 9.1.2006 )

Valné zhromaždenie Architektonickej rady Európy ACE

Na valnom zhromaždení ACE-CAE bolo prijatých niekoľko dokumentov zásadného významu, napríklad Rezolúcia proti dumpingu cien za architektonické služby. Na rokovaní sa okrem zástupcov členských komôr zúčastnili aj významní hostia, vrátane prezidenta UIA, pána Gaetana Siewa z ostrova Mauricius. Počas zasadnutia najvyššieho orgánu Architektonickej rady Európy ACE-CAE bola podpísaná Dohoda o vzájomnom uznávaní kvalifikácie architektov medzi profesnými organizáciami EU a USA...
( zdroj: Informácie SKA 1/2006, 30.12.2005 )

NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

Od pondelka 5. decembra 2005 funguje nová stránka Slovenskej komory architektov, na webovej adrese www.komarch.sk. Nová stránka je v štartovacej verzii a štrukturálne aj vizuálne sa bude postupne prispôsobovať požiadavkám užívateľov....
( zdroj: Informácie SKA 1/2006, 30.12.2005 )

VALNÉ ZHROMAŽDENIE ACE PRINÁŠA ZMENY

Na valnom zhromaždení ACE (Architects' Council of Europe) v Luxemburgu sa odsúhlasilo niekoľko závažných dokumentov, spojených s výkonom praxe architekov združených v národných komorách. Na detaily implementovania niektorých dokumentov do praxe sa pýtame účastníka valného zhromaždenia ACE – Ing. arch. Petra Beňušku....
( zdroj: Informácie SKA 1/2006, 30.12.2005 )

PF 2006

Úrad Slovenskej komory architekov želá všetkým autorizovaným architektov, záhradným a krajinným architektom, hosťujúcim architektom príjemné prežitie Vianočných sviatkov a do Nového roka veľa úspechov v profesijnom živote....
( zdroj: Informácie SKA 1/2006, 30.12.2005 )

MEANS TO IMPROVE QUALITY – VÝZVA

Týmto Vás vyzývame, aby ste dodali stručnú dokumentáciu o príkladoch vhodných projektov. Navyše sa prikladá stručný dotazník o legislatívnej situácii a národných postupoch výberu pre zobrazenie legislatívneho, kultúrneho a politického rámca. Výber projektov bude robiť porota, ktorá sa skladá z delegátov z Veľkej Británie a Fínska ako aj krajín predchádzajúceho a nastávajúceho predsedníctva. Pôvodným zámerom je vybrať jeden projekt z každej krajiny a teda 25 príspevkov. Osobitne sa zohľadní to, aby bol čo najväčší počet rôznych prístupov. ...
( zdroj: Informácie SKA 1/2006, 30.12.2005 )

EURÓPSKA ARCHITEKTONICKÁ PROFESIA

Na slávnostnej ceremónii v Luxemburgu, pri príležitosti druhého Valného zhromaždenia v roku 2005 Európskej rady architektov (ACE) a v prítomnosti čestných hostí, medzi ktorých patril luxemburgský Minister verejných prác a americký Veľvyslanec v Luxemburgu, ACE podpísala v mene architektonickej profesie EÚ, právne nezáväznú dohodu o vzájomnom uznávaní kvalifikácií so zástupcami architektonickej profesie USA....
( zdroj: Informácie SKA 1/2006, 30.12.2005 )

REZOLÚCIA PROTI CENOVÉMU DUMPINGU

(Architektonická rada Európy) ako reprezentatívna organizácia národnej registrácie a profesionálnych architektonických organizácií 25-tich členských štátov EÚ a väčšiny kandidátskych krajín ako tiež Nórska a Švajčiarska...
( zdroj: Informácie SKA 1/2006, 30.12.2005 )

ZÁHRADNÍ A KRAJINNÍ ARCHITEKTI V SLOVENSKEJ KOMORE ARCHITEKTOV

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu usporiadala dňa
27. 10. 2005 v Nitre sympózium so zameraním sa na súčasné problémy detských ihrísk a športovísk v našich mestách....
( zdroj: Informácie SKA 1/2006, 30.12.2005 )

Odhaľovanie protizákonných praktík

Verejné obstarávanie je systém, ktorý stimuluje tlak konkurencie. Občania Slovenska očakávajú, že verejné prostriedky budú v procese verejného obstarávania vynakladané efektívne. Táto forma získavania tovarov, prác a služieb funguje efektívne iba vtedy, ak podnikatelia navzájom súťažia v predložení najlepšej ponuky z hľadiska relácie kvalita – cena....
( zdroj: Informácie SKA 1/2006, 30.12.2005 )

...architektonická kancelária XYZ?

