Téma: Dopravna stavba - ako sa to nema projektovat ....

17.10.2014 |  Jan Vitkovic
 
V obci Dvorianky je spomaľovač umiestnený priamo pred rodinnými domami, čo nato projektant ? Je to neodbornosť alebo úmysel ? Ako to vidí projektant ? Požadujeme aby Slovenská komora stavebných inžinierov preverila odbornú spôsobilosť projektanta. V súčasnom období výrazne chýba ucelený informačný systém pre potreby prípravy a uskutočňovania stavieb a preto v záujme ochrany záujmov spoločnosti a občanov je potrebné upozorniť pred neodbornosťou a nekvalitou.

Čo nato projektant ?

Okresný úrad Košice, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikacii nás listom číslo OU-KE-OCDPK-2014/00133-3 zo dňa 10.02.2014 informoval, že na základe nášho podnetu ohľadne nevhodného umiestnenia spomaľovača (prvku upokojenia dopravy) zvolal pracovné rokovanie za účasti zástupcu majetkového správcu ciest I. tried SSC, IVSC Košice a oprávnenu odborne spôsobilú osobu, ktorá vypracovala projekt upokojenia dopravy na stavbu „1/79 Dvorianky, odvodnenie chodniky" spoločnosť s ručeným obmedzením WOONERF Prešov.

Pracovné rokovanie sa uskutočnilo dňa 27.1.2014 na Okresnom úrade Košice, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikacii, zápis z rokovania je na konci článku.

Prítomni na tomto rokovaní boli: Ing. Jan Halapi - Okresný úrad Košice, odbor CDaPK Ing. Andrea Korimova - SSC, IVSC Košice a Ing. Slavomir Sopuch - WOONERF, s.r.o. Prešov.

Úrad ďalej uvádza, že nemá dôvod spochybňovať odborné znalosti odborne spôsobilého projektanta, ktorý v závere zápisu z tohto stretnutia neodporúča presúvať vybočenie jazdného pruhu (spomaľovača) pred vľavo zastavané územie obce - ešte pred prvé rodinné domi v obci.

Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ?

Projektant v zápise uviedol, citujem:

"Vybočenie jazdného pruhu v smere od obce Hriadky. Tu boli možné dve alternatívy a to poloha navrhnutá v projektovej dokumentácií a poloha pred vstupom do obce pred zástavbou rodinných domov vľavo. Táto poloha bola vyhodnotená ako potenciálne nebezpečná pre bezpečnosť cestnej premávky, nakoľko pre vodiča a zvlášť pre vodiča nerešpektujúceho maximálnu povolenú rýchlosť by táto pozícia vybočenia jazdného pruhu bola neočakávaná vzhľadom na skutočnosť, že nezastaná pravá strana cesty 1/79 vytvára dojem extravilánu, čo by výrazne zvyšovalo riziko vzniku dopravných nehôd hlavne v čase zlých klimatických podmienok. Túto skutočnosť doposiaľ nikto pri hodnotení opatrení nebral do úvahy! Ďalšie dôvody sú marginálne ale podporujúce správnosť návrhu umiestnenia."

CELY CLANOK:
http://janvitkovic.blog.sme.sk/c/349239/Spomalovac-priamo-pred-RD-co-nato-projektant.html


::Pridať diskusný príspevok::

Dátum: 17.10.2014
Od: Jan Vitkovic
Predmet: RE: Dopravna stavba - ako sa to nema projektovat ....
ZNALECKY POSUDOK NA HLUK:
http://dvorianky5.webnode.sk/stav/aktualne/opatrenia-na-znizenie-hluku-19-09-2014/

:-)