Téma: juraj.talcik@yahoo.com

24.2.2011 |  Juraj Talcik
 
Predam poukazku na Allplan, 50percent


::Pridať diskusný príspevok::

Dátum: 18.3.2013
Od: QHDUpVKzAFWy
Predmet: RE: juraj.talcik@yahoo.com
59 Predspevok na ÄŤinnosĹĄ pracovne9ho aeittsnsadarad poskytuje predspevok zamestne1vateÄľovi alebo samostatne ze1robkovo ÄŤinnej osobe, ktore1 je obÄŤanom so zdravotnfdm postihnutedm.Pracovnfd asistent na faÄŤely tohto ze1kona je: o zamestnanec, ktorfd poskytuje pomoc zamestnancovi alebo zamestnancom, ktored sfa obÄŤanmi so zdravotnfdm postihnutedm, pri vykone1vaned zamestnania a osobnfdch potrieb poÄŤas pracovne9ho ÄŤasu o fyzicke1 osoba, ktore1 poskytuje pomoc samostatne ze1robkovo ÄŤinnej osobe, ktore1 je obÄŤanom so zdravotnfdm postihnutedm, pri preve1dzkovaned alebo vykone1vaned samostatnej ze1robkovej ÄŤinnosti. o zamestnanec alebo fyzicke1 osoba, ktored poskytujfa pomoc znevfdhodnene9mu uche1dzaÄŤovi o zamestnanie, ktorfd je obÄŤanom so zdravotnfdm postihnutedm, pri zapracovaned alebo pomoc pri predprave na pracovne9 uplatnenie obÄŤana so zdravotnfdm postihnutedm a pri vykone1vaned ich osobnfdch potrieb poÄŤas zapracovania alebo poÄŤas predpravy na pracovne9 uplatnenie.Pracovnfd asistent mused maĹĄ 18 rokov veku a spf4sobilosĹĄ na pre1vne fakony.