Architektonická kancelária architektonica kancelária XYZ funguje už od roku 1992 a za toto obdobie stihla vyprodukovať veľa zaujímavých projektov. Snáď najznámejšie z nich sú v Bratislave....
( zdroj: Informácie SKA 1/2006, 30.12.2005 )

SKÚŠKY A SĽUBY V ROKU 2006

... ( zdroj: Informácie SKA 1/2006, 30.12.2005 )

POZVÁNKA NA STAVEBNÝ VEĽTRH - BUDMA POĽSKO

Veľvyslanectvo Poľskej republiky, ekonomicko-obchodné oddelenie v Bratislave
Vás pozýva na medzinárodný stavebný veľtrh Budma, ktorý sa uskutoční v dňoch 24. 27. januára 2006 v Poznani....
( zdroj: Informácie SKA1/2006, 30.12.2005 )

KAUZA NEPLATNÉ PEČIATKY

Slovenská komora architektov informovala listom Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja o tom, že 77 autorizovaných architektov si neprebralo nové pečiatky, a že sa vyskytli prípady, kedy sa na stavebných úradoch používali neplatné pečiatky. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja o tomto fakte informovalo prednostov krajských stavebných úradov. ...
( zdroj: Informácie Slovenskej komory architektov 12/2005, 29.11.2005 )

ROZHOVOR S JURAJOM ŠUJANOM - PREDSEDOM VÝBORU PRE SÚŤAŽE

Téma čísla Informácii Slovenskej komory architektov 12 je numericky posledným číslom v roku 2005. Od tohto čísla budú jednotlivé vydania Informácií SKA vychádzať v gescii jednotlivých orgánov alebo výborov Slovenskej komory architektov. Číslo 12 je koncepčne venované súťažiam a verejnému obstarávaniu, ktoré sa najviac dotýkajú práce architekta pri výkone povolania. Náš rozhovor o úlohe Výboru pre súťaže pri predstavenstve Slovenskej komory architektov vedieme s jeho predsedom – Ing. arch. Jurajom Šujanom....
( zdroj: Informácie Slovenskej komory architektov 12/2005, 29.11.2005 )

KAROL HOFFMAN REFERUJE O PRÁCI V ACE

Architekt Karol Hoffman je zástupcom Slovenskej komory architektov v pracovných skupinách pre súťaže, verejné obstarávanie a PPP v Architektonickej rade Európy (ACE). Tohto roku sa zúčastňuje rokovaní pracovnej skupiny pre verejné obstarávanie pri ACE. Stretnutia sa konali v Paríži (február 2005), Berlíne (jún 2005), Helsinkách (v auguste 2005) a Krakove (október 2005). Sú dôležitým sprostredkovateľom postupu ako zapracovať smernice EÚ do národných legislatív a zlepšiť tak možnosť férového prístupu k získaniu práce pre architektov....
( zdroj: Informácie Slovenskej komory architektov 12/2005, 29.11.2005 )

Oznámenie o zrušení súťaže „Petržalka – Južné mesto“

Popper, a. s. ako vyhlasovateľ urbanistickej súťaže South City Bratislava oznamuje v súlade s článkom č. 9 platného súťažného poriadku Slovenskej komory architekov
zrušenie tejto súťaže....
( zdroj: Informácie Slovenskej komory architektov 12/2005, 29.11.2005 )

ROZHOVOR S ANNOU DOBRUCKOU

Na valnom zhromaždení Slovenskej komory architektov 14. mája 2005 v Prešove bolo zvolené nové predstavenstvo. Ocitlo sa v ňom niekoľko nových členov, jednou z nich je aj zástupkyňa krajinných a záhradných architektov v predstavenstve Slovenskej komory architektov – Ing. Anna Dobrucká....
( zdroj: Informácie Slovenskej komory architektov 12/2005, 29.11.2005 )

ZÁPIS

zo zasadnutia výboru predstavenstva komisie Slovenskej komory architektov
pre veci krajinných a záhradných architektov ...
( zdroj: Informácie Slovenskej komory architektov 12/2005, 29.11.2005 )

KTO JE ZÁHRADNÝ A KRAJINNÝ ARCHITEKT

AKÉ BY MAL MAŤ VZDELANIE A AKÉ VÝKONY SA V PRAXI OD NEHO OČAKÁVAJÚ ...
( zdroj: Informácie Slovenskej komory architektov 12/2005, 29.11.2005 )

5. UZNESENIE predstavenstva Slovenskej komory architektov z 10. novembra 2005

Slovenskej komory architektov z 10. novembra 2005
(VII. volebné obdobie)...
( zdroj: Informácie Slovenskej komory architektov 12/2005, 29.11.2005 )

ZÁPIS

Z ROKOVANIA AUTORIZAČNEJ KOMISIE SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV...
( zdroj: Informácie Slovenskej komory architektov 12/2005, 29.11.2005 )

PORADŇA

Obraciam sa na Vás s prosbou o informáciu, akým spôsobom prebieha uznávanie pracovnej praxe Slovenskou komorou architektov.
Ďalej Vás prosím o kontakt na zodpovednú osobu, ktorá uznávanie praxe priamo vykonáva....
( zdroj: Informácie Slovenskej komory architektov 12/2005, 29.11.2005 )

VÝBEROVÉ KONANIE NA HLAVNÉHO ARCHITEKTA V BRATISLAVE

V utorok 15. novembra 2005 sa konalo zasadnutie výberovej komisie na obsadenie funkcie hlavný architekt. Vo výberovej komisii boli okrem predstaviteľov hlavného mesta, poslancov a magistrátu aj zástupcovia Spolku architektov Slovenska ...
( zdroj: Informácie Slovenskej komory architektov 12/2005, 29.11.2005 )

