Téma: Pojem zastavaná plocha poľnohospodárskeho pozemku "objektami" podľa územného plánu mesta

5.12.2010 |  Ivan Polák
 
Dobrý deň ,
dovolil som si Vás poprosiť o pomoc,
Rozhodol som sa na vlastnom pozemku vybudovať fóliovníky (pareniská) na podnikanie v rastlinnej výrobe-pestovanie zeleniny bez pesticídov.
Pozemok sa nachádza mimo zastavaného územia obce a ide o ornú pôdu.Podľa územného plánu mesta je tu povolená rastlinná výroba.
V územnom pláne mesta sa nachádza časť kde je povolená "maximálne možná miera zastavania
pozemku objektami" - vyjadrená v % k celkovej ploche pozemku.
Rád by som sa Vás opýtal či si je potrebné vykladať tieto pojmy ako „maximálne možná miera zastavania objektami“,predovšetkým pojem „objekt“ - ako stavby podľa stavebného zákona.
Rád by som umiestnil na svojom pozemku fóliovníky ,ktoré nemajú pevné základy len jednoduché
kotvy ako sa používajú napríklad na ukotvenie záhradných prístreškov z textilu,turistické stany a pod.
Dokonca som našiel ,že polyethylénová fólia z ktorej je fóliovník nieje v zozname stavebných výrobkov.
Ide predovšetkým o výklad pojmu "objekt".
Prešiel som takmer všetky predpisy z oblasti stavebného práve ako napr.
vyhláška č.79 , opatrenie štatistického úradu SR 128/2000 Z.z.,zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon),vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb.o cenách stavieb,Zákon číslo 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, vyhláška MS SR číslo 255 z 28.07.2000 o stanovení hodnoty podniku, jeho častí a zložiek majetku podniku,STN 73 4301 – Budovy na bývanie a STN 73 4055.
a z toho som vyvodil záver,že zastavanie pozemku objektami podľa územného plánu môžu byť len stavby či sú predmetom zápisu v katastri nehnuteľností ,alebo sa nezapisujú v KN (hrobky na cintorínoch, murované ploty, dopravné značky, reklamné stavby, a iné) .
Náš stavebný úrad je toho názoru,že tieto fóliovníky (ich výmeru) je nutné podľa územného plánu započítať do celkovej výmery pozemku a keďže celkové povolené percento je 10% možnej zastavanej plochy mám problém.....Podľa ich názoru i keď nejde o stavbu ide o objekt.........
Ak by sme pripustili ,že za objekt ,ktorý sa započítava do zastavenej plochy pozemku je aj fóliovník (parenisko) bez pevných základov museli by sme za takýto objekt považovať všetko čo je hmotné,pretože pojem objekt je veľmi všeobecný ,ďalej akúkoľvek hnuteľnú vec , ktorá má strechu (prípadne aj bez bočných stien),ako napr. rôzne záhradné prístrešky z textilu a kovovej či plastovej konštrukcie , záhradné slnečníky,turistické stany a podobne s následnými povinnosťami ...vlastníkov týchto hnuteľných vecí voči správnym orgánom napr. pri celoročnom užívaní, prípadne ak by sa len nachádzali na pozemku celoročne - všetky tieto veci sú veci hnuteľné. Fóliovníkami, ktoré nemajú pevné základy je možne manipulovať ,fóliu sťahovať ,meniť.
Teda podľa môjho názoru sa takýto fóliovník za nezapočítava do zastavanej plochy pozemku objektami.
Ak budete takí láskaví a nájdete si čas napíšte mi prosím či sa mýlim,alebo nie.
Úctivo ďakujem
Ivan Polák


::Pridať diskusný príspevok::

Dátum: 5.12.2010
Od: Ján Petrek
Predmet: RE: Pojem zastavaná plocha poľnohospodárskeho pozemku
Foliovník nie je stavbou ani objektom