OZNAM - novela zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

Úrad Slovenskej komory architektov oznamuje, že 23.septembra 2005 schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona č.50/1976 Zb, o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Novela je uverejnená v čiastke 193/2005 Z. z., ktorá vyšla 26.októbra 2005 (stojí 23,-SK). Úplné znenie zákona vydá komora v nových „žltých“ dokumentoch....
( zdroj: Slovenská komora architektov, 7.11.2005 )

ROZHOVOR S KAROLOM GREGOROM

Mnohokrát závisí na tom, do ktorej kategórie autori samotné diela prihlásia: napríklad do „Interiéru“ či „Rekonštrukcie a obnove budov“. Niekedy od toho môže závisieť či sa v nomináciách dielo presadí....
( zdroj: Informácie Slovenskej komory architektov 11/2005, 6.11.2005 )

Výbor pre veci krajinných architektov

prostredníctvom osvety na pôde Slovenskej komory architektov i mimo nej predstaviť profesiu krajinného architekta odbornej i laickej verejnosti...
( zdroj: Informácie Slovenskej komory architektov 11/2005, 6.11.2005 )

ROZHOVOR S LUDVÍKOM GRYMOM

Predsedom súťažnej poroty ceny CE • ZA • AR 2005...
( zdroj: Informácie Slovenskej komory architektov 11/2005, 6.11.2005 )

ZÁPIS zo zasadnutia členov skúšobnej komisie

pre odbor záhradná a krajinná architektúra
z 27. septembra 2005 na úrade SKA v Bratislave...
( zdroj: Informácie Slovenskej komory architektov 11/2005, 6.11.2005 )

NOVÍ AUTORIZOVANÍ ČLENOVIA SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

... ( zdroj: Informácie Slovenskej komory architektov 11/2005, 6.11.2005 )

CE • ZA • AR 2005 víťazné stavby v jednotlivých kategóriách

Slovenská komora architektov po štvrtýkrát udelila Cenu za architektúru CE • ZA • AR. Na slávnostnom večere v divadle P. O. Hviezdoslava vyhlásila držiteľov piatich CE • ZA • AR – ov na rok 2005 v týchto kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Rekonštrukcia a obnova budov, Interiér....
( zdroj: Informácie Slovenskej komory architektov 11/2005, 6.11.2005 )

Výstava CE • ZA • AR 2005

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov Vás pozýva na výstavy súťaže o Cenu Slovenskej komory architektov za architektúru CE•ZA•AR 2005 v priestoroch Východoslovenského múzea (Katova bašta), Hrnčiarska ul. č. 7.
Výstava potrvá do 11.novembra 2005....
( zdroj: Informácie Slovenskej komory architektov 11/2005, 6.11.2005 )

4. UZNESENIE predstavenstva Slovenskej komory architektov zo 6. októbra 2005 (VII. volebné obdobie)

3. k 30. septembru 2005 bolo v Slovenskej komore architektov združených 1279 povinných členov (z toho 1259 autorizovaných architektov a 20 autorizovaných krajinných architektov) a 54 dobrovoľných členov, a v registri hosťujúcich architektov bolo zapísaných 18 hosťujúcich architektov;...
( zdroj: SKA, 17.10.2005 )

MENÁ DRŽITEĽOV CE • ZA • AR-ov PRE ROK 2005 SÚ UŽ ZNÁME

Slovenská komora architektov po štvrtýkrát udelila Cenu za architektúru CE • ZA • AR. Na slávnostnom večere v divadle P. O. Hviezdoslava vyhlásila držiteľov piatich CE • ZA • AR – ov na rok 2005 v týchto kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Rekonštrukcia a obnova budov, Interiér....
( zdroj: Slovenská komora architektov, 14.10.2005 )

PRÍHOVOR

Jednou z podstatných činností ktorou sa komora zaoberá je činnosť jednotlivých komisií a výborov, kde by sme chceli do budúcnosti zmeniť obsahové informácie o ich činnosti...
( zdroj: Informácie Slovenskej komory architektov 10/2005, 11.10.2005 )

ZÁHRADNÍ A KRAJINNÍ ARCHITEKTI NA SLOVENSKU

Nejde o prvý vstup do nášho periodika, ako taký. Týmto by však mala začať nová vývojová etapa v spolupráci našej profesie s ostatnými profesiami, ktoré Slovenská komora architektov zastrešuje...
( zdroj: Informácie Slovenskej komory architektov, 11.10.2005 )

NOVELA STAVEBNÉHO ZÁKONA

Doterajšia prax poukazuje na skutočnosť, že súčasná nejednotná právna úprava vzťahu stavebného zákona a osobitných právnych predpisov svojou neprehľadnosťou, roztrieštenosťou, rôznorodosťou a celým radom čiastkových správnych konaní, smerujúcich ako podklad pre rozhodnutie v správnej veci, o ktorej sa vedie konanie podľa stavebného zákona, ...
( zdroj: Informácie Slovenskej komory architektov 10/2005, 11.10.2005 )

O NOVELE STAVEBNÉHO ZÁKONA

S riaditeľkou Odboru štátnej stavebnej správy Sekcie stavebníctva a bytovej politiky na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Mgr. Máriou Zászlósovou sa rozprávame o novelizácii stavebného zákona...
( zdroj: Informácie Slovenskej komory architektov 10 /2005, 11.10.2005 )

MONITOR

Pochybenie pri uplatňovaní stavebného zákona zistili prokurátori celkovo v 1 280 prípadoch, pričom najviac ich bolo v Košickom a Bratislavskom kraji....
( zdroj: Informácie Slovenskej komory architektov 10/2005, 11.10.2005 )

3 OTÁZKY NA AKTUÁLNU TÉMU

... ( zdroj: Informácie Slovenskej komory architektov 10/2005, 11.10.2005 )

O FÍNSKEJ ARCHITEKTONICKEJ POLITIKE

Všetci architekti sveta, ktorí si uvedomujú, že k vzniku kvalitnej architektúry nestačí len byť dobrým architektom, ale spoločnosť musí pre ňu vytvoriť aj adekvátne podmienky, sa snažia, každý na svojom teritóriu, ovplyvniť vedenie svojich krajín k prijatiu legislatívnej normy, ktorá by upozorňovala spoločnosť na dôležitosť architektúry v procese trvalo udržateľného rozvoja ľudstva. Pamätám si na snahy spred minimálne 30 rokov, keď aj na našom území sa vedenie bývalého Zväzu slovenských architektov snažilo iniciovať (neúspešne) prijatie Zákona o architektúre. ...
( zdroj: Informácie Slovenskej komory architektov 10/2005, 11.10.2005 )

Fínska vládna architektonická politika

Účelom vládnej architektonickej politiky je zadefinovať architektonický rámec a ciele pre ich následnú implementáciu verejnými orgánmi...
( zdroj: Informácie Slovenskej komory architektov 10/2005, 11.10.2005 )

CE • ZA • AR 2005 - NOMINOVANÉ PRÁCE

Slovenská komora architektov po štvrtýkrát udelí Cenu za architektúru CE • ZA • AR. Cena má formu sochárskeho diela, znázorňujúcu schematický náčrt domu/budovy, od akademického sochára Jána Hoffstädtera.
CE • ZA • AR sa udeľuje každoročne na slávnostnom večere v niekoľkých kategóriách. Udeľuje sa za profesionálny výkon – zrealizované dielo architektonického umenia, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku....
( zdroj: SKA, 10.10.2005 )

CE • ZA • AR 2005

Slávnostný večer odovzdávanie Ceny za architektúru CE•ZA•AR 2005 sa blíži, preto vám redakcia Informácií Slovenskej komory architektov sprostredkuje nominácie piatich kategórií v obrazoch, zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na možnosť účasti na spoločenskom podujatí – odovzdávaní CE ZA AR 2005, lístky si môžete objednať na úrade Slovenskej komory architektov....
( zdroj: Informácie Slovenskej komory architektov 9/2005, 6.9.2005 )

POZVÁNKA NA CE • ZA • AR 2005

Slovenská komora architektov
si Vás dovoľuje pozvať na slávnostné udeľovanie cien za architektúru CE. ZA. AR 2005
spojené s divadelným predstavením, ktoré sa uskutoční 13.októbra 2005 v bratislavskom Divadle P. O. Hviezdoslava o 17,30 hod.
Vstupenky si treba objednať na úrade komory....
( zdroj: Informácie Slovenskej komory architektov 9/2005, 6.9.2005 )

UPOZORNENIE

Upozorňujeme, že podľa § 3a Obchodného zákonníka je každý podnikateľ, teda aj autorizovaný (krajinný) architekt v slobodnom povolaní, povinný uvádzať na svojich obchodných listoch (objednávkach, zmluvách, faktúrach, a pod.) vyhotovených v listinnej alebo elektronickej forme a v písomnom úradnom styku (s daňovým úradom, so zdravotnou poisťovňou, so Sociálnou poisťovňou) tieto údaje:...
( zdroj: Informácie Slovenskej komory architektov 9/2005, 6.9.2005 )

PRÁVNA PORADŇA

... ( zdroj: Informácie Slovenskej komory architektov 9/2005, 6.9.2005 )

UPOZORNENIE!

Úrad Slovenskej komory architektov upozorňuje, že niektorí architekti si ešte nesplnili povinnosť a neuhradili príspevky na činnosť orgánov komory za rok 2005, preto ich vyzývame, aby tak urobili čím skôr...
( zdroj: Informácie Slovenskej komory architektov 9/2005, 6.9.2005 )

Na margo vyhlásenia výsledkov 2. súťaže na Rekonštrukciu a modernizáciu areálu SNG

Napriek tomu bolo v súťažných podmienkach uvedené, že SKA v porote zastupuje architekt Gürtler. Predseda komory listom požiadal vedenie galérie, aby tieto skutočnosti oznámila súťažiacim, čo sa však nestalo. Chcem zdôrazniť, že zmyslom overovania súťaží je pomôcť vypisovateľom s ich jasnou formuláciou, zabezpečiť ich súlad so súťažným poriadkom komory a vytvoriť tak férové a jednoznačné podmienky pre všetkých potenciálnych súťažiacich. ...
( zdroj: Informácie Slovenskej komory architektov 9/2005, 6.9.2005 )

VÝBEROVÉ KONANIE NA HLAVNÉHO ARCHITEKTA V BRATISLAVE

„Uznesenie Mestského zastupiteľstva zaviazalo magistrát vypísať výberové konanie s termínom 1. 10. 2005, čo znamená, že najneskôr k tomuto termínu.
Magistrát vypísal výberové konanie 10. augusta najmä preto, aby potenciálni záujemcovia mali viac času na prípravu a dlhšie obdobie na podanie prihlášok, keďže už na novembrovom zasadnutí MZ bude predložený poslancom výsledok výberového konania....
( zdroj: Informácie Slovenskej komory architektov 9/2005, 6.9.2005 )

EURÓPSKE FÓRUM PRE ARCHITEKTONICKÉ POLITIKY

Európske fórum pre architektonické politiky bolo zriadené v Paríži, v júli 2000, je medzivládnou sieťou pre spoluprácu medzi jednotlivými členskými štátmi EU v otázkach architektúry....
( zdroj: Informácie Slovenskej komory architektov 9/2005, 6.9.2005 )

2. U Z N E S E N I E predstavenstva Slovenskej komory architektov z 29. júna 2005 (VII. volebné obdobie)

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A. k o n š t a t u j e, že
1. všetky splatné úlohy boli splnené,

2. v oblasti pamiatkovej starostlivosti Slovenská komora architektov nemá nijaké zákonné kompetencie, a preto sa necíti byť oprávnená zaujímať odborné stanoviská k jednotlivým návrhom, ktoré sú v konaní pamiatkových úradov,...
( zdroj: SKA, 11.7.2005 )

CE•ZA•AR 2005 nominácie

Slovenská komora architektov aj tento rok udelí Cenu za architektúru CE•ZA•AR 2005. Cena sa udeľuje za vynikajúci profesionálny výkon – zrealizované dielo architektonického umenia, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku. Cena sa udeľuje v šiestich kategóriách: rodinné domy, bytové domy, občianske a priemyselné budovy, rekonštrukcia a obnova budov, interiér, exteriér. Do štvrtého ročníka súťaže je prihlásených 56 diel....
( zdroj: Informácie SKA 7-8/2005, 9.7.2005 )

ZMENY PO VALNOM ZHROMAŽDENÍ

Valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov, ktoré sa konalo v Prešove 14. mája 2005 odsúhlasilo niekoľko legislatívnych zmien, ktoré priamo ovplyvnia profesiný život architektov a hlavne fungovanie ich ateliérov. O aké zmeny a ako sa s nimi vysporiadať sme sa rozprávali s riaditeľom úradu JUDr. V. Huttom....
( zdroj: Informácie SKA 7-8/2005, 9.7.2005 )

Vyhlásenie krajinných architektov pri Slovenskej komore architektov

My, krajinní architekti, chceme dať na vedomie náš postoj k Slovenskej komore architektov a jej organizačným zložkám...
( zdroj: Informácie SKA 7-8/2005, 9.7.2005 )

Terste – brána k vzájomnému pochopeniu i pomoci

Terst – mesto, ktoré poslúžilo ako brána, prístup k moru a tým k celému svetu pre habsburské Rakúsko. Mesto, postavené v čarovnej zátoky na svahu masívu vystupujúceho z mora, nie veľké ani malé premiešanou taliansko-slovinskou kultúrou....
( zdroj: Informácie SKA 7-8/2005, 9.7.2005 )

Spoločné stretnutie pracovných skupín (taskforces) ACE pre architektonické súťaže, verejné obstarávanie

Spoločného trojdňového stretnutia “pracovných skupín ACE pre architektonické súťaže a verejné obstarávanie a PPP”, ktoré sa konali v Berlíne počas prvých júnových dní, sa za Slovenskú komoru architektov zúčastnil Ing. arch. Karol Hoffman....
( zdroj: Informácie SKA 7-8/2005, 9.7.2005 )

Hlavný architekt a jeho menovanie

Bratislavské mestské zastupiteľstvo 26. 5. prvýkrát v tomto roku rokovalo o znovuobsadení postu hlavného architekta mesta Bratislavy....
( zdroj: Informácie SKA 7-8/2005, 9.7.2005 )

3 OTÁZKY NA AKTUÁLNU TÉMU

Veľa sa v architektonických kruhoch diskutuje na horúcu tému – na znovu vypísanú súťaž podľa verejného obstarávania na Rekonštrukciu a modernizáciu areálu SNG. Redakciu Informácií Slovenskej komory architektov zaujímalo čo sa stalo stalo s prvou vypísanou súťažou, ktorá bola riadne vyhodnotená v máji 2003...
( zdroj: Informácie SKA 7-8/2005, 9.7.2005 )

Obnova a nadstavba radnice v Modre

Mesto Modra vás pozýva na výstavu hodnotených prác architektonických návrhov obnovy objektu na Štúrovej ulici č. 54, ...
( zdroj: Infoemácie SKA 7-8/2005, 9.7.2005 )

Informácia o neanonymnej súťaži obnova a nadstavba budovy radnice v Modre

Členovia poroty konštatovali, že napriek menšiemu počtu súťažných návrhov súťaž splnila predpokladané ciele v tom, že návrhy ponúkli širokú škálu riešení a priniesli množstvo inšpiratívnych podnetov, ktoré umožnia zrevitalizovať historické objekty ...
( zdroj: Informácie SKA 7-8/2005, 9.7.2005 )

1. U Z N E S E N I E predstavenstva Slovenskej komory architektov z 2. júna 2005 (VII. volebné obdobie)

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A. k o n š t a t u j e, že

1. Protimonopolný úrad SR listom z 13. mája 2005 oznámil, že metodické odporúčanie Slovenskej komory architektov na výpočet honoráru schválené valným zhromaždením v Prešove je v súlade so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže a že neobsahuje „žiadne protisúťažné ustanovenia“,

2. valné zhromaždenie v Prešove sa uskutočnilo v súlade so zákonom, štatútom a schváleným organizačným zabezpečením a že jeho výsledky sú platné, vrátane voľby orgánov komory a prijatia zmien vnútorných predpisov, ...
( zdroj: SKA, 28.6.2005 )

U Z N E S E N I E VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV zo 14. mája 2005

Valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov

A. b e r i e n a v e d o m i e
1. správu predsedu Komory o činnosti predstavenstva od ostatného valného zhromaždenia,
2. správu predsedu autorizačnej komisie o činnosti autorizačnej komisie,
3. informácia predsedu výboru pre etiku a vnútorné vzťahy o činnosti výboru,...
( zdroj: SKA, 28.6.2005 )

Prečo komora architektov neoverila práve prebiehajúcu súťaž na Rekonštrukciu a modernizáciu areálu SNG ?

Zásadný dôvod bol ten, že súťažné podklady boli zástupcom obstarávateľa na úrad komory odoslané až v priebehu lehoty na vypracovanie súťažných návrhov. Komora principiálne nemôže akúkoľvek súťaž overovať v čase, keď niektorí súťažiaci už niekoľko týždňov pracujú na súťažnom návrhu, najmä preto, lebo by tým znevýhodnila kolegov, ktorí, ctiac komorové regule, si neoverené súťažné podklady nevyzdvihli. Vzhľadom na tento fakt sa súťažný výbor ďalej nezaoberal znením súťažných podkladov....
( zdroj: SKA, 15.6.2005 )

OZNAM (Rekonštrukciu a modernizáciu areálu SNG)

Slovenská národná galéria vyhlásila súťaž návrhov na „Rekonštrukciu a modernizáciu areálu SNG v Bratislave, s termínom ukončenia 8.júla 2005. Oznam o vyhlásení súťaže bol uverejnení vo Vestníku verejného obstarávania č. 98/2005 z 23.mája 2005.
Slovenská komora architektov oznamuje svojim členom, že predmetná súťaž návrhov nebola overená Slovenskou komorou architektov a komora ani nikoho nepoverila zastupovaním v porote. Slovenská komora architektov požiadala vypisovateľa súťaže aby v tomto zmysle boli opravené súťažné podklady a tento fakt oznámili aj účastníkom, ktorí si už súťažné podklady prevzali....
( zdroj: SKA, 8.6.2005 )

K VECI

Medzi stratené ilúzie, o ktoré v detstve prichádzame patrilo moje zistenie skutočného významu slova kovboj. Pri čítaní polorozpadnutých zošitov rodokapsov boli pre mňa kovboji niečo ako rytieri bojujúci proti zlu...
( zdroj: Informácie SKA 6/2005, 1.6.2005 )

UPOZORNENIE !

Slovenská komora architektov upozorňuje svojich členov, že 30.apríla 2005 uplynula lehota na zaplatenie členských príspevkov!...
( zdroj: Informácie SKA 6/2005, 1.6.2005 )

OZNÁMENIE (správy registratúry)

Komora obstarala vypracovanie vzorového registratúrneho poriadku autorizovaného architekta/autorizovaného krajinného architekta, ktorý je teraz na posúdení a schválení na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Bude vydaný ako predpis Komory a bude splnením zákonnej požiadavky každého podnikateľa vypracovať a dať schváliť štátnemu archívu svoj vlastný registratúrny poriadok podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona o archívoch a registratúrach....
( zdroj: Informácie SKA 6/2005, 1.6.2005 )

OZNÁMENIE (kontrola povinného zmluvného poistenia zodpovednosti architekta za škodu )

Všetkým povinným členom Komory oznamujeme, že na základe uznesenia autorizačnej komisie z 2. júna 2005 vykoná sa v priebehu júna 2005 kontrola povinného zmluvného poistenia zodpovednosti architekta za škodu spôsobenú výkonom povolania...
( zdroj: Inforrmácie SKA 6/2005, 1.6.2005 )

OZNAM

Valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov si zvolilo za predsedu komory Ing. arch. Petra Boudu...
( zdroj: Informácie SKA 6/2005, 1.6.2005 )

PREŠOVSKÁ CLUBOVKA 2005

14. mája konalo valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov, na ktorom boli zvolení pre nasledujúce funkčné obdobie noví členovia komorových orgánov. Prvé, neoficiálne dejstvo prešovského stretnutia architektov zorganizovala dnes už veľmi známa a populárna CLUBOVKA....
( zdroj: Informácie SKA 6/2005, 1.6.2005 )

Zrušená súťaž podľa verejného obstarávania

... ( zdroj: Informácie SKA 6/2004, 1.6.2005 )

Cena Miesa van der Rohe pre európsku architektúru

Ján Figeľ európsky komisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mnohojazyčnosť a primátor mesta Barcelony Juan Clos odovzdali cenu Európskej únie pre súčasnú architektúru holandskému architektovi Rem Koolhaasovi a Ellen van Loonovej z architektonickej kancelárie OMA ...
( zdroj: Informácie SKA 6/2005, 1.6.2005 )

SPRÁVY Z ACE

Nová prezidentka ACE a jej priority na rok 2005 ...
( zdroj: Informácie SKA 6/2005, 1.6.2005 )

16 UZNESENIE predstavenstva Slovenskej komory architektov z 13. mája 2005 (VI. volebné obdobie)

Predseda: Ing. arch. Peter Bouda
Riaditeľ úradu: JUDr. Vladimír Hutta, CSc....
( zdroj: Informácie SKA 6/2005, 1.6.2005 )

UZNESENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

vyzýva
všetkých členov dôsledne dodržiavať § 8 ods. 4 zákona SNR č. 138/1992 Zb. vo vzťahu k súťažiam zabezpečovaným vo verejnom obstarávaní....
( zdroj: Informácie SKA6/2005, 1.6.2005 )

Bratislava vypíše výberové konanie na hlavného architekta pravdepodobne už k 1. júnu

Prvé prerokovávanie osadenia postu funkcie hlavného architekta hlavného mesta Bratislavy, bude referovaná na Mestskom zastupiteľstve hl. mesta Bratislavy 26. mája (štvrtok) pod bodom „Informácia o príprave obsadenia funkcie hlavného architekta mesta Bratislavy”, kedže sa nám toto zastupiteľstvo nekryje s uzáviekou čísla mesačníka Informácie SKA 6/2005, budeme vás o priebehu správy informovať v nasledujúcom čísle (pozn. red.)....
( zdroj: Informácie SKA 6/2005, 24.5.2005 )

Oodborný seminár REVÍZIE STN 73 4301 BUDOVY NA BÝVANIE, STN 73 1901 NAVRHOVANIE STRIECH a ďalšie informácie z oblasti normalizácie pre projektantov

SLOVENSKÝ ÚSTAV TECHNICKEJ NORMALIZÁCIE
STAVEBNÁ FAKULTA STU BRATISLAVA
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE TECHNICKÚ NORMALIZÁCIU

Vás pozývajú na odborný odborný seminár REVÍZIE STN 73 4301 BUDOVY NA BÝVANIE, STN 73 1901 NAVRHOVANIE STRIECH a ďalšie informácie z oblasti normalizácie pre projektantov
16. júna 2005 o 9.00 h v Bratislave, Karloveská 63...
( zdroj: -a-, 11.5.2005 )

LIST PREDSEDU

dávam vám do pozornosti, že od začiatku roka sú povinnými členmi komory aj autorizovaní krajinní architekti. ...
( zdroj: Informácie SKA 5/2005, 1.5.2005 )

ROZHOVOR S ...

chcel vyzvať svojich kolegov k vyjadreniu prípadných podnetov, názorov a návrhov najmä v súvislosti s pripravovaným stavebným zákonom, ale aj v ďalších spomenutých oblastiach....
( zdroj: Informácie SKA 5/2005, 1.5.2005 )

AUPARK KOŠICE

Na základe prebehnutej a vyhodnotenej súťaže na architektonicko-urbanistické riešenie polyfunkčného objektu AUPARK Košice sa rozprávame s hlavným architektom mesta Košice, s Ing. arch. Petrom Murkom....
( zdroj: Informácie SKA 5/2005, 1.5.2005 )

PRÁVNA PORADŇA

Podľa akej právnej normy sa posudzovalo autorstvo k vytvoreniu architektonického diela v roku 1976 na území Československej socialistickej republiky?...
( zdroj: Informácie SKA 5/2005, 1.5.2005 )

TVORBA MESTA NIE JE INSITNÉ UMENIE

Richtár Justy, zakladateľ bratislavských parkov pôsobiaci na poste otca mesta v 19. storočí, by takýto obchod s vtedajším a ani dnešným J&T nebol schopný uskutočniť....
( zdroj: Informácie SKA 5/2005, 1.5.2005 )

ANKETA NA AKTUÁLNU TÉMU

V dnešnej ankete sa venujeme problematike „mladých architektov vo funkciách SKA“....
( zdroj: Informácie SKA 5/2005, 1.5.2005 )

VERNISÁŽ CE∙ZA∙AR NA BRATISLAVSKOM HRADE

vo výstavnom priestore na Západnej terase Bratislavského hradu sa konalo slávnostné otvorenie výstavy CE•ZA•AR, ktorá komplexne prezentovala diela všetkých troch ročníkov – CE•ZA•AR za rok 2002, 2003 a 2004....
( zdroj: Informácie SKA 5/2005, 1.5.2005 )

K VECI

Dnes dostávate ďalšie číslo Informácií SKA, kde pravidelne prinášane správy o dianí v Komore. Blíži sa termín májového valného zhromaždenia. Každý, kto chce urobiť niečo v prospech spoločnej veci, má reálnu možnosť pomôcť....
( zdroj: Informácie SKA 4/2005, 27.3.2005 )

ČLENSKÉ A ĎALŠÍ PRÍSPEVOK AUTORIZOVANÉHO ARCHITEKTA JE DAŇOVÝM VÝDAVKOM

Aj v roku 2004 sú príspevky na činnosť komory daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov....
( zdroj: Informácie SKA 4/2005, 27.3.2005 )

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

O audite účtovnej závierky vykonanej u stavovskej právnickej osoby Slovenská komora architektov ...
( zdroj: Informácie SKA 4/2005, 27.3.2005 )

MEDIÁCIA, PERSPEKTÍVNA FORMA RIEŠENIA SPOROV

Mediáciu by som v našich podmienkach charakterizoval ako proces, v ktorom strany, ktoré majú medzi sebou určitý konflikt,...
( zdroj: Informácie SKA 4/2005, 27.3.2005 )

Záruky v stavebníctve. Medzinárodné skúsenosti

Seminár sa bude konať dňa 6. apríla 2005
v konferenčnej sále hotela Dukla
na Dulovom nám. č. 1 v Bratislave...
( zdroj: SKA, 8.3.2005 )

LIST PREDSEDU SKA

... ( zdroj: Informácie SKA 2-3/2005, 22.2.2005 )

CE.ZA.AR. 2005

Slovenská komora architektov vyhlasuje 4.ročník Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE.ZA.AR. 2005....
( zdroj: Informácie SKA 2-3/2005, 22.2.2005 )

PRÁVNA PORADŇA

... ( zdroj: Informácie SKA 2-3/2005, 22.2.2005 )

ŠTUDIJNÉ ZAMERANIE „Stavby a výrobky pre stavebníctvo“

Študijné zameranie „Stavby a výrobky pre stavebníctvo“ DF TU vo Zvolene ako štúdium stavebného smeru pre účely podľa Stavebného zákona bolo schválené....
( zdroj: Informácie SKA 2-3/2005, 22.2.2005 )

ARCHITEKTOVI SILBERSTEINOVI POSTAVIA POMNÍK

Mesto Trenčín prostredníctvom Útvaru hlavného architekta pripravilo v minulom roku architektonicko - urbanistickú štúdiu komplexného riešenia priestoru, kde mieni osadiť pomník predstaviteľovi funkcionalizmu - architektovi Ferdinandovi Silbersteinovi....
( zdroj: Informácie SKA 2-3/2005, 22.2.2005 )

MONITOR

Ceny za rozvoj tenisu si prevzali členovia architektonického ateliéru CD TEAM...
( zdroj: Informácie SKA 2-3/2005, 22.2.2005 )

Z VAŠICH LISTOV

Cítim potrebu provokovať v čase, keď sa architektúra a urbanizmus v spoločnosti skôr zamlčiava, bagatelizuje a nahrádza všemocnou komerciou a úradníckymi rozhodnutiami....
( zdroj: Informácie SKA 2-3/2005, 22.2.2005 )

ARCHITEKTONICKÁ DIÉTA

O MEDZINÁRODNEJ KONFERENCII 10. – 11. DECEMBRA 2004 V BUDAPEŠTI...
( zdroj: Informácie SKA 2-3/2005, 22.2.2005 )

SÚŤAŽ SLANEC-JUH Z POHĽADU POROTCU

O priebehu urbanisticko-architektonickej súťaže obytného komplexu Slanec – Juh v bratislavskej časti Rača sa rozprávame s členom poroty Ing. arch. Jánom Komrskom....
( zdroj: Informácie SKA 2-3/2005, 22.2.2005 )

Obytný komplex Slanec - Juh v Bratislave

... ( )

VYHLÁSENIE 11. ROČNÍKA CELOŠTÁTNEJ VEREJNEJ NEANONYMNEJ SÚŤAŽE STAVBA ROKA 2005

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva lABF Slovakia
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta
Slovenská komora stavebných inžinierov
Slovenský zväz stavebných inžinierov
Slovenská komora architektov
Spolok architektov Slovenska
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.
v y h l a s u j ú
11. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže
STAVBA ROKA 2005.
Poslaním tejto súťaže
je podpora kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom v reálnom čase dosiahnuť európske štandardy, ktorého jedným z gestorov je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR a garantmi kvality tohto systému sú Slovenská komora architektov a Slovenská komora stavebných inžinierov....
( zdroj: SKA, 18.2.2005 )

Košice, Ideový návrh architektonického riešenia prístavby kongresovej haly k budove KSK

Vyhlasovateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Typ súťaže: súťaž návrhov
Súťaž overená: nie

U P O Z PO R N E N I E
Predmetná súťaž je vypísaná nekorektne!
Výbor pre súťaže Slovenskej komory architektov nedoporučuje svojim členom účasť na predmetnej súťaži.
Vyhlasovateľ o.i. dodal nedostatočné, neprofesionálne technické podklady pre vypracovanie architektonického návrhu....
( zdroj: SKA, 7.2.2005 )

>> Aktuálne informácie